Άρθρο έβδομο Απαλλαγές – Προνόμια

1. Η Εταιρεία δεν υπόκειται σε φόρο συγκέντρωσης κε­φαλαίου, απαλλάσσεται από το φόρο έναρξης της δρα­στηριότητας και την καταβολή του ανταποδοτικού τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού και έχει όλα τα διοι­κητικά, οικονομικά και δικαστικά προνόμια του Δημοσίου, ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου.

2. Στις περιπτώσεις που το Ταμείο συναλλάσσεται με αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα, αλλοδαπούς χρηματοοι­κονομικούς οργανισμούς και γενικά εταιρείες της αλλο­δαπής, μπορεί, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, να συνεπικουρείται από την Υπηρεσία Διε­θνών Σχέσεων της Τράπεζας της Ελλάδος ή από ανάλογη υπηρεσία οποιουδήποτε άλλου πιστωτικού ιδρύματος ή χρηματοπιστωτικού οίκου.