Αρθρο δεύτερο Καταστατικό – Άρθρο 7 Μετοχές

1.    Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο.

2.   Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό τίτ­λου και μετοχών, πλήρη στοιχεία κατόχου, τη σφραγίδα της Εταιρείας και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοι­κητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου, οριζόμενου από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι υπογραφές αυτές μπορούν να αποτυπωθούν και με μηχανικό μέσο. Κάθε τίτ­λος μετοχών δύναται να παριστά περισσότερες από μία μετοχές, όπως ορίζεται ειδικότερα από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3. Είναι δυνατή η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών, οι οποίοι  ανταλλάσσονται με τους οριστικούς, αμέσως μόλις εκδοθούν οι τελευταίοι. Οι προσωρινοί τίτλοι μετοχών φέρουν όλα τα στοιχεία των οριστικών, πλην μερισματαποδείξεων.