Άρθρο 09 Διοικητική διάρθρωση του ΕΟΔΥ

1. Ο ΕΟΔΥ διαρθρώνεται στις εξής Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις και Τμήματα:
α) Γενική Διεύθυνση Επιστημονικής Λειτουργίας,
β) Γενική Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Λειτουργίας,
γ) Διεύθυνση Ετοιμότητας και Απόκρισης, η οποία υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο και διαρθρώνεται ως εξής:
γα) Τμήμα Σχεδιασμού, Εγρήγορσης και Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού,
γβ) Τμήμα Συντονισμού, Ετοιμότητας και Απόκρισης,
γγ) Τμήμα Ταξιδιωτικής Ιατρικής,
γδ) Τμήμα Μετακινούμενων Πληθυσμών, καθώς και
δ) Αυτοτελή Τμήματα, που υπάγονται απευθείας στον Πρόεδρο, ως εξής:
δα) Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης, το οποίο διαρθρώνεται στα εξής Γραφεία: i) Γραμματείας του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ, ii) Γραμματείας Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ και iii) Γραμματείας Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ.
δβ) Αυτοτελές Τμήμα Τύπου και Επικοινωνίας,
δγ) Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου,
δδ) Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (Κ.Ε.Δ.Υ.), καθώς και
δε) Περιφερειακά Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας που προβλέπονται στο άρθρο 12 του παρόντος νόμου.
ε) Αυτοτελή Τμήματα, που υπάγονται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο, ως εξής:
εα) Νομική Υπηρεσία και
εβ) Τμήμα Προσωπικών Δεδομένων.
2. Η Γενική Διεύθυνση Επιστημονικής Λειτουργίας διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις και Τμήματα:
α) Διεύθυνση Πρόληψης και Επιδημιολογικής Επιτήρησης HIV/AIDS, Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων (ΣΜΝ) και Ηπατιτίδων που διαρθρώνεται ως εξής:
αα) Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης HIV/AIDS,
αβ) Τμήμα Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων (ΣΜΝ),
αγ) Τμήμα Ηπατίτιδων,
αδ) Τμήμα Παρεμβάσεων στην Κοινότητα για τον HIV/AIDS.
β) Διεύθυνση Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης για Λοιμώδη Νοσήματα που διαρθρώνεται ως εξής:
βα) Τμήμα Συντονισμού Συστημάτων Επιτήρησης,
ββ) Τμήμα Νοσημάτων, που προλαμβάνονται με Εμβολιασμό και Συγγενών Λοιμώξεων,
βγ) Συντονιστικό Κέντρο Αιμοεπαγρύπνησης και Επιτήρησης Μεταγγίσεων (Σ.Κ.Α.Ε.Μ.),
βδ) Τμήμα Λοιμώξεων του Αναπνευστικού,
βε) Τμήμα Τροφιμογενών και Υδατογενών Νοσημάτων,
βστ) Τμήμα Νοσημάτων, που μεταδίδονται με Διαβιβαστές,
βζ) Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων,
βη) Τμήμα Μικροβιακής Αντοχής και Λοιμώξεων που συνδέονται με φροντίδα υγείας.
γ) Διεύθυνση Επιδημιολογίας και Πρόληψης Μη Μεταδοτικών Νοσημάτων και Τραυματισμών που διαρθρώνεται ως εξής:
γα) Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγείας και Επιτήρησης Διακοπής Καπνίσματος,
γβ) Τμήμα Επιδημιολογίας και Πρόληψης Καρδιαγγειακών Νοσημάτων,
γγ) Τμήμα Επιδημιολογίας και Πρόληψης Τραυματισμών.
δ) Διεύθυνση Επιστημονικής Στήριξης και Ηλεκτρονικής Υγείας που διαρθρώνεται ως εξής:
δα) Τμήμα Σχεδιασμού Βάσεων Δεδομένων, Στατιστικής και Διαχείρισης Δεδομένων,
δβ) Τμήμα Συντονισμού Διεθνών Δικτύων και Διεθνών Σχέσεων,
δγ) Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων Κ.Ε.Δ.Υ.- Π.Ε.Δ.Υ.,
δδ) Περιφερειακό ΕΟΔΥ Βόρειας Ελλάδας.

3. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Λειτουργίας διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις και Τμήματα:
α) Διεύθυνση Διοικητικού Συντονισμού που διαρθρώνεται ως εξής:
αα) Τμήμα Προσωπικού,
αβ) Τμήμα Υποστηρικτικών Υπηρεσιών,
αγ) Τμήμα Υλικού,
αδ) Τεχνική Υπηρεσία.
β) Διεύθυνση Οικονομικού που διαρθρώνεται ως εξής:
βα) Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών,
ββ) Τμήμα Μισθοδοσίας,
βγ) Τμήμα Εκκαθάρισης, Ελέγχου και Πληρωμής Δαπανών,
βδ) Τμήμα Προμηθειών,
βε) Τμήμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Κονδυλίων Έρευνας.

4. Η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Υγείας διαρθρώνεται στις εξής Διευθύνσεις και Τμήματα:
α) Διεύθυνση Υποδομών, Δικτύων και Εφαρμογών που διαρθρώνεται ως εξής:
αα) Τμήμα Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων,
αβ) Τμήμα Υπολογιστικών Υποδομών και Δικτύων,
αγ) Τμήμα Εφαρμογής Πολιτικής Ασφαλείας,
αδ) Τμήμα Ηλεκτρονικών Αρχείων.
β) Διεύθυνση Υπηρεσιών που διαρθρώνεται ως εξής:
βα) Τμήμα Σχεδιασμού Υπηρεσιών και Διαλειτουργικότητας,
ββ) Τμήμα Τυποποίησης, Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Υπηρεσιών,
βγ) Τμήμα Ηλεκτρονικών Αρχείων.
γ) Διεύθυνση Έρευνας, Μελετών και Τεκμηρίωσης που διαρθρώνεται ως εξής:
γα) Τμήμα Μεθόδων, Προτύπων, Τεκμηρίωσης, Ελέγχου και Αξιολόγησης Ποιότητας,
γβ) Τμήμα Στατιστικών Αναλύσεων και Εξόρυξης Γνώσης,
γγ) Τμήμα Εκπαίδευσης.
δ) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Υγείας που διαρθρώνεται ως εξής:
δα) Τμήμα Επεξεργασίας και Ανάλυσης Δεδομένων Υγείας,
δβ) Τμήμα Εφαρμογών Ηλεκτρονικής Υγείας.

 • ΑΠΟΥΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΔΥ η ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ!!!
  Στο 2γ) Διεύθυνση Επιδημιολογίας και Πρόληψης Μη Μεταδοτικών Νοσημάτων και Τραυματισμών: Δεν υπάρχει Τμήμα επιδημιολογίας και πρόληψης του Καρκίνου
  Όταν ο καρκίνος αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου και το μεγαλύτερο συστημικό υγειονομικό κίνδυνο σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες, όταν το κόστος αντιμετώπισης είναι μεγάλο, όταν δεν υπάρχουν δεδομένα καθώς δεν υπάρχει εθνικό μητρώο νεοπλασιών στη χώρα μας, όταν δεν υπάρχουν δομές ανακουφιστικής φροντίδας, όταν τα προβλήματα αποκατάστασης και επανένταξης στην εργασία είναι δυσεπίλυτα, όταν το 40% των ογκολογικών ασθενών υφίσταται οικονομική καταστροφή, είναι δυνατόν να μην υπάρχει τμήμα επιδημιολογίας και πρόληψης του καρκίνου? Δηλαδή ποια κριτήρια πρέπει να πληροί μία νόσος για να δημιουργηθεί σχετικό τμήμα στον ΕΟΔΥ?

 • 1 Οκτωβρίου 2019, 13:54 | Γιώργος Παπαγεωργίου & Κυριακή Τρυφινοπούλου

  Σε ότι αφορά την κατάταξη του ΚΕΔΥ ως Τμήμα, παρακαλώ δείτε το σχετικό μας σχόλιο στο άρθρο 13.

 • 1 Οκτωβρίου 2019, 10:21 | Γιώργος Λεμονής

  Οι νόμοι του ΕΟΔΥ ρυθμίζουν εφεξής το θέμα της Διοικητικής Διάρθρωσης του οργανισμού. Άραγε όμως, χωρίς Διοικητική Διάρθρωση πως λειτουργούσε το ΚΕΕΛΠΝΟ-ΕΟΔΥ έως τώρα?? Η απάντηση είναι με τη δομή που είχε ως ΚΕΕΛΠΝΟ. Μία Δομή η οποία προέβλεπε Γραφεία Τμήματα και Διεύθυνση.
  Παραμένει λοιπόν, το θέμα της προηγούμενης κατάστασης όπου το ΚΕΕΛΠΝΟ και εν συνεχεία ΕΟΔΥ δεν είχε την ίδια δομή και διάρθρωση υπηρεσιών με αυτή των κεντρικών υπηρεσιών των Υπουργείων και για το λόγο αυτό διακόπηκαν τα επιδόματα θέσης από τον Οκτώβριο 2016.
  Ωστόσο,
  Η μέχρι σήμερα διαμορφωθείσα νομολογία των δικαστηρίων (Διοικητικών Εφετείων, Συμβουλίου της Επικρατείας) αλλά και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που ερμηνεύει τις σχετικές με το επίδομα θέσης νομοθετικές διατάξεις, εξαρτά την καταβολή του συγκεκριμένου επιδόματος από την εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων (ουσιαστική άσκηση καθηκόντων) προϊσταμένου από ορισμένο υπάλληλο, ανεξαρτήτως του αν ο συγκεκριμένος υπάλληλος τοποθετήθηκε σε θέση προϊσταμένου κατόπιν τυπικής κρίσεως από το αρμόδιο όργανο (υπηρεσιακό συμβούλιο) ή αν απλώς του ανατέθηκαν τα καθήκοντα προϊσταμένου με διοικητική πράξη. Σε κάθε περίπτωση, η εν τοις πράγμασι ουσιαστική άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου γεννά αυτομάτως αξίωση του υπαλλήλου για την καταβολή του αντίστοιχου επιδόματος θέσεως.
  Προς επίρρωση της άποψης αυτής, με την πράξη 37/2014 του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κρίθηκε ότι είναι νόμιμη η χορήγηση επιδόματος θέσης ευθύνης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Φορέα προβλέπεται θέση Διευθυντή και όχι θέση γενικού Διευθυντή.
  Επειδή η μη καταβολή του επιδόματος θέσης ευθύνης αποτελεί πρόδηλη παραβίαση της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της ισότητας και της απορρέουσας από αυτήν αρχής της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων.
  Επειδή δεν είναι δίκαιο οι εργαζόμενοι, πάντα,να επωμίζονται ευθύνες που δεν τους αναλογούν ενώ παρείχαν και συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε θέσεις ευθύνης που νομίμως τους ανατέθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΕΛΠΝΟ και εν συνεχεία ΕΟΔΥ.
  Επειδή την προηγούμενη τριετία ο οργανισμός λειτούργησε κυριολεκτικά εις βάρος αυτών των ανθρώπων που κατείχαν θέσεις ευθύνης.
  Πρέπει να επιλυθεί νομοθετικά το θέμα με συγκεκριμένο άρθρο το οποίο θα αποκαθιστά την αδικία που έχει τελεσθεί στα πρόσωπα των υπευθύνων Γραφείων και Τμημάτων του ΚΕΕΛΠΝΟ-ΕΟΔΥ από την ημερομηνία διακοπής του επιδόματος ευθύνης δηλαδή από τον Οκτώβριο 2016 έως και σήμερα.

 • 30 Σεπτεμβρίου 2019, 23:16 | Δ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

  Στην Διοικητική διάρθρωση του Οργανισμού προβλέπεται Διεύθυνση Ετοιμότητας και Απόκρισης η οποία θα αποτελείται από 4 τμήματα ως εξής:
  α) Τμήμα Σχεδιασμού, Εγρήγορσης και Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού,
  β) Τμήμα Συντονισμού, Ετοιμότητας και Απόκρισης,
  γ) Τμήμα Ταξιδιωτικής Ιατρικής,
  δ) Τμήμα Μετακινούμενων Πληθυσμών,
  Είχα επισημάνει και στο παρελθόν -ως και ο καθ’υλην αρμόδιος για το θέμα αυτό- ότι στην διεύθυνση αυτή πρέπει να αναφέρεται ξεκάθαρα η λειτουργία ως ξεχωριστού τμήματος του Κέντρου Επιχειρήσεων, το οποίο διαδραματίζει διαχρονικά κομβικό ρόλο στην λειτουργία του Οργανισμού αφού έχει επιδείξει σημαντικό ρόλο στην διαχείριση σοβαρών Εθνικών και Διασυνοριακών Απειλών της Δημόσιας Υγείας π.χ Πανδημία 2009, κρουσμάτων: MERCoV, WNV, Ελονοσίας, Εποχικής Γρίπης, Μηνιγγίτιδας, Φυματίωσης, πιθανό κρούσμα για αιμορραγικό πυρετό , ειδικά περιβαλλοντικά θέματα και περιστατικά απειλών από ηθελημένη απελευθέρωση βιολογικών και χημικών παραγόντων. Ειδικά στην διαχείριση των τελευταίων περιστατικών λειτουργεί μέχρι και σήμερα στον Οργανισμό το Γραφείο Εκτίμησης Κινδύνου Απειλών Ηθελημένης Απελευθέρωσης με μοναδική εμπειρία, επιστημονικό έργο και επιχειρησιακή ετοιμότητα , που έχει αναγνωριστεί τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και έχει αποσπάσει για τον χειρισμό εξαιρετικά ευαίσθητων περιστατικών τα συγχαρητήρια Ειδικών με διεθνή εμβέλεια και για το οποίο Γραφείο δεν γίνεται καμία αναφορά και ίσως δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη!!
  Η Επιχειρησιακή ετοιμότητα του Οργανισμού για την οποία γίνεται πολύς λόγος δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την λειτουργία του μοναδικού επιχειρησιακού τμήματος του Οργανισμού που είναι το Κέντρο Επιχειρήσεων , το οποίο θα μπορούσε να αποτελεί και μοναδική ξεχωριστή Διεύθυνση σύμφωνα και με την άποψη των λίγων ειδικών που διαθέτει η Χώρα στον τομέα αυτό!!!

 • 30 Σεπτεμβρίου 2019, 19:51 | ΦΛΩΡΑ ΚΟΝΤΟΠΙΔΟΥ

  Μία από τις προτεραιότητες δημόσιας υγείας για τη χώρα μας είναι η πρόληψη των νοσοκομειακών λοιμώξεων και η αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής. Ο συγκεκριμένος τομέας σύμφωνα με τις εξαγγελείες της πολιτικής ηγεσίας απότελεί βασικό στόχο του ΥΥ, παρόλα αυτά αυτό δεν αντικατοπτρίζεται στο νεό οργανισμό του ΕΟΔΥ.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2019, 20:05 | ΧΑΤΖΗΠΑΣΧΑΛΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ

  Η Διοικητική Διάρθρωση με την τριετή θητεία και ύπαρξη Γενικών Διευθύνσεων και στη συνέχεια των διαφόρων Διευθύνσεων και τμημάτων είναι απαρχαιωμένη, ξεπερασμένη, καθόλου ευέλικτη και αναποτελεσματική , για έναν οργανισμό Δημόσιας Υγείας και ταχείας απόκρισης . Μειώνει το κύρος και δεν δίνει επαγγελματικό κίνητρο, πρωτοβουλία και επιστημονική υπευθυνότητα στους επικεφαλής των Διευθύνσεων και γενικότερα στους εργαζόμενους.
  Είναι προφανές ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε έναν οργανισμό που συστήνεται σήμερα Διεύθυνση Ποιότητας κατά τα διεθνή πρότυπα.
  Κατανοητή η ανάπτυξη της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Υγείας αλλά στη παρούσα φάση φαντάζει δυσανάλογα μεγάλη με 4 Διευθύνσεις και 12 τμήματα σε σχέση για παράδειγμα με την Διεύθυνση Επιδημιολογίας και Πρόληψης Μη Μεταδοτικών Νοσημάτων και Τραυματισμών η οποία έχει ΜΟΝΟ 3 τμήματα χωρίς να υπάρχουν βασικά τμήματα Μη μεταδοτικών νοσημάτων. Αν αναλογιστεί δε κανείς το εξειδικευμένο προσωπικό που θα χρειαστεί για να στελεχωθούν τα 12 αυτά τμήματα αριθμητικά σε σχέση πάντα με ένα οργανισμό Δημόσιας Υγείας προς το παρόν μοιάζει προκλητικό.
  Διεύθυνση Επιστημονικής Στήριξης και Ηλεκτρονικής Υγείας για ποιο λόγο χρειάζεται ξεχωριστή Διεύθυνση όταν το Τμήμα Συντονισμού Διεθνών Δικτύων και Διεθνών Σχέσεων θα πρέπει να είναι κατευθείαν στον Πρόεδρο, το Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων Κ.Ε.Δ.Υ.- Π.Ε.Δ.Υ. σε τι ακριβώς αναφέρεται όταν ΚΕΔΥ – ΠΕΔΥ αναφέρονται κατευθείαν στον Πρόεδρο.
  Περιφερειακό ΕΟΔΥ Βόρειας Ελλάδας δεν προκύπτει να είναι και αναφέρεται σε αυτή τη Διεύθυνση.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2019, 17:40 | Σπυρος Σαπουνάς

  Τρεις γενικοί διευθυντές, δυο αντιπρόεδροι και ένας πρόεδρος καθιστούν τη διοίκηση του οργανισμού εξαιρετικά προβληματική. Όλοι οι αντίστοιχοι φορείς του εξωτερικού έχουν έναν Director και έναν αναπληρωτή και από κάτω τους είναι οι διευθυντές των τμημάτων. Η παρουσία επιστημονικού συμβουλίου είναι απολύτως απαραίτητη χωρίς τοσους πολλούς επικεφαλής. Επίσης η διχαλωτή αυτή διοικητική διάρθρωση του φορέα είναι πιθανώς μια ακόμη πρωτοτυπία. Αν δείτε τη δομή του ECDC, ή του γερμανικού φορέα Robert Koch ή οποιουδήποτε ευρωπαϊκού φορέα θα δείτε ότι το ΚΕΕΛΠΝΟ βασίστηκε πάνω στα ευρωπαϊκά πρότυπα όταν φτιάχτηκε. Σε ΚΑΝΕΝΑ φορέα στην Ευρώπη δεν αναπτύσσεται η διάρθρωση σε δυο διαφορετικά τμήματα -ένα επιστημονικό και ένα διοικητικό-.