Άρθρο τρίτο Περιουσία – Υφιστάμενες δικαιοπραξίες -Εκκρεμείς δίκες

1.     Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η  ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ παύει να υφίσταται και όλα τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποκτηθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος επ’ ονόματι της εταιρείας αυτής  περιέρχονται στην Εταιρεία, η οποία υπει­σέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υπο­χρεώσεις της. Επίσης, περιέρχονται στην εταιρεία τα κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία, πόροι και δι­καιώματα που έχουν περιέλθει με οποιονδήποτε τρόπο στην ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ  μετά την ημερομηνία του ισολογισμού της  31.12.2009, τα οποία θα εγγραφούν στα βιβλία της Εταιρείας.

2.        Στις κάθε είδους, τύπου, φύσεως και περιεχόμενοι δικαιοπραξίες και συμβάσεις εργασίας, στις οποίες το μοναδικό ή ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη είναι η «ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ», στη θέση αυτού υπεισέρχεται η Εταιρεία, χωρίς κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη να δικαιούται να ζητήσει για το λόγο αυτό τη λύση των δικαιοπραξιών ή τη μη εκτέλεση αυτών ή τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από αυτές.

3.     Όπου σε έγγραφα ιδιωτικά ή δημόσια αναγράφεται η λέξη «ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ»,  από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου νοείται η ανώνυμη εταιρεία «ΕΤΕΑΝ ΑΕ».

4.        Οι εκκρεμείς δίκες της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ συνεχίζονται από την Εταιρεία, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτούνται άλλες ειδικότερες διατυπώσεις ή ενέργειες για τη συνέχιση τους. Για τις δί­κες αυτές εξακολουθούν να ισχύουν τα ουσιαστικά και δικονομικά προνόμια της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ .

5.        Κάθε πράξη που αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου απαλλάσσεται από κάθε τέλος , εισφορά, καθώς και δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών και δικαιωμάτων όλων των υποθηκοφυλάκων.

6.     Οι διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 3 του Ν.3775/2009,  εξακολουθούν να ισχύουν . Το αναφερόμενο σ’ αυτή κεφάλαιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί  και για την κάλυψη πληρωμών επιδοτήσεων από την Εταιρεία