Αρθρο δεύτερο Καταστατικό – Άρθρο 8 Έσοδα

Tα έσοδα της Εταιρείας προέρχονται από:

α) την επένδυση ή συνεπένδυση των διαθεσίμων της ή άλλων κεφαλαίων που διαχειρίζεται,

β) τις προμήθειες από τις παρεχόμενες εγγυήσεις και άλλες τυχόν παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως και την αμοιβή διαχείρισης των ταμείων κεφαλαίων, χαρτοφυλακίων  που διαχειρίζεται

γ)  κεφαλαιουχικές και άλλες ενισχύσεις από το Δημόσιο ή φορείς του Δημοσίου,

δ)  ενισχύσεις και άλλους πόρους από την Ευρωπαϊκή Έ­νωση ή φορείς της,

ε)  προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών,

στ) δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες και

ζ)  κάθε άλλη νόμιμη αιτία