Αρθρο δεύτερο Καταστατικό – Άρθρο 1 Νομική μορφή

1.         Συνιστάται με το παρόν ανώνυμη εταιρεία, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν τα χρηματοδοτικά ιδρύματα

2.         Η εποπτεία της Εταιρείας ασκείται από την Τρά­πεζα της Ελλάδος, η οποία με αποφάσεις της δύναται να θέτει κανόνες για την κεφαλαιακή επάρκεια, τη ρευστό­τητα και να ρυθμίζει ιδίως τις κατηγορίες των τοποθετή­σεων, στις οποίες η Εταιρεία επενδύει τα δια­θέσιμά της, καθώς και το ύψος τους ως ποσοστό των ι­δίων κεφαλαίων της. Η Εταιρεία μπορεί να ανοίγει Λογαρια­σμούς Ταμειακής Διαχείρισης και Διαθεσίμων Κεφαλαίων στην Τράπεζα της Ελλάδος και ειδικότερα στη Διεύθυνση Εργασιών του Δημοσίου – Τμήμα Δημοσίων Οργανισμών,  με σκοπό τη διαχείριση των διαθεσίμων κεφαλαίων του και από την κεντρική τράπεζα .

3.         Η εποπτεία της Εταιρείας για θέματα που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και άλλους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και την άσκηση γενικής πολιτικής για τις Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, ασκείται από τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.