Αρθρο δεύτερο Καταστατικό – Άρθρο 14 Αμοιβές και αποζημιώσεις Διοικητικού Συμβουλίου

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης καθορίζεται η αποζημίωση του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου, του Αντιπροέδρου, των μελών και του Γραμματέα του Δ.Σ., καθώς και οποιαδήποτε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε άλλα συλλογικά όργανα της Εταιρείας  ή ομάδες εργασίες.