Άρθρο 33 Σύσταση Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας στο Ε.Κ.Α.Β.

1. Συστήνεται στο Ε.Κ.Α.Β. Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας, το οποίο είναι επιφορτισμένο με την άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης και αντιμετώπισης κρίσεων και εκτάκτων καταστάσεων και όλων των επιχειρησιακών αρμοδιοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Επιχειρήσεων Υγείας.
2. Το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας του Ε.Κ.Α.Β. στελεχώνεται από ιατρούς του κλάδου Ε.Σ.Υ., πλην συντονιστών διευθυντών, και στρατιωτικούς ιατρούς, οι οποίοι επιτρέπεται να απασχολούνται, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη εικοσιτετράωρη λειτουργία αυτού με απόφαση του Υπουργού Υγείας.
3. Ο Υπουργός Υγείας, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου Ε.Κ.Α.Β., εκδίδει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αποστέλλεται σε όλα τα νοσοκομεία της Περιφέρειας Αττικής και στην οποία περιγράφονται όλες οι λεπτομέρειες επιλογής και απασχόλησης. Για την απασχόληση τους αυτή, οι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. αμείβονται από τον προϋπολογισμό του Ε.Κ.Α.Β. με αντίστοιχη μεταφορά πιστώσεων από το Υπουργείο Υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 140 του ν. 4472/2017 (Α’ 74). Οι στρατιωτικοί ιατροί αποζημιώνονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, κατ’ αναλογική εφαρμογή της καταβολής αποζημίωσης για εφημερίες που λαμβάνουν οι επιμελητές Β’, κατά τις κείμενες διατάξεις.

 • 2 Οκτωβρίου 2019, 15:09 | ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Στο 2 να προστεθεί και Νοσηλευτής, δηλαδή η παράγραφος να γίνει:

  2. Το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας του Ε.Κ.Α.Β. στελεχώνεται από ιατρούς του κλάδου Ε.Σ.Υ., πλην συντονιστών διευθυντών, και στρατιωτικούς ιατρούς και Νοσηλευτές, οι οποίοι επιτρέπεται να απασχολούνται, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη εικοσιτετράωρη λειτουργία αυτού με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

 • 1 Οκτωβρίου 2019, 16:48 | Ιατρός ΙΔΑΧ

  2. Γιατί αποκλείονται οι εργαζόμενοι κατηγορίας ΠΕ Ιατρών με σύμβαση ΙΔΑΧ? Ακόμα και όσοι έχουν προϋπηρεσία σε αντίστοιχα Κέντρα Επιχειρήσεων (π.χ. ΕΚΕΠΥ)… Τι παραπάνω έχουν να προσφέρουν όσοι είναι κλάδου ΕΣΥ ή στρατιωτικοί?

  3. Γιατί αποκλείονται οι ιατροί Νοσοκομείων εκτός της Περιφέρειας Αττικής? Γνωρίζουμε προκαταβολικά ότι το πρόγραμμά τους δεν θα επιτρέπει την απασχόλησή τους στο Κέντρο Επιχειρήσεων? Αθηναίοι ιατροί δουλεύουν π.χ. στο Νοσοκομείο Χαλκίδας και μετακινούνται καθημερινά… Γιατί δεν μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες στο Κέντρο Επιχειρήσεων?

 • 1 Οκτωβρίου 2019, 11:36 | Ιωάννης Ανδρέου

  Όταν στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ η διαλογή τις περισσότερες φορές γίνεται από το Νοσηλευτικό προσωπικό δεν γίνεται αντιληπτό γιατί αποκλείεται ο Νοσηλευτής/τρια από τις διαδικασίες συντονισμού του Κέντρου Επιχειρήσεων. Αποτελεί πάγιο αίτημα που απλά επαναφέρεται λόγω της κατάθεσης του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου.