ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ –  Άρθρο 27 –  Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), ως καθολικού διαδόχου των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 52 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205) προστίθεται εδάφιο και η παράγραφος 3 του άρθρου 52 του ν. 4430/2016 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Οι οφειλές θα εξοφληθούν άμεσα με την έκδοση χρηματικού εντάλματος ύστερα από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο που θα διενεργηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή των φορέων των οποίων ο Κλάδος Υγείας μεταφέρθηκε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και εφόσον:
α) παρασχεθεί η κατά περίπτωση αναφερόμενη έκπτωση εκ μέρους του δικαιούχου – παρόχου με την προσκόμιση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πιστωτικού τιμολογίου,
β) υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του δικαιούχου – παρόχου, στην οποία ρητά αναφέρεται ότι αποδέχεται τη ρύθμιση αυτή και παραιτείται από οποιαδήποτε άλλη αξίωση και ένδικο μέσο, συμπεριλαμβανομένων και των τόκων υπερημερίας.
γ) προσκομισθεί φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα (ΙΚΑ και ΕΤΑΑ/Τομείς Υγειονομικών) ή βεβαίωση οφειλής. Στην περίπτωση που προσκομίζεται από τον πάροχο βεβαίωσης οφειλής, θα παρακρατείται από την αρμόδια υπηρεσία το ποσό αυτής και θα αποδίδεται στο Δημόσιο ή στο ασφαλιστικό ταμείο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Για την εξόφληση των ως άνω οφειλών ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: Το ποσό που προκύπτει ως εναπομένουσα οφειλή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ύστερα από την εφαρμογή των εκπτώσεων των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 2 του παρόντος, εξοφλείται με την έκδοση σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, σύμφωνα με τις ισχύουσες δημοσιολογιστικές διατάξεις. Το ανωτέρω ποσό δύναται να καταβάλλεται στους δικαιούχους της παραγράφου 1 ως προκαταβολή μετά την κατά νόμο αφαίρεση κρατήσεων ακόμα και στις περιπτώσεις εκείνες που από τον λογιστικό κανονισμό των φορέων δεν προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής. Η καταβολή αφορά στο σύνολο του πληρωτέου ποσού και γίνεται με έκδοση χρηματικού εντάλματος ύστερα από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, που διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή των φορέων των οποίων ο κλάδος υγείας μεταφέρθηκε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Κατά τον ανωτέρω έλεγχο διαπιστώνεται η ύπαρξη σύμβασης, παραστατικών και η διενέργεια των κατά νόμο υπέρ τρίτων κρατήσεων, στα δε χρηματικά εντάλματα πληρωμής επισυνάπτονται οι καταστάσεις των δικαιούχων, οι αριθμοί των πράξεων προσωρινής εκκαθάρισης δαπάνης, καθώς και η επισημειωτική πράξη για τη διενέργεια πρόχειρου λογιστικού ελέγχου. Εάν, μετά τη χορήγηση της προκαταβολής κατά τον έλεγχο και την εκκαθάριση των δαπανών, από τους φορείς που διενήργησαν τον κατά περίπτωση πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, προκύψει οφειλόμενο ποσό μικρότερο του προκαταβληθέντος, η διαφορά παρακρατείται από τους επόμενους λογαριασμούς των προμηθευτών της παραγράφου 1. Σε περίπτωση μη υποβολής νεότερου λογαριασμού εντός τριμήνου από την εκκαθάριση, η διαφορά αναζητείται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά τις διατάξεις περί αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Οι οφειλές της παραγράφου 1, πλην φαρμακοποιών, δύνανται να εκκαθαρίζονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 παρ. 7 του ν. 4368/2015. Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου εκκαθαρίζονται και εξοφλούνται εξαιρετικά κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί παραγραφής.».

  • 26 Σεπτεμβρίου 2019, 17:52 | Ανδρέας Φωτόπουλος

    Συγχαρητήρια!!!
    Μετά τον Ν. 4038/2012, τον Ν. 4132/2013, τον Ν. 4163/2013, τον Ν. 4272/2014 και τον Ν. 4430/2016 (δεν γνωρίζω εάν ξέχασα κάποιον νόμο, αφού δεν είμαι δικηγόρος), ήρθε η στιγμή να πληρωθούν ή τουλάχιστον να δοθεί για μία ακόμη φορά η υπόσχεση ότι θα πληρωθούν οφειλόμενες υποχρεώσεις ασφαλιστικών φορέων ετών 2008 έως 2012 ή ίσως και νωρίτερα, με το απαραίτητο clawback (ελληνιστί έκπτωση) η οποία κυμαίνεται από 3,5% έως 25 % ανάλογα με τον πάροχο και τις υπηρεσίες ή τα υλικά, που προσέφερε. Συνάμα, ζητείται από τους παρόχους υπεύθυνη δήλωση στην οποία ρητά αναφέρεται ότι αποδέχεται τη ρύθμιση αυτή και παραιτείται από οποιαδήποτε άλλη αξίωση και ένδικο μέσο, συμπεριλαμβανομένων και των τόκων υπερημερίας. Βέβαια, όποιος είχε την λαμπρή ιδέα να προσφύγει στα Διοικητικά Δικαστήρια, επέτυχε την δικαίωσή του με τον όρο να προβούν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί – εν προκειμένω ο ΕΦΚΑ – στην εκκαθάριση των τιμολογίων, πράγμα όμως, που δεν μπορεί να επιτευχθεί, αφού δεν έχει ούτε το προσωπικό, ούτε την υποδομή για να το πράξει. Τα Διοικητικά Δικαστήρια δίνουν λοιπόν συνεχώς αναβολές υποχρεώνοντας (σικ) τον ΕΦΚΑ να προβεί σε έλεγχο και εκκαθάριση των συναφών δαπανών, που όμως όπως προείπα, αυτό δεν μπορεί να γίνει είτε λόγω έλλειψης προσωπικού, είτε λόγω έλλειψης πολιτικής βούλησης. Κατά τα άλλα το ΤΣΑΥ συνεχίζει να επιβάλει πρόσθετες επιβαρύνσεις 30 %, βάσει του νόμου 3996/2011 – ενώ σε όλα τα άλλα ταμεία έχει καταργηθεί σύμφωνα με την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. Β/7/18204/3268 από 10.7.2013 του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Επιπλέον, συνεχίζει να επιβάλλει τόκους και πρόσθετα τέλη για οφειλές μας προς αυτό και να απειλεί με κατασχέσεις λογαριασμών και προσωπικών περιουσιακών στοιχείων ακόμα και με δημόσια διαπόμπευση μέσω των καταστάσεων μεγαλοοφειλετών, παραγνωρίζοντας τις δικές του υποχρεώσεις προς εμάς. Τέλος, διατηρεί το δικαίωμα να συμψηφίζει το έτος 2012 οφειλές του παρόχου και του ταμείου, χορηγώντας του ακόμα και ασφαλιστική ενημερότητα!!! και εν συνεχεία το έτος 2013 να ανακαλεί τον συμψηφισμό και να επιβάλλει πρόσθετες επιβαρύνσεις και τόκους αναδρομικά, αδιαφορώντας για την επιπρόσθετη επιβάρυνση του παρόχου (στην συγκεκριμένη περίπτωση περίπου 60.000,00 €), εξ υπαιτιότητάς του.
    Κύριε Υπουργέ,
    Με τον παρόν νόμο (όπως και με τους προηγούμενους) ακόμα και εάν οι απαιτήσεις μας είναι περισσότερες των οφειλών μας στο τέλος θα πρέπει και να δώσουμε, αφού και έκπτωση είμαστε υποχρεωμένοι να χορηγήσουμε και να παραιτηθούμε από οποιαδήποτε άλλη αξίωση και ένδικο μέσο και να ανεχθούμε τις υπέρογκες προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και τόκους, που επιβάλλονται από το ΤΣΑΥ. Μην προχωρήσετε λοιπόν σε καμία έκπτωση, απλά συμψηφίστε τα ποσά, χωρίς τις πρόσθετες επιβαρύνσεις, ιδίως όταν οι οφειλές του ΕΤΑΑ είναι προγενέστερες των οφειλών του παρόχου και αποδώστε άμεσα το υπόλοιπο.