Αρθρο δεύτερο Καταστατικό – Άρθρο 18 Λόγοι λύσης

1. Η Εταιρεία λύεται:

α) με τη λήξη του χρόνου της διάρκειας της, εκτός αν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, απο­φασισθεί η παράταση του χρόνου της διάρκειας της,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,

γ) με την κήρυξή της σε πτώχευση και

δ) για οποιονδήποτε άλλο λόγο, προβλεπόμενο στην κείμενη νομοθεσία.

Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της.

2. Η λύση της Εταιρείας υποβάλλεται στη δημοσιότητα των άρθρων 7α και 7β του κ.ν. 2190/1920.