Αρθρο δεύτερο Καταστατικό – Άρθρο 19 Εκκαθάριση

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής.

2. Οι εκκαθαριστές ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση και είναι δύο (2) έως τέσσερις(4) μέτοχοι της εταιρείας. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές  ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

3. Στην περίπτωση του εδαφίου (α) της παρ. 1 του προηγουμένου άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι το διορισμό εκκαθαριστών από τη Γενική Συνέλευση.