Αρθρο δεύτερο Καταστατικό – Άρθρο 16 Διαχείριση

1. Η διαχειριστική χρήση της Εταιρείας συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. Η πρώτη διαχει­ριστική χρήση περιλαμβάνει τη χρονική περίοδο από την σύσταση της Εταιρείας μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011.

2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), σύμφωνα με τα άρθρα 110
έως 131 του κ.ν. 2190/1920. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης,
της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας.

3. Ο προϋπολογισμός και τυχόν ανακατανομή κονδυλίων και ο απολογισμός υποβάλλονται για έγκριση στον Υπουργό Οικονομικών και κοινοποιούνται στον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.