Μήνυμα του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Με αφορμή την κατάθεση του νομοσχεδίου << Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα>> στη Βουλή των Ελλήνων,  επιθυμώ να ευχαριστήσω όλους τους πολίτες και τους φορείς , οι οποίοι με τις παρατηρήσεις τους και τις προτάσεις τους συνέβαλαν στην τελική διαμόρφωση του νομοσχεδίου. Για να τιμήσουμε τη συμμετοχή όλων στη δημόσια διαβούλευση, ενσωματώσαμε στο νομοσχέδιο όσες προτάσεις ανταποκρίνονταν στο πνεύμα και στη φιλοσοφία του νομοσχεδίου.

Τέλος θα ήθελα να επισημάνω για άλλη μια φορά ότι η γνώμη των πολιτών είναι πολύτιμη και απαραίτητη σε κάθε νομοθετική πρωτοβουλία που αναλαμβάνει η Κυβέρνηση , γι’αυτό και διαρκώς θα την επιδιώκουμε.

Ο Υπουργός

Γιάννης Ραγκούσης

Νομοθετική πρωτοβουλία «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων και καθολική υπαγωγή τους στον πλήρη έλεγχο του ΑΣΕΠ»

Αναρτάται στο διαδίκτυο η νομοθετική πρωτοβουλία «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων και καθολική υπαγωγή τους στον πλήρη έλεγχο του ΑΣΕΠ», προκειμένου να τεθεί σε διαβούλευση με τους πολίτες και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, έως τις 18/11/2009 ώστε στη συνέχεια να κατατεθεί ως Σχέδιο Νόμου προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή.

Κύρια σημεία της πρωτοβουλίας είναι η ένταξη όλων των διαδικασιών προσλήψεων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα στον έλεγχο του ΑΣΕΠ, η κατάργηση της προφορικής συνέντευξης αλλά και η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου.

Αναλυτικότερα προβλέπεται:

1. Επανακαθορισμός της έκτασης εφαρμογής των διατάξεων του Ν.2190/94 και υπαγωγή των διορισμών του τακτικού προσωπικού του Δημοσίου και των φορέων του στη διαδικασία επιλογής μέσω ΑΣΕΠ καθώς και την άσκηση ελέγχου νομιμότητας για τις προσλήψεις του έκτακτου προσωπικού.
2. Οι ελάχιστες εξαιρέσεις που απέμειναν αφορούν σε προσωπικό του οποίου η επιλογή διέπεται από διαφανείς, αντικειμενικές και αξιοκρατικές διαδικασίες ή αφορούν σε διορισμό για κοινωνικούς λόγους.
3. Κατάργηση της προσαύξησης κατά 50% των μονάδων λόγω εμπειρίας.
4. Κατάργηση της διενέργειας της προφορικής συνέντευξης και της βαθμολογίας του κριτηρίου αυτού σε διαδικασία πρόσληψης προσωπικού με σειρά προτεραιότητας.
5. Τροποποίηση διατάξεων που διέπουν την μοριοδότηση υποψηφίων, και κατάργηση της συνάφειας των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών, γραπτού διαγωνισμού και διαγωνισμού με σειρά προτεραιότητας.
6. Για το 50% των προκηρυσσομένων θέσεων ανά φορέα κλάδο και ειδικότητα δεν θα λαμβάνεται εφεξής υπόψη η εμπειρία ως βαθμολογούμενο κριτήριο.
7. Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν στο τεστ δεξιοτήτων στο οποίο μπορεί να συμμετάσχει υποψήφιος σε διαγωνισμό βάσει κριτηρίων, του ΑΣΕΠ.
8. Λαμβάνεται μέριμνα για την αντιστοίχηση της χρονικής περιόδου απασχόλησης του εποχικού προσωπικού των βρεφονηπιακών σταθμών με την χρονική περίοδο λειτουργίας των σταθμών.
9. Αλλαγή στη μοριοδότηση των κριτηρίων για την απασχόληση προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ώστε να υπάρχει ισορροπία μεταξύ ανεργίας / εμπειρίας.
10. Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που ισχύει για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου και επιλογή των αναδόχων βάσει κριτηρίων.
11. Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που ισχύει για το διορισμό διακριθέντων αθλητών στο Δημόσιο.

Με τη νομοθετική αυτή πρωτοβουλία υλοποιούμε τις προγραμματικές μας δεσμεύσεις και εμβαθύνουμε την αξιοκρατία και τη διαφάνεια στις προσλήψεις. Στόχος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι, μέσα από ανοιχτή συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων των πολιτών αλλά και των κοινωνικών φορέων, να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα και κυρίως να διατυπωθούν προτάσεις, που θα συμβάλουν στην βελτίωση, τη συμπλήρωση και την καλύτερη σύνταξη του Νόμου. Στόχος μας είναι να βάλουμε τέρμα στις πελατειακές σχέσεις, να εμπεδώσουμε την αξιοκρατία και τη διαφάνεια.

Είναι μία πρώτη πράξη αποφασιστική για την επαναθεμελίωση αρχών και αξιών που είναι απαραίτητες, που σε τελική ανάλυση τις χρωστάμε στους Έλληνες, πολύ περισσότερο στους Έλληνες του μέλλοντος

Γιάννης Ν. Ραγκούσης
Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης