Άρθρο 25 – Αναθεώρηση και Κατάρτιση του Καταλόγου Αποζημιούμενων φαρμάκων

Η παράγραφος 2 του άρθρου 251 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Η απόφαση του Υπουργού Υγείας περί ένταξης ή μη, ενός φαρμάκου στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων, εκδίδεται και κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο προς τον αιτούντα Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας, που τον αφορά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την κατάθεση της αίτησής του. Η ανάρτηση στο διαδίκτυο λογίζεται ως πρόσφορος τρόπος κοινοποίησης προς τον αιτούντα.».

  • 2 Οκτωβρίου 2019, 15:25 | PhRMA Innovation Forum

    Προτείνεται να υπάρχει δέσμευση για σύνδεση έκδοσης Θετικού Καταλόγου με τα Δελτία Τιμών.

    Η έκδοση ΔΤ έχει αξία όταν συνδυάζονται με την έκδοση Θετικού Καταλόγου, δηλαδή την αναθεώρηση των τιμών αποζημίωσης και την εισαγωγή των νέων φαρμάκων, προκειμένου το όφελος να μεταφέρεται και στον ασθενή αλλά και στο κράτος.