Αρθρο δεύτερο Καταστατικό – Άρθρο 17 Ελεγκτές

1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) της Εταιρείας,  ασκούνται από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές, που είναι γραμμένοι στα μητρώα του άρθρου 13 παρ. 5 του π.δ. 226/1992.

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει, κάθε χρόνο, μία από τις εταιρείες ή κοινοπραξίες ορκωτών ελεγκτών-λογιστών που είναι εγγεγραμμένες στην ιδιαίτερη μερί­δα του μητρώου ορκωτών – ελεγκτών – λογιστών, εγκρίνοντας συγχρόνως και το ποσό της αμοιβής της, η οποία οφείλει να αναθέτει, σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστο­τε νομοθεσία, την ευθύνη του ελέγχου σε έναν ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, διορίζοντας τον για το σκοπό αυτόν, καθώς και τον αναπληρωτή  του.

3. Ο διορισμός και η για οποιονδήποτε λόγο παύση των ελεγκτών, με τα στοιχεία ταυτότητάς τους,  υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920.

4. Κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσεως, οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές παρακολουθούν τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας και δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση κάθε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, περιλαμβανομένων και των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι ελεγκτές υποδεικνύουν στο Διοικητικό Συμβούλιο μέτρα που τυχόν πρέπει να λάβει και, σε περίπτωση παραβάσεως των διατάξεων της νομοθεσίας ή του Καταστατικού, υποβάλλουν αναφορά στην αρμοδία εποπτεύουσα αρχή.

5.  Μετά τη λήξη της χρήσεως, ελέγχουν τον ισολογισμό και το λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση με τα πορίσματα του ελέγχου τους. Στην έκθεση αυτή, αφού ελεγχθεί η ακρίβεια και η νομιμότητα των εγγραφών, εκτίθεται με σαφήνεια εάν ο ισολογισμός απεικονίζει πράγματι την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την ημερομηνία λήξεως της ελεγχόμενης χρήσης, και ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως τα αποτελέσματα που προέκυψαν διαρκούσης της χρήσεως.

6. Οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές της Εταιρείας οφείλουν να ασκούν το έργο τους με επιμέλεια και ευθύνονται έναντι της Εταιρείας και των τρίτων σε αποζημίωση για κάθε ζημία που προκάλεσαν με πράξεις η παραλείψεις τους.

Η ευθύνη των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών δεν δύναται να περιοριστεί ή να αποκλειστεί.