Άρθρο πέμπτο Θέματα προσωπικού

1. Το προσωπικό, που υπηρετεί κατά τη δημο­σίευση του παρόντος στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, με­ταφέρεται αυτοδικαίως στην Εταιρεία με σχέση εργασί­ας ιδιωτικού δικαίου και συνεχίζει να προσφέρει τις υπη­ρεσίες του σε αυτήν.

2. Το μεταφερόμενο προσωπικό κατανέμεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις θέσεις και ειδικότητες που καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας, σύμφωνα με τη νέα οργανωτική δομή της εταιρείας, αφού συνεκτιμηθούν  τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα εκάστου υπαλλήλου,  υπογράφεται  δε νέα ατομική σύμβαση εργασίας.

3. Οι θέσεις που θα ορισθούν με τον Κανονισμό Λειτουργίας  ως θέσεις ευθύνης, μπορούν να πληρωθούν από το υπάρχον προσωπικό, που θα εκδη­λώσει ενδιαφέρον σε σχετική πρόσκληση του Διοικητι­κού Συμβουλίου, στην οποία θα καθορίζονται τα απαιτούμενα ειδικά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα .

4. Για όλα τα δικαιώματα και τις έννομες συνέπειες που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις, ο χρόνος εκάστου υπαλλήλου στη ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ, κα­θώς και εκείνος που έχει αναγνωρισθεί ως χρόνος υπηρεσίας από αυτή, λογίζεται ότι έχει διανυθεί στην Εταιρεία.

5. Το προσωπικό της Εταιρείας υπάγεται στην ασφάλιση του κλάδου συντάξεων και του κλάδου ασθένειας του Ι.Κ.Α. και διέπεται από τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης   μπορεί να συνιστώνται μέχρι σαράντα (40) θέσεις εξειδικευμένου προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου .

Στην ίδια  απόφαση καθορίζονται οι ειδικότητες, τα προσόντα και η διαδικασία επιλογής. Η σχετική προκήρυξη εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και υποβάλλεται στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προς έγκριση. Στο παραπάνω Συμβούλιο υποβάλλεται προς έγκριση και ο πίνακας των αποτελεσμάτων.

7.  Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά από γνώμη της αντιπροσωπευτικότερης πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων καταρτίζεται μέσα σε έξι  μήνες  από τη δημοσίευση του νόμου αυτού ο Κανονισμός Προσωπικού, με τον οποίο καθορίζονται οι κανόνες που διέπουν την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της Εταιρείας, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις αυτού.

  • Θα πρότεινα να γίνει μετάταξη από Υπηρεσίες του Δημοσίου, έμπειρων στελεχών, που να γνωρίζουν καλά τη δραστηριότητα με την οποία θα λειτουργήσει το ΕΤΕΑΝ. Εξηγούμαι:
    Δεν μπορεί να μην έχει για παράδειγμα στελέχη τα οποία έχουν εμπειρία σε venture capital, εταιρικές συμμετοχές, επιχειρηματικότητα.
    Η στείρα τραπεζική λογική στην αντιμετώπιση των αιτήσεων βάσει κριτηρίων χρηματοπιστωτικού συστήματος, θα αποτελέσει την τροχοπέδη στην υποστήριξη καινοτομιών και υλοποίησης επιχειρηματικών ιδεών.
    Αν θέλει το ΕΤΕΑΝ να μην είναι «το δουλικό» των Τραπεζών αλλά επιθυμεί την ουσιαστική σπίθα στην έκρηξη και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας,θα πρέπει να ξεφύγει από αριθμούς και να επενδύσει στην ελπίδα με τόλμη.
    Επειδή αυτό λείπει σε μια κοινωνία που για να ξεκινήσεις επιχείρηση θα πρέπει να υποθηκεύσεις το σπίτι του πατέρα σου, το ΕΤΕΑΝ έχει την ευκαιρία να γίνει μπροστάρης.