Αρθρο δεύτερο Καταστατικό – Άρθρο 4 Σκοπός

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:

α) Η προώθηση της επιχειρηματικότητας και ειδικότερα η βελτιωμένη πρόσβαση στην χρηματοδότηση για την ίδρυση νέων, καινοτόμων και δυναμικών επιχειρήσεων, που συμβάλλουν στην βιώσιμη και φιλική στο περιβάλλον ανάπτυξη.

β) Η διευκόλυνση και  βελτίωση της πρόσβασης των Επιχειρήσεων και των τριών τομέων της οικονομίας, πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς και ιδίως  των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων,  όπως αυτές ορίζονται στην Ανακοίνωση της ΕΕ 2003/361/ΕΚ, στη χρηματοδότηση για την προώθηση της ανταγωνιστικότητάς τους, της ανάπτυξής τους, του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού τους και  για την εισαγωγή καινοτομιών στην οργάνωση και λειτουργία τους.

γ) Η προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας και ειδικότερα η πρόσβαση στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων ή άλλων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, καθώς και η πρόσβαση στη χρηματοδότηση για την προώθηση της επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής.

δ) Η προώθηση της συνεπένδυσης ή συμμετοχής σε Επενδυτικά Ταμεία, σε Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής ή σε Επενδυτικά Σχήματα, στα οποία περιλαμβάνονται σχήματα και συμβάσεις παραχώρησης ή Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, με στόχο:

i) την προώθηση της επιχειρηματικότητας , της καινοτομίας, της έρευνας και της ανάπτυξης των επιχειρήσεων ή άλλων νομικών προσώπων που ασκούν οικονομική δραστηριότητα,

ii) τη βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση, ανάπλαση και ανάπτυξη αστικών ή άλλων περιοχών και περιοχών οικονομικής δραστηριότητας, όπως ΒΙ.ΠΕ, ΒΙ.Ο.ΠΑ, τεχνολογικά και ερευνητικά πάρκα, ζώνες καινοτομίας, ελεύθερες ζώνες,

iii) την εξοικονόμηση ενέργειας, την προώθηση νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την παραγωγή τεχνολογίας για την εξοικονόμηση ενέργειας,

iv) την προστασία του περιβάλλοντος και την διαχείριση των  υδάτινων πόρων.

2. Οι σκοποί αυτοί πραγματοποιούνται:

α) Με την παροχή εγγυήσεων ή αντεγγυήσεων υπέρ των Επιχειρήσεων και ιδίως  των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων, για την κάλυψη υ­ποχρεώσεών τους έναντι πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ή εταιρειών Επιχειρηματικών Συμμετοχών, οι οποίες απορρέουν από πάσης μορφής χρη­ματοπιστωτικές διευκολύνσεις, όπως δάνεια, προεξό­φληση επιχειρηματικών απαιτήσεων, χρηματοδοτική μίσθωση, υβριδική χρηματοδότηση.

β) Με τη συμμετοχή ή τη συνεπένδυση της Εταιρείας σε μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, όπως ταμεία δανειοδοτήσεων επιχειρήσεων, που λειτουργούν είτε ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα είτε ως αυτόνομα τμήματα υφιστάμενων χρηματοπιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ταμεία εγγυήσεων, ταμεία επιχειρηματικού κεφαλαίου, ταμεία σποράς, ταμεία στήριξης νέων και καινοτόμων επιχειρήσεων.

γ) Με τη συμμετοχή ή τη συνεπένδυση της Εταιρείας σε επενδυτικά ταμεία, σχήματα παραχώρησης ή ΣΔΙΤ, ή άλλα κατάλληλα εταιρικά σχήματα που επενδύουν για τη βιώσιμη και φιλική στο περιβάλλον ανάπτυξη αστικών ή άλλων περιοχών, είτε για την εξοικονόμηση ενέργειας, είτε για την προώθηση των νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

δ) Με την παροχή συναφών προς τις ανωτέρω δραστηριότητες υπηρεσιών, πλην της απευθείας παροχής πιστώσεων.

ε)  Με την σύνταξη, εκπόνηση ειδικών μελετών, ερευνών αγοράς, επιχειρηματικών σχεδίων και εν γένει με την παροχή υπηρεσιών Συμβούλων.

3. Η Εταιρεία μπορεί, μετά από απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, να διαχειρίζεται και να υλοποιεί :

α.   προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, κοινοτικά και διακρατικά προγράμματα, προγράμματα ΕΣΠΑ ή άλλα παρεμφερή προγράμματα, προγράμματα Διεθνών Πολυμερών Οργανισμών και

β.  χρηματοδοτικά μέσα και εργαλεία και ιδίως επιδότηση επιτοκίων, επιδότηση προμηθειών, άτοκα δάνεια.

Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων και χρηματοδοτικών μέσων.

4. Η Εταιρεία δύναται να λαμβάνει επιχορήγηση, η οποία ορίζεται για το σκοπό αυτόν, ως άμεση χρηματοδοτική συνεισφορά μέσω δωρεάς, από την αρμόδια δημόσια αρχή ή τη διαχειριστική αρχή του κατά περίπτωση επιχειρησιακού προγράμματος ή άλλης δράσης που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ιδρύει και να διαχειρίζεται :

α) Ταμεία Χαρτοφυλακίου, κατά τα προβλεπόμενα στο  Άρθρο 44 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και στο Άρθρο 36 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 498/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Μέσα Χρηματοοικονομικής Τεχνικής, όπως Ταμεία Επιχειρηματικών Κεφαλαίων, Ταμεία Εγγυήσεων, Ταμεία Δανειοδοτήσεων, κατά τα προβλεπόμενα  στα άρθρα 44 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006,  71 παράγραφος 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 και  50, 51, 52, 53, 54, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006,  55 παράγραφος 8 του Κανονισμού 1198/2006, και 34, 35, 36 και 37 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 498/2007, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 • 30 Νοεμβρίου 2010, 19:10 | Κώστας Δρεβερίδας

  Οι ελληνικές επιχειρήσεις και ιδίως οι μικρομεσαίες (ΜΜΕ) δυσκολεύονται υπό τις παρούσες συνθήκες να αντλήσουν κεφάλαια από την χρηματοπιστωτική και χρηματοδοτική αγορά. Ένας σημαντικός αριθμός αιτημάτων τους δεν γίνεται αποδεκτός από το τραπεζικό σύστημα για λόγους που αφορούν την πιστοληπτική τους διαβάθμιση τους (π.χ. δυσανάλογα υψηλός δανεισμός ως προς τα κέρδη ή τον κύκλο εργασιών, δυσμενή στοιχεία από την προηγούμενη εμπειρία / συνεργασία με τις τράπεζες, αδυναμία παροχής επαρκών εξασφαλίσεων, απουσία παροχής επαρκών εξασφαλίσεων, απουσία στρατηγικής για το μέλλον της επιχείρησης και έλλειψη επιχειρησιακού προγράμματος κ.α.) ή για λόγους αδυναμίας των τραπεζών, λόγω έλλειψης ικανοποιητικής ρευστότητας και όχι μόνο.

  Για τους παραπάνω λόγους συστάθηκε το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.), το οποίο τα τελευταία έξι χρόνια παρείχε εγγυοδοτικά προϊόντα στην Ελληνική Αγορά.

  Η «ανάπτυξη μέσω ρευστότητας» που οραματιζόταν το ΤΕΜΠΜΕ έδωσε ελπίδα και ανέβασε τις προσδοκίες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έβρισκαν έναν σύμμαχο που θα διευκόλυνε την πρόσβαση τους στον τραπεζικό δανεισμό με χαμηλότερο κόστος δανειοδότησης καθώς και θα τερμάτιζε την πιστωτική ασφυξία των ελληνικών επιχειρήσεων που εξαιτίας της πιστωτικής κρίσης και των αυστηρών κριτηρίων αξιολόγησης από τις τράπεζες, οδήγησε σε λουκέτα την αγορά, αλματώδη αύξηση της ανεργίας και υποβάθμιση της χώρας στους δείκτες ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης.

  Ωστόσο, η πράξη από την θεωρία κατέδειξε σωρεία προβλημάτων όπως προκύπτουν καθημερινά από δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο, καταγγελίες αναπτυξιακών φορέων (ΕΒΕΑ, Επιμελητήρια, ΕΣΕΕ, κ.α) και παράπονα επιχειρηματιών που αφορούσαν μεταξύ άλλων την καθυστέρηση στην υλοποίηση των προγραμμάτων, την άρνηση πρόσβασης των επιχειρήσεων στα εγγυοδοτικά προγράμματα από την πλευρά των τραπεζών, τους περιοριστικούς όρους και το υψηλό τελικό κόστος δανεισμού. Παραπόνα και καταγγελίες που επισημαίνονται αισθητά και επί της παρούσης διαβούλευσης.

  Η δημιουργία του Ε.Τ.Ε.Α.Ν. λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία των προηγούμενων ετών και επεκτείνοντας τις δραστηριότητες του ΤΕΜΠΜΕ, αποτελεί σαφέστατα ένα σημαντικό βήμα προς την σωστή κατεύθυνση, ωστόσο είναι φανερό ότι θα πρέπει να υποστηριχθεί με διαπιστευμένα μοντέλα διαχείρισης που προάγουν τα συμφέροντα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που θα στηρίξουν, με την τεχνογνωσία τους, έμπρακτα την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και των επενδυτικών τους σχεδίων ώστε να ανταποκριθούν στο δυσμενές περιβάλλον και τέλος θα προάγουν την διαφάνεια και την ισονομία.

  Ειδικότερα, από το Σχέδιο Νόμου και τα υποστηρικτικά έγγραφα προκύπτουν οι ακόλουθες παρατηρήσεις – ερωτήματα.

  1)Όπως αναφέρεται και στο Σχέδιο Νόμου, «Βασική επιδίωξη θα είναι η ενίσχυση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων ιδίως από την νέα γενιά, η προώθηση δραστηριοτήτων και επιχειρήσεων ανταγωνιστικών στο διεθνές περιβάλλον και η ενίσχυση δημιουργίας και πώλησης προϊόντων της λεγόμενης νέας ζήτησης του 21 ου αιώνα.

  To ερώτημα που προκύπτει από το παραπάνω είναι: Πώς θα αξιολογήσουν οι Τράπεζες, την βιωσιμότητα, την καινοτομία και τις προοπτικές ανάπτυξης και επέκτασης νέων και υπό σύσταση επιχειρήσεων που θα δημιουργηθούν από επιστήμονες της νέας γενιάς, λαμβάνοντας υπόψη, από την έως τώρα εμπειρία ότι τα κριτήρια που προτιμούνται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα περιορίζονται μόνο σε πιστωτικούς (χρηματοοικονομικούς) δείκτες.

  Η έως τώρα εμπειρία εμπλοκής των Τραπεζών σε αξιολογήσεις (μέσω της συνεργασίας με συμβούλους) στα ΠΕΠ μόνο αντιδράσεις, καθυστερήσεις και καταγγελίες από φορείς της αγοράς και τις ίδιες επιχειρήσεις έφερε.

  2)Η εμπειρία από το ΤΕΜΠΜΕ δείχνει ότι έχουν δοθεί περίπου 60.000 δάνεια και δεν έχει πραγματοποιηθεί κανένας έλεγχος για επιβεβαίωση του «καλώς καμωμένου» από τις Τράπεζες. Ποιος είναι αυτός που θα ελέγχει ότι καλώς ή κακώς εγκρίθηκαν τα παραπάνω δάνεια από τις Τράπεζες και ότι τα ποσά καταναλώθηκαν για την υλοποίηση των έργων, την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την πρόσληψη προσωπικού και όχι απλά για μια ανάσα ρευστότητας του επιχειρηματία;

  3)Τέλος αναφέρονται έως παρωχημένες οι επιδοτήσεις και ότι το μέλλον βρίσκεται στη χρήση χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Επιδοτήσεις που βασίζονται σε δημοσιευμένους οδηγούς προγραμμάτων, σε καθορισμένα και δημοσιοποιημένα κριτήρια επιλογής, σε προγράμματα που παρέχουν την δυνατότητα ενστάσεων από την πλευρά των επιχειρήσεων στη περίπτωση που νιώθουν ότι κακώς απορρίφθηκαν καθώς και σε ανάρτηση των ενταγμένων επιχειρήσεων στο διαδίκτυο. Τελικά τι προάγει τι διαφάνεια, επιδοτήσεις που τα στοιχεία δημοσιοποιούνται και ελέγχονται η κάποια δάνεια που εάν θέλει τα ανακοινώνει η Χ Τράπεζα;

  Σαφώς και υπάρχουν λάθη και καθυστερήσεις στις επιδοτήσεις αλλά η πρόσφατη εμπειρία με την συμμετοχή ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης, που δεν υπάγονται στο στενό δημόσιο τομέα, γνωρίζουν τις ανάγκες των επιχειρηματιών και είναι ταυτόχρονα ευέλικτοι στην διαχείριση προγραμμάτων, δείχνει ότι η συμμετοχή τέτοιων φορέων μόνο θετικά μπορεί και συμβάλλει και πιθανα η ενδεχόμενη σύμπραξή τους με το ΕΤΕΑΝ ώς φορείς διαχείρισης, τεχνικής βοήθειας αλλα και ως ελεγκτικά όργανα αυτού θα προσέδιδε επιπρόσθετη αξία στην όλη προσπάθεια.

 • 30 Νοεμβρίου 2010, 17:12 | Ραβάνης Παύλος – Κουγιουμτσής Νικόλας

  To ETEAN ως φορέας άσκησης πολιτικής με σαφείς άξονες ενδιαφέροντος, είναι ίσως εννοιολογικά και πρακτικά «ασυμβίβαστο» να έχει το ρόλο του Συμβούλου. Δεν είναι τόσο θεμιτό ένας οργανισμός που παρέχει χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και αποτελεί ομάδα ενδιαφέροντος στην άσκηση πολιτικής, να δρα και ως Πάροχος Συμβούλων για τις επιχειρήσεις.

  Επίσης στο σχέδιο νόμου προσδιορίζεται και ερευνητική διάσταση του οργανισμού. Αυτό ενδεχομένως να παρουσιάσει επικαλύψεις με άλλους δημόσιους οργανισμούς με συναφείς αρμοδιότητες. Σε όρους αποτελεσματικότητας θα ήταν χρήσιμο να ελαχιστοποιούνται οι επικαλύψεις και να αυξάνεται η συνεργασία μεταξύ των εν λόγω φορέων και του ΕΤΕΑΝ.

  Τέλος, δεδομένου ότι οι Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις – ΠμΕ (0-9 άτομα) αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα και χρήζουν εξειδικευμένης προσέγγισης-αντιμετώπισης, και μάλιστα κατά περίπτωση πολλές φορές, σκόπιμο θα ήταν το κομμάτι αυτό, κυρίως της συμβουλευτικής, να το αναλάβουν φορείς με μακροχρόνια εμπειρία στα συγκεκριμένα θέματα επιχειρηματικότητας.

  Ραβάνης Παύλος
  Πρόεδρος ΒΕΑ
  Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΕΟΜΜΕΧ

  Κουγιουμτσής Νικόλας
  Μέλος Δ.Σ. ΕΣΕΕ
  Μέλος Δ.Σ. ΟΑΕΕ
  Μέλος Δ.Σ. ΕΟΜΜΕΧ

 • Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), που αποτελεί τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη χώρα, ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (European Disability Forum) – του μεγαλύτερου φορέα εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο – και επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας – βάσει του Ν.2430/1996 (Αρ. ΦΕΚ 156 Α΄/10.07.1996) – με το παρόν έγγραφό της σας αποστέλλει τα σχόλιά της στο πλαίσιο της διαβούλευσης για το Σχέδιο Νόμου ‘Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης’. Αξίζει να αναφερθεί ότι τα σχόλια που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφό μας υποβλήθηκαν στην ιστοσελίδα της ηλεκτρονικής διαβούλευσης http://www.opengov.gr στις 30.11.2010.

  Τα άτομα με αναπηρία αποτελούν μια μεγάλη πληθυσμιακή ομάδα – δεδομένου ότι σύμφωνα με την «Eurostat 1995 Statistics in Focus 1995/10 Disabled Persons Statistical Data» το ποσοστό τους στην χώρα ανέρχεται στο 9,3% – που είναι πλήρως αποκλεισμένη από την αγορά εργασίας. Επιπρόσθετα, αξίζει να αναφερθεί ότι ακόμη και στην περίπτωση που απασχολούνται, είναι οι πρώτοι που κινδυνεύουν με απόλυση όταν μια επιχείρηση αποφασίσει να μειώσει το προσωπικό της. Η καταπολέμηση του αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία μπορεί να επιτευχθεί αφενός μέσω της διευκόλυνσης της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας, είτε ως μισθωτοί, είτε ως αυτο-απασχολούμενοι, είτε ως επιχειρηματίες, αφετέρου εξαλείφοντας τα διάφορα εμπόδια που συναντούν κατά την προσπάθειά τους να ενταχθούν στην κοινωνία εν γένει, όπως έλλειψη προσβάσιμων υποδομών, κατάλληλων βοηθημάτων ή και πολιτικών και διαδικασιών. Η παροχή κινήτρων προς τους εργοδότες αποτελεί μια καλή πρακτική για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας, αλλά και για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας τους. Επίσης η διευκόλυνση της πρόσβασης των ίδιων των ατόμων με αναπηρία και των γονέων ή νομίμων κηδεμόνων τους που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στις χρηματοδοτήσεις είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη βιωσιμότητα και περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους και ως εκ τούτου για τη διασφάλιση της εργασίας τους. Θεωρούμε ότι η Ανώνυμη Εταιρία «Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης» μέσα από τους σκοπούς της μπορεί να συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση.

  Υπό αυτή την οπτική, στη βάση των επιταγών:

  – του άρθρου 21, παρ.6 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με το οποίο: «Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας.»

  και

  – του άρθρο 16 «Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και µη διάκριση» του Γενικού Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1083/2006 της 11ης Ιουλίου 2006 των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης πρόκειται να διαχειρίζεται και πόρους των Ταμείων της Ένωσης, μέσω του οποίου προβλέπεται η διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στις χρηματοδοτήσεις των Ταμείων της Ένωσης,

  προτείνουμε στο «Άρθρο δεύτερο Καταστατικό – Άρθρο 4 Σκοποί» τα εξής:

  1. τα εδάφια α), γ) και διι) της παραγράφου 1 να διαμορφωθούν ως εξής:

  «α) Η προώθηση της επιχειρηματικότητας και ειδικότερα η βελτιωμένη πρόσβαση στην χρηματοδότηση για την ίδρυση νέων, καινοτόμων και δυναμικών επιχειρήσεων, που συμβάλλουν στην βιώσιμη και φιλική στο περιβάλλον ανάπτυξη και την εξάλειψη των πάσης φύσεως διακρίσεων και εμποδίων σε βάρος ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με αναπηρία».

  «γ) Η προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας και ειδικότερα η πρόσβαση στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων ή άλλων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, καθώς και η πρόσβαση στη χρηματοδότηση για την προώθηση της επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Ειδικότερα η πρόσβαση στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων ή άλλων οργανισμών που απασχολούν άτομα με αναπηρία ή στις οποίες συμμετέχουν άτομα με αναπηρία ή γονείς/κηδεμόνες ατόμων με αναπηρία.»

  «δ) ii) τη βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον, καθώς και τη φιλική προς τα άτομα με αναπηρία ανασυγκρότηση, ανάπλαση και ανάπτυξη αστικών ή άλλων περιοχών και περιοχών οικονομικής δραστηριότητας, όπως ΒΙ.ΠΕ, ΒΙ.Ο.ΠΑ, τεχνολογικά και ερευνητικά πάρκα, ζώνες καινοτομίας, ελεύθερες ζώνες,…».

  2. Να προστεθεί στο τέλος της παράγραφο 2 εδάφιο στ) ως εξής:

  «στ) Με την πριμοδότηση επιχειρήσεων που απασχολούν άτομα με αναπηρία και άτομα προερχόμενα από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες εν γένει».

 • 27 Νοεμβρίου 2010, 22:30 | ISP

  Όπως αναφέρει ο Υπουργός, «…γνωρίζοντας τα προβλήματα ρευστότητας και ανταγωνιστικότητας με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωπες οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι διδαδικασίες του ΕΤΕΑΝ θα προσφέρουν ουσιαστικές λύσεις στην ασφυκτική οικονομική συγκυρία και την αρνητική ψυχολογία που σήμερα κυριαρχούν…».
  Να είναι ξεκάθαρη η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ τού νέου Ταμείου από το ΤΕΜΠΜΕ. Το οποίο ζήταγε οι εγκρίσεις να δίνονται με… Τραπεζικά Κριτήρια…

 • 27 Νοεμβρίου 2010, 11:07 | Νίκος Κοκολάτος

  Να θεσμοθετηθεί η δημιουργία Εταιρειών ΣΔΙΤ (Συνεργασίας Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα). Ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο, η Διοίκηση να ασκείται από τον Επιχειρηματία -Επενδυτή. Το Δημόσιο να συμμετέχει στο μετοχικό (ιδρυτικό) κεφάλαιο στο μέτρο που κατά περίπτωση θα απαιτείται, για τη δημιουργία ανταγωνιστικής επιχείρησης (απαλλαγμένης από υπέρμετρες δανειακές υποχρεώσεις) και να συμμετέχειστο ΔΣ χωρίς δικαίωμα ψήφου, αλλά με δικαίωμα ΒΕΤΟ, επί κρισίμων αποφάσεων, οι οποίες να παραπέμπονται σε Ειδικό Διαιτητικό Συμβούλιο, «άμεσης» ενέργειας, κατά τα λοιπά όπως θα ορίζεται στο οικείο καταστατικό της Επιχείρησης. Για την ανακύκλωση των κεφαλαίων του Δημοσίου, οι μετοχές του να πωλούνται στο Χρηματιστήριο, όπου θα πρέπει να είναι περιζήτητες, ως μετοχές εξ αντικειμένου υγειών και βιώσιμων (ανταγωνιστικών από την ίδρυσή τους) επιχειρήσεων.
  Στη διάθεσή σας για περαιτέρω ανάλυση και τεκμηρίωση της πρότασής μου,

  Νίκος Κοκολάτος
  Πολιτικός Μηχανικός
  Π.Τσαλδάρη 18 – Μαρούσι
  Τηλ. 210 8062725 / Κιν. 6932633998

 • Θα προσπαθήσω με πολύ λίγα λόγια να προτείνω λύση για τις επιταγές που είναι η γάγγραινα των επιχειρηματιών .Οι τράπεζες που θα μπουν στο νέο θεσμό ΕΤΕΑΝ αφού ανοίξουν το πλαφόν για την επιχείρηση θα πρέπει προσκομίζοντας το τιμολόγιο αγοράς ο πελάτης επιχειρηματίας να του εκδίδεται δίγραμμη επιταγή στο όνομα του εκδότη του τιμολογίου [προμηθευτής ] που θα είναι ασφαλώς μίας ημέρας.Τα αποτελέσματα θα είναι καταπληκτικά.Αναφέρω μερικά.Λόγω αγοράς με μετρητά μπορεί να επιτευχθεί μία έκπτωση το λιγότερο 10%[αυτόματη πτώση του πληθωρισμού ]Επειδή οι συναλλαγές θα γίνονται με την κατάθεση του τιμολογίου στην τράπεζα [μύωση της φοροδιαφυγής].Ρευστότητα στην αγορά και εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων [φόροι ,ασφαλιστικά ταμεία κλπ.]Δεν θα γράψω περισσότερα γιατί πιστεύω το νόημα είναι ξεκάθαρο.

 • 25 Νοεμβρίου 2010, 10:12 | Διονύσης Σαμιώτης

  Να προστεθεί στους σκοπούς η ενίσχυση του τομέα οπτικοακουστικής παραγωγής και εκμετάλλευσης, με τη χρήση νέων τεχνολογιών και σε νέα μέσα αντίστοιχα.

  Ο οπτικοακουστικός τομέας είναι ένας δυναμικός τομέας ανάπτυξης, καινοτομίας και νέων ευκαιριών, αλλά ταυτόχρονα και υψηλού ρίσκου σε σχέση με τις επενδύσεις που απαιτεί. Με το πρόβλημα ρευστότητας των Τραπεζών είναι απολύτως αναγκαία η στήριξή του με τη μορφή εγγυοδοσίας, συμμετοχών σε επενδυτικά σχέδια κλπ. Ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός, η παραγωγή περιεχομένου για τα νέα μέσα και η αξιοποίησή τους στη διανομή οπτικοακουστικών έργων σε όλο τον κόσμο χρειάζονται ειδική στήριξη, αλλά ταυτόχρονα υπόσχονται και ισχυρή ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και πρόσβαση στη διεθνή αγορά.

  Διονύσης Σαμιώτης
  Γενικός Γραμματέας Συνδέσμου Παραγωγών Οπτικοακουστικών Εργων

 • …την οικονομική και διοικητική υποστήριξη του θεσμού των θερμοκοιτίδων νεανικής επιχειρηματικότητας με βάση Ανώτατα και Τεχνολογικά Ιδρύματα, με στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας , της καινοτομίας, της έρευνας και της ανάπτυξης των επιχειρήσεων που ιδρύονται μέσα από το θεσμό (δείτε technium centers – Ην. Βασίλειο).

 • 24 Νοεμβρίου 2010, 21:32 | ΒΙΚΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

  Δυστυχώς ενώ η ενέργεια αυτή απευθύνετε σε επιχειρηματίες ,απεικονίζετε σε τέτοια γλώσσα και με τέτοιο κείμενο που μόνο δικηγόροι , σύμβουλοι, πολιτικοί άντε και δημοσιογράφοι την κατανοούν .Αυτοί όλοι δεν έχουν καμία σχέση με το επιχειρείν μόνο σύμβουλοι εκ του ασφαλούς . Αν οι έννοιες δεν γίνονται κατανοητές από τον επιχειρηματία ,ότι γίνεται χάνετε στα ψηλά κλιμάκια με συνέπεια οι σύμβουλοι να πλουτίζουν ενώ οι επιχειρήσεις να κλείνουν .Αυτος είναι ο λογος που φτάσαμε εδώ που φτάσαμε , εκτός και αν στόχος της κυβέρνησης είναι η απορρόφηση προγραμμάτων μόνο από μεγάλες πολυεθνικές που διαθέτουν συμβούλους αμειβόμενους αδρά . Σας παρακαλώ για το καλό της χώρας μας κάνετε κείμενα νόμων που θα γίνονται κατανοητά από απλούς ανθρώπους που οργανώνουν τους συντελεστές της παραγωγής χωρίς την συνδρομή ερμηνευτών που παίρνουν το μεγαλύτερο μέρος των διατιθεμένων στις επιχειρήσεις πόρων. Δεν χρειάζεται να έρχονται στην επαρχία όλοι οι ανώτεροι υπάλληλοι του δημοσίου προκειμένου να ερμηνεύσουν επ αμοιβή αυτά που οι ίδιοι νομοθέτησαν . Αν πραγματικά θέλετε να βοηθήσετε την ελληνική επιχείρηση κάντε με απλά ελληνικά να καταλαβαίνει αυτός που ρισκάρει τι πρέπει ακριβώς να κάνει ώστε να βελτιώσει την εκμετάλλευση του . Σας ευχαριστώ.

 • 24 Νοεμβρίου 2010, 20:35 | Νίκος Νανόπουλος

  Α) Θεωρώ ότι η συνύπαρξη κάτω από το αυτό διοικητικό σχήμα των φορέων χάραξης πολιτικής, υλοποίησης και προώθησης των συγκεκριμένων παρεμβάσεων στην αγορά και χρηματοδότησης, εγκυμονεί κινδύνους υδροκεφαλισμού, αδιαφάνειας και περιορισμένης δυνατότητας ελέγχου της πορείας των δράσεων του ΕΤΕΑΝ.

  Β) Θεωρώ ότι η μέχρι σήμερα εμπειρία του Κράτους από σχετικούς φορείς, έχει καταδείξει ότι θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα στην επιλογή των εταιριών που θα χρηματοδοτηθούν και στην παρακολούθηση της πορείας τους, ώστε να εξασφαλισθεί η δυνατότητα διορθωτικών κινήσεων, όχι μόνο αναφορικά με την συγκεκριμένη εταιρία, αλλά και τον ευρύτερο σχεδιασμό.

 • 2. Οι σκοποί αυτοί πραγματοποιούνται:
  δ) Με την παροχή συναφών προς τις ανωτέρω δραστηριότητες υπηρεσιών, πλην της απευθείας παροχής πιστώσεων.

  ε) Με την σύνταξη, εκπόνηση ειδικών μελετών, ερευνών αγοράς, επιχειρηματικών σχεδίων και εν γένει με την παροχή υπηρεσιών Συμβούλων.

  Δηλαδή, το ΕΤΕΑΝ δεν θα λειτουργεί ως Τράπεζα μεν αλλά ενδεχομένως να λειτουργεί ως συμβουλευτική εταιρεία. Θα πρέπει να σιευκρινιστεί αν οι Υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται προς επιχειρήσεις ή όχι. Να ξέρουμε αν το Κράτος αποφάσισε να γίνει και Σύμβουλος.

  Επίσης, να προσεχθεί το ΕΤΕΑΝ ως προς τα προγράμματα που θα υλοποιήσει διότι για το άτοκο κεφάλαιο κίνησης που έτρεξε στο παρελθόν, 170 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο έλαβε η Ελλάδα για αντικανονικές συμπεριφορές. Αλήθεια αυτά τα χρήματα ποιος τα πλήρωσε και από ποιον απαιτήθηκαν στη συνέχεια;