Άρθρο 04 Αρμοδιότητες Προέδρου του ΔΣ του ΕΟΔΥ

1. Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΟΔΥ έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) συγκαλεί το ΔΣ, προεδρεύει των συνεδριάσεων αυτού και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών του,
β) προΐσταται διοικητικά όλων των υπηρεσιών του Οργανισμού και μεριμνά για την οργάνωση, τον συντονισμό και την καθοδήγηση του εκτελούμενου έργου,
γ) υπογράφει τις συμβάσεις εργασίας ή έργου όσων προσλαμβάνονται με αποφάσεις του ΔΣ,
δ) κατανέμει το πάσης φύσης προσωπικό του Οργανισμού, ύστερα από απόφαση του ΔΣ,
ε) υπογράφει τις συμβάσεις για την εκτέλεση από τον Οργανισμό ερευνητικών ή άλλων έργων, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του ΔΣ,
στ) εκπροσωπεί τον Οργανισμό δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον κάθε αρχής και ιδιωτών,
ζ) εγκρίνει τις πάσης φύσεως δαπάνες, ύστερα από απόφαση του ΔΣ,
η) αποφασίζει για τις πάσης φύσεως υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού του Οργανισμού και εγκρίνει τις μετακινήσεις του για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό και εξωτερικό, ύστερα από απόφαση του ΔΣ,
θ) ασκεί πειθαρχικό έλεγχο ως πειθαρχικός προϊστάμενος όλου του προσωπικού του Οργανισμού.
2. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.
3. Ο Πρόεδρος δύναται να εκχωρεί μία ή περισσότερες από τις ως άνω αρμοδιότητές του σε κάθε έναν από τους Αντιπροέδρους με πράξη του, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Στην περίπτωση που ο Αντιπρόεδρος ή οι Αντιπρόεδροι, στους οποίους έχουν μεταβιβασθεί συγκεκριμένες αρμοδιότητες, κωλύονται ή απουσιάζουν, τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες τις ασκεί ο ίδιος ο Πρόεδρος προς αναπλήρωσή τους.

  • 30 Σεπτεμβρίου 2019, 15:05 | Αθηνά Οικονόμου

    Η εκχώρηση αρμοδιότητας από τον Πρόεδρο στον Αντιπρόεδρο που δημοσιεύεται σε ΦΕΚ καθιστά δυσκίνητη την όλη διαδικασία και δεν συνάδει με την νομική μορφή ΝΠΙΔ. Θα μπορούσε ν΄ανακοινώνεται στο Δ.Σ. και να επικυρώνεται με απόφαση Δ.Σ.

  • 26 Σεπτεμβρίου 2019, 11:10 | Γιώτα Κοκολέση

    Για την περίπτωση 1θ: Παρουσιάζεται ωσάν ο Πρόεδρος ΔΣ να αποτελεί το μόνο όργανο που ασκεί πειθαρχικό έλεγχο στο ΝΠ για κάθε είδος παραπτώματος. Επειδή πρέπει να προβλεφθεί σαφώς στο νέο ΕΚΛ η παραπομπή είτε στο ΔΣ είτε σε Πειθαρχικό Συμβούλιο για συγκεκριμένα παραπτωμάτα, θα πρότεινα η περ. (θ) να συμπληρωθεί ως εξής: «θ) ασκεί πειθαρχικό έλεγχο ως πειθαρχικός προϊστάμενος όλου του προσωπικού του οργανισμού, εφόσον το είδος του παραπτώματος δεν αποτελεί αρμοδιότητα άλλου οργάνου.».