Αρθρο δεύτερο Καταστατικό – Άρθρο 15 Ευθύνη και υποχρεώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας, για κάθε
πταίσμα κατά την άσκηση των καθηκόντων του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/20, όπως ισχύει.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη και αυστηρή εχεμύθεια για εμπιστευτικά θέματα της Εταιρείας, για τα οποία έλαβαν γνώση υπό την ιδιότητα τους ως Συμβούλων.

3. Απαγορεύεται σε Συμβούλους, που μετέχουν στη διεύθυνση της Εταιρείας, και σε Διευθυντές της, να ενεργούν κατ’ επάγγελμα,  χωρίς την προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. Σε περίπτωση παράβασης
της ανωτέρω απαγόρευσης, η Εταιρεία δικαιούται απο­ζημίωση κατά τα άρθρα 23  παρ.  2 και 3 του  κ.ν.2190/1920.

4. Δάνεια της Εταιρείας προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών, μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου περί συμβάσεων μη εξερχόμενων των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας μετά των πελατών της. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα προηγού­μενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης

  • 24 Νοεμβρίου 2010, 15:19 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΛΩΡΑΣ

    Σχετικά με την παράγραφο 3 και την συμμετοχή των Συμβούλων σε εταιρείες προτείνω να κάνετε την προταση πιο ανοιχτή και οχι περιοριστική.
    Να αφορά την συμμετοχή των Συμβούλων σε κάθε μορφή εταιρείας του εσωτερικού ή του εξωτερικού, συμμετοχή άμεσα ή εμμεσα (μέσω αχυρανθρώπων) αλλά και οχι μόνο των Συμβούλων αλλά και των συγγενών τους σε πρώτο και δευτερο βαθμό. Αν ο Συμβουλος διαπιστωσει συμμετοχη συγγενή του σε εταιρεία που συνεργαζεται με την «εταιρεία» να ειναι υποχρεωμενος να ενημερωσει το ΔΣ σχετικά.