Άρθρο 06 Πόροι του ΕΟΔΥ

1. Οι πόροι του ΕΟΔΥ είναι:
α) η ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας,
β) οι δωρεές, οι κληρονομίες, τα κληροδοτήματα, οι εισφορές και επιχορηγήσεις από τρίτους και τα έσοδα από κάθε είδους δραστηριότητα ή οι πρόσοδοι από την κινητή και ακίνητη περιουσία του,
γ) τα έσοδα από τη διαχείριση κονδυλίων ερευνητικών, αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που προέρχονται από τη χρηματοδότηση αντίστοιχων προγραμμάτων και αποσκοπούν στην προαγωγή της δημόσιας υγείας,
δ) τα έσοδα από την υλοποίηση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς,
ε) τα έσοδα που προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών δημόσιας υγείας προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
2. Η έγκριση του προϋπολογισμού και απολογισμού του ΕΟΔΥ, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του ανωτάτου ορίου δαπανών και του διαχειριστικού ελέγχου, υπόκειται στην εποπτεία του Υπουργού Υγείας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται ο τρόπος και τα όργανα διενέργειας του ανωτέρω διαχειριστικού ελέγχου και ρυθμίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα.

  • Η αναφορά στους πόρους γίνεται τυπικά, όπως στις περιπτώσεις καταστατικών συλλόγων ή φορέων. Ωστόσο θα πρέπει να προβλεφθεί ότι για να μπορέσει ο ΕΟΔΥ να διεκδικήσει πόρους με αξιώσεις θα πρέπει να εγκαθιδρύσει δομή που να προβλέπεται από το σχέδιο νόμου και να υλοποιείται με σαφήνεια και πιστά. Π.χ. Δεν υπάρχει καμία αναφορά στον έλεγχο και την αντιμετώπιση του καρκίνου, δεν υπάρχει συμμετοχή των σχετικών φορέων, (επιστημονικών και ασθενών) ενώ την ίδια ώρα είναι γνωστό ότι η ΕΕ με το cancer mission, στον τομέα της υγείας θα χρηματοδοτήσει για το διάστημα 2020 – 2023 μόνο τα θέματα που σχετίζονται με τον καρκίνο. Ποια θα είναι η προετοιμασία του ΕΟΔΥ σχετικά, όταν δεν υπάρχει καμία αναφορά? Άλλη μία χαμένη ευκαιρία?

  • 25 Σεπτεμβρίου 2019, 21:37 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΧΤΙΔΗΣ

    1. ΣΤ) ειδικός φόρος υγείας επί επιβλαβών τροφίμων και συνηθειών