Αρθρο δεύτερο Καταστατικό – Άρθρο 10 Εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τη διοίκηση και διαχεί­ριση των υποθέσεων της Εταιρείας. Αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη για τη διαχείριση των υποθέσεων και  της περιουσίας της, καθώς  και την πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού.

2. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την Εταιρεία.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφαση του, που λαμβάνεται με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 13 του παρόντος, να αναθέτει μέρος των εξουσιών του, περιλαμβανομένης της εξουσίας εκπροσώπησης και δέσμευσης της Εταιρείας,
με εξαίρεση τις εξουσίες εκείνες που ασκούνται συλλο­γικά, στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο, καθώς επίσης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοι­κητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας συγχρόνως στην παραπάνω απόφαση του και την έκταση της σχετικής ανάθεσης.