Αρθρο δεύτερο Καταστατικό – Άρθρο 9 Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) της Εταιρείας έχει τις αρμο­διότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως κάθε φορά ι­σχύουν.

2. Το Ελληνικό Δημόσιο κατά την άσκηση των δικαι­ωμάτων του ως μετόχου εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευ­ση  από τους Υπουργούς Οικονομικών και  Περιφερειακής Ανάπτυξης  και Ανταγωνιστικότητας  ή εκπρόσωπό  τους.