Αρθρο δεύτερο Καταστατικό – Άρθρο 3 Έδρα

1.  Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Αθηναίων. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μπορεί ως έδρα να ορίζεται άλλος Δήμος της Περιφέρειας Αττικής.

2.  Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα με αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου, οι οποίες καθορίζουν τις αρμοδιότητες και τους όρους σύστασης και λειτουργίας τους.