Αρθρο δεύτερο Καταστατικό – Άρθρο 11 Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.    Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από επτά (7) μέλη και η θητεία του είναι τριετής. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση σε μυστική ψηφοφορία.

2.     Οι Σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι από τη Γενική Συνέλευση και  ελευθέρως ανακλητοί από αυτήν.

1.        Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτεί­ται σε σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία, μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Αντιπρόεδρο.

4.     Τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν απουσιάζει, κωλύεται ή παύσει να ασκεί τα καθήκοντα του για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρώνει ο  Αντιπρόεδρος  και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύ­ματος αυτών, Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5. Εάν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Αντιπρόεδρος παύσει να ασκεί για οποιονδήποτε λόγο τα καθήκοντα του, πέραν του τριμήνου, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται έκτακτα και ειδικά από τον Αντιπρόεδρο, άλλως από οποιονδήποτε Σύμβουλο, με θέμα την εκλογή Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου ή Αντιπροέδρου.

6. Εάν μείνει κενή η θέση Συμβούλου, λόγω θανάτου, παραίτησης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, πριν λήξει η θητεία του, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, εφόσον οι εναπομεί­ναντες Σύμβουλοι δεν συνιστούν την νόμιμη προς λήψη αποφάσεων απαρτία, να ορίσει  προσωρινό ή προσωρινούς αντικαταστάτες μέχρι την προσεχή Γενική Συνέλευση, οπότε αυτή αποφασίζει οριστικά.

Τυχόν αρνητική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν θίγει την εγκυρότητα των πράξεων του προσωρινού Συμβούλου στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε.

7. Χρέη Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί πρόσωπο που ορίζεται απ’ αυτό.