Άρθρο 08 Ανάθεση δημόσιας σύμβασης σε κατεπείγουσα και απρόβλεπτη περίσταση

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, σε περίπτωση κατεπείγουσας και απρόβλεπτης περίστασης, που αφορά τη δημόσια υγεία, επιτρέπεται η ανάθεση δημόσιας σύμβασης από τον ΕΟΔΥ με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία. Σε συνέχεια της ως άνω απόφασης του Υπουργού Υγείας, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) ασκεί τη γνωμοδοτική αρμοδιότητα της υποπερίπτωσης δδ΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204), μετά από την υποβολή αιτήματος του ΕΟΔΥ, ως αναθέτουσας αρχής. Η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ασκεί την ως άνω γνωμοδοτική αρμοδιότητά της μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών, διαφορετικά τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη της.

 • 2 Οκτωβρίου 2019, 09:07 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ

  Μάλλον εχει κακοδιατυπωθεί η πρόθεση για αποτελεσματικότερες προμήθειες στον ΕΟΔΥ. Πρώτα αποστέλλεται για γνωμοδότηση στην ΕΑΑΔΗΣΥ το αίτημα και μετά πραγματοποιείται η προμήθεια.
  Δεν γίνεται πρώτα η ανάθεση και μετά να γνωμοδοτεί η επιτροπή. Θα μπορούσε να μπει σαν προσθήκη στην υποπερίπτωση δδ΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204),ότι ειδικά για τον ΕΟΔΥ η «προθεσμία είκοσι των(20) εργασίμων ημερών» γίνεται δυο(2).
  Άλλως θα υπάρξουν «παρανοήσεις» και θα ταλαιπωρηθεί δικαστικά και αυτός ο οργανισμός όπως το ΚΕΕΛΠΝΟ

 • 30 Σεπτεμβρίου 2019, 15:22 | Αθηνά Οικονόμου

  Επειδή και η διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τους κανόνες του Δημόσιου Λογιστικού διαρκεί, δεν θα διευκολύνει σε κατεπείγουσες περιπτώσεις. Θα πρέπει να προβλεφθεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και με ασφαλιστικές δικλείδες που θα περιορίζουν αυτές (κατεπείγουσες περιπτωσεις) απευθείας ανάθεση για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και γενικότερα των πολιτών και σε καμία περίπτωση όταν η μη έγκαιρη αντιμετώπιση συμβάντος οφείλεται σε καθυστέρηση λήψης απόφασης της Διοίκησης του φορέα.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2019, 17:16 | Σπύρος Σαπουνάς

  Επίσης την ώρα που η χώρα μας είναι πρώτη στην παιδική παχυσαρκία, πρώτη στην καθυστερημένη διάγνωση σακχαρώδους διαβητη, στα μη μεταδοτικά νοσήματα δεν έχει συμπεριληφθεί η παχυσαρκία, ο διαβήτης και το μεταβολικό σύνδρομο. Αυτά οδηγούν στα καρδιαγγειακά νοσήματα και αυτά οφείλουμε να συμπεριλάβουμε σε μια εθνική στρατηγική πρόληψης. Μπορεί να γίνει ωστόσο αυτό με υπουργική απόφαση στο μέλλον.