Αρθρο δεύτερο Καταστατικό – Άρθρο 5 Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε τριάντα έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, που μπορεί  να παραταθεί ή να συντμηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.