Αρθρο δεύτερο Καταστατικό – Άρθρο 6 Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε 1.712.885.700 ευρώ και διαιρείται σε 17.128.857  ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ η καθεμία.

Από το παραπάνω κεφάλαιο ποσό € 1.500.000.000 αποτελείται από ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, που εκδόθηκαν σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3775/2009, όπως ισχύει .

2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται με την έκδοση νέων ονομαστικών με­τοχών.

  • Αναφορικά με το κεφάλαιο το εταιρικό, εφόσον απορροφάται το ΤΕΜΠΜΕ, τί θα γίνει με το κεφάλαιο του τελευταίου; Είναι μήπως δεσμευμένο με εγγυοδοτήσεις που υπάρχουν ήδη βάσει των προηγουμένων δράσεων;
    Σε αυτό το κεφάλαιο με τα ομόλογα, πώς δικαιολογείται η συμμετοχή των Τραπεζών που επικαλείται ο Υπουργός όπως και του ΕΣΠΑ; Ή είναι λογιστικές εγγραφές εντός ή εκτός εισαγωγικών ώστε να δημιουργηθεί εν πρώτοις το Ταμείο κι έπειτα να αγοράσουν μετοχές οι Τράπεζες;