Άρθρο τέταρτο Κανονισμοί λειτουργίας

1. Εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καταρτί­ζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται από τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

2.  Με τον Κανονισμό Λειτουργίας καθορίζονται

α.   Οι λειτουργικές μονάδες της Εταιρείας, οι αρμοδιότητες αυτών και ο τρόπος λειτουργίας τους, καθώς  και οι θέσεις ευθύνης με τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε μία απ’ αυτές.

β.   Οι κατευθύνσεις  και γενική περιγραφή διεξαγωγής των εργασιών, λογιστικής παρακολούθησης, παροχής εγγυήσεων, ανάληψης διαχείρισης ταμείων χαρτοφυλακίου-κεφαλαίου, προμηθειών και δαπανών.

3. Ο Κανονισμός Λειτουργίας συντάσσεται σύμφωνα με τις αρχές των αντίστοιχων κανονισμών των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και τις επιταγές της Τραπέζης της Ελλάδος (ΠΔΤΕ 2577), περιλαμβάνει δε και τις ακόλουθες αρχές που αναφέρονται:

α. Στον επιμερισμό του επιχειρηματικού κινδύνου μεταξύ των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (όπως αυτές ορίζονται στην Σύσταση της Επιτροπής ΕΚ/361/2003), των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και της Εταιρείας., λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων κάθε κατηγορίας.

β.  Στην αξιολόγηση του εκάστοτε αναλαμβανόμενου κινδύνου, είτε προέρχονται εκ των  εγγυήσεων, είτε λοιπών χρηματοοικονομικών εργαλείων και μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, είτε εκ της λειτουργίας της.

γ. Στην εφαρμογή των κοινοτικών διατάξεων περί κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minims , EK 1998/2006, L 379/5)

δ.  Στην εφαρμογή των κοινοτικών διατάξεων περί κρατικών ενισχύσεων με τη μορφή εγγυήσεων και ειδικότερα της ανακοίνωσης της Επιτροπής 2008/C 155/02

ε. Στην μη στήριξη  προβληματικών επιχειρήσεων, όπως αυτές ορίζονται στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές (2004/C 244/02)

στ. Στην άσκηση νομικών δικαιωμάτων και ενδίκων μέσων για την διασφάλιση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και των γενικότερων συμφερόντων της Εταιρείας (π.χ. ένσταση διζήσεως, άσκηση δικαιώματος αναγωγής)

.ζ.  Στη δέσμευση ότι η αξία του συνόλου των εγγυήσεων που παρέχει η Εταιρεία  δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο των ιδίων κεφαλαίων της. Η εγγύηση κυμαίνεται σε ποσοστό από 40% έως 80% επί του υποκειμένου δανείου ή άλλου χρηματοοικονομικού εργαλείου, ειδικά δε για τα δάνεια , το καλυπτόμενο από την εγγύηση μέρος του υποκειμένου δανείου  δεν υπερβαίνει το ενάμισι  εκατομμύριο (1.500.000) ευρώ, ανά επιχείρηση.

4. Με  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνονται οι  απαραίτητοι κανονισμοί που θα εφαρμόζει η Εταιρεία, σχετικά με διαδικασίες διαφανείς και ανοικτές σε όλους τους ενδιαφερόμενους από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), για την επιλογή μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, ή χρηματοπιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων ή άλλων αντίστοιχων φορέων, που θα συνεπενδύουν και θα συνεργάζονται με την Εταιρεία για την επίτευξη των στόχων της.

 • Παρά τα όσα λέχθησαν υπό του κυρίου Υπουργού την περασμένη Πέμπτη, ο Κανονισμός Λειτουργίας δεν φαίνεται να περιγράφει πουθενά:
  1) Τα κριτήρια που θα ακολουθούνται από τα Πιστωτικά Ιδρύματα πριν την υποβολή για εγγυοδοσία των υποψήφιων ΜΜΕ στο ΕΤΕΑΝ. Αυτό ήταν το μεγάλο αγκάθι για τη μη λειτουργία του ΤΕΜΠΜΕ. Κάθε Τράπεζα εφαρμόζοντας τα δικά της κριτήρια σύμφωνα με την πολιτική της, «έκοβε» τις επιχειρήσεις πριν φτάσουν στο ΤΕΜΠΜΕ.
  2)Τη διαφάνεια αναφορικά με τη διαδικασία της εγγυοδότησης. Δεκάδες περιπτώσεων που έχουν αναφερθεί, περιγράφουν την παντελή έλλειψη ενημέρωσης των επιχειρήσεων αφού σε κάθε τηλεφώνημα προς το ΤΕΜΠΜΕ, εκείνο απαντούσε να ρωτήσουν την Τράπεζά τους. Οι όποιες δηλαδή καθυστερήσεις στη διαδικασία αποτελούσαν αιτία κατηγορίας εκατέρωθεν του ΤΕΜΠΜΕ και των Τραπεζών.
  3) Τη θέσπιση όρων αναφορικά με το μέγιστο επιτόκιο των εγγυοδοτημένων δανείων του ΕΤΕΑΝ. Σε απλά ελληνικά: Όταν πρόγραμμα εγγυοδότησης προκηρύσσεται από το ΤΕΜΠΜΕ και έχει τελικό επιτόκιο κοντά στο 8% (με εγγυοδότηση του ΤΕΜΠΜΕ) την ίδια ώρα που με προσημείωση ακινήτου το επιτόκιο ως επισκευαστικό (greek banks’patent) φτάνει και το 5,5%, η αποτυχία του εγχειρήματος είναι δεδομένη.
  4) Εναλλακτικές λύσεις σε περίπτωση που οι Τράπεζες δεν συνεναίσουν για το εύρυθμο της λειτουργίας του Ταμείου και επομένως το καταδικάσουν σε αποτυχία πριν ακόμα καλά καλά δημιουργηθεί.

  Και κάτι αναφορικά με τη λειτουργία της εγγυοδοσίας και τον κανόνα ήσσονος σημασίας:
  Θα ακολουθηθεί το μοντέλο που πρόσφατα εγκαινίασε ο ΟΑΕΔ και το σύνολο του ποσού της επιδότησης σε προγράμματα de minimis προσμετράται στην αρχή (υποβολή) ή μήπως θα γίνει κανονικά και φυσιολογικά με το ποσό να υπολογίζεται σύμφωνα με την πρόοδο της διαδικασίας (σε επίπεδο τουλάχιστον έτους);

 • 23 Νοεμβρίου 2010, 17:28 | Χρήστος Τσάτσος

  Άρθρο τέταρτο Κανονισμοί λειτουργίας, παρ. ζ, σελίδα 10.

  Προφανώς και από την αλλαγή της σειράς αρίθμησης(άρθρο τρίτο και εφεξής) που εμφανίζεται από τη σελίδα 10 και μετά και δεν ακολουθεί την αρίθμηση της προηγούμενης σελίδας άρθρο 19, είναι φανερό πως αυτό το τμήμα του κειμένου συγχωνεύθηκε στο προηγούμενο κείμενο εκ των υστέρων από άλλο κείμενο.
  Η φιλοσοφία του συντάκτη αυτού του μέρους είναι σε αντίθεση με τα προηγούμενα άρθρα και ιδιαίτερα τα περιλαμβανόμενα στην παράγραφο ζ. Διότι πως ξαφνικά μπαίνει μια τροχοπέδη-οροφή ύψους 1,5 εκ. Ευρώ στη συμμετοχή εγγύηση; Δεν είναι κάτι, που στο όνομα της ευελιξίας της ανώνυμης εταιρείας που συνιστάται δια του νόμου αυτού, θα έπρεπε να αφεθεί στη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης;
  Άλλωστε για τους σκοπούς που περιγράφονται στα προηγούμενα άρθρα (ΣΔΙΤ, υποδομές ΒΙΟΠΑ κλπ, Νέες ανανεώσιμες τεχνολογίες) το ποσό αυτό είναι pinats.
  Πρέπει τελείως να απαλοιφθεί το άρθρο ζ.
  Επίσης να ενσωματωθούν τα περιεχόμενα των σελίδων 10,11,12 στη λογική και το πνεύμα των προηγούμενων κεφαλαίων.

  Καλό θα ήταν να προβλεφθεί άρθρο για τη σύσταση των επιτροπών αξιολόγησης όπου η συμμετοχή έμπειρων στελεχών του χώρου της κάθε ομάδας-αντικειμένου, που σαν experts θα μετακαλούνται από τον ιδιωτικό χώρο να γνωμοδοτήσουν. Αυτό θα ήταν μια καλή αρχή ώστε οι χώροι δημόσιο – ιδιωτική πρωτοβουλία να συνηθίσου να συζητούν και να συναποφασίζουν.

  Ευχαριστώ για την προσοχή σας.