Άρθρο 03 Όργανα Διοίκησης του ΕΟΔΥ

1. Όργανα διοίκησης του ΕΟΔΥ είναι:
α) Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ).
β) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και οι δύο (2) Αντιπρόεδροι.
2. Ο Πρόεδρος του ΔΣ πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου από ακαδημαϊκό ίδρυμα της αλλοδαπής, ορίζεται δε με απόφαση του Υπουργού Υγείας και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Οι Αντιπρόεδροι του ΔΣ, εκ των οποίων ο ένας είναι αρμόδιος για τα μεταδοτικά νοσήματα και ο άλλος για τα μη μεταδοτικά, πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Τμημάτων Επιστημών Υγείας της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου της αλλοδαπής, μεταπτυχιακού τίτλου και να διαθέτουν εμπειρία στον τομέα της δημόσιας υγείας. Οι Αντιπρόεδροι ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και μπορεί να είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Ο Υπουργός Υγείας ορίζει τον Αντιπρόεδρο, που θα αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές. Τα έξι (6) μέλη του διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και το έβδομο μέλος προτείνεται από τον Σύλλογο των εργαζομένων. Με την απόφαση διορισμού του ΔΣ, ορίζεται και το καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης των Αντιπροέδρων του ΔΣ, καθώς και ένα αναπληρωματικό μέλος για κάθε τακτικό μέλος του ΔΣ. Η θητεία του Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των μελών του ΔΣ είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης για μια ακόμη θητεία.
4. Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα μέλη του. Μεταξύ των παρόντων πρέπει υποχρεωτικά να είναι και ο Πρόεδρος ή, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, ο Αντιπρόεδρος, που τον αντικαθιστά. Ο διορισμός νέου μέλους, κατά τη διάρκεια της θητείας του ΔΣ, λόγω κένωσης θέσης από οποιαδήποτε αιτία, γίνεται για τον χρόνο μέχρι τη λήξη της θητείας των λοιπών μελών. Αν κενωθούν θέσεις μελών και μέχρι να διοριστούν νέα μέλη, το ΔΣ εξακολουθεί να λειτουργεί νόμιμα για έξι (6) μήνες, εφόσον παραμένουν τέσσερα (4) τουλάχιστον από τα ορισθέντα μέλη του, συμπεριλαμβανομένων σε αυτά του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου που τον αντικαθιστά.

 • 1 Οκτωβρίου 2019, 20:14 | STATHIS PETROU

  Η προτεινόμενη δια του παρόντος άρθρου συμμετοχή υπαλλήλου του ΕΟΔΥ στο ΔΣ του οργανισμού,εκτός από αναχρονιστικό μέτρο που έχει δοκιμαστεί και αποτύχει κατά το παρελθόν, δημιουργεί υπόνοιες ως προς την ανάγκη θεσμοθέτησής του.
  Η συμμετοχή των υπηρεσιακών παραγόντων/υπαλλήλων του ΕΟΔΥ στη λήψη αποφάσεων πρέπει να εξαντλείται εντός του πλαισίου των σχετικών εισηγήσεων,τις οποίες σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του ΕΟΔΥ υποβάλλουν προς τα μέλη του οργάνου διοίκησης (ΔΣ), το οποίο και αποφασίζει αρμοδίως.

 • 1 Οκτωβρίου 2019, 11:36 | Ιωάννης Ανδρέου

  Ο Πρόεδρος του Οργανισμού να μην περιορίζεται στο να είναι κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ. Θα μπορούσε να αναφέρεται ως κάτοχος πτυχίου Ανώτατης Εκπαίδευσης μιας και η μόνη αναφορά σε πτυχίο ΑΕΙ καταστρατηγεί κανόνες ισότητας και ισονομίας. Επίσης, καλό θα ήταν ο Πρόεδρος εκτός του βασικού τίτλου σπουδών να διαθέτει και τουλάχιστον Μεταπτυχιακό τίτλο όταν για κατώτερα στελέχη (π.χ. Γενικός Επιστημονικός Διευθυντής) απαιτείται ως απαραίτητο προσόν ακόμα και η κατοχή Διδακτορικού τίτλου.
  Δεν είναι σαφές γιατί σ’ ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου ο Πρόεδρος θα πρέπει να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ειδικά εάν πρόκειται για εγνωσμένου κύρους επιστήμονα ή επαγγελματία δεν γίνεται αντιληπτό γιατί θα πρέπει να εγκαταλείψει τον τομέα μέσω του οποίου καταξιώθηκε.
  Η επιλογή δεν είναι απαραίτητο να γίνεται μέσα από τους Πανεπιστημιακούς κύκλους ή από τον χώρο υγείας γενικότερα. Ο αποτελεσματικός manager δεν χρειάζεται να είναι και γιατρός προκειμένου να εξασφαλίσει την ορθή λειτουργία του Οργανισμού. Άλλωστε, οι δύο Αντιπρόεδροι ως Επιστήμονες Υγείας εκ των αρμοδιοτήτων τους όπως αυτές περιγράφονται, μπορούν να επικουρούν τον Πρόεδρο αποτελεσματικά.

 • 30 Σεπτεμβρίου 2019, 16:05 | Κώστας

  Το ΔΣ με την παρουσία ενός προέδρου και ενδεχομένως ενός εκπροσώπου του Υπουργείου ως παρατηρητή πρέπει να ασκεί μία στρατηγικού χαρακτήρα εποπτεία, ενώ το οργανόγραμμα και το καθηκοντολόγιο που απουσιάζουν είναι εκείνα που καθορίζουν τους άξονες πάνω στους οποίους οφείλουν να κινούνται όλοι. Τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ, όπως συμβαίνει στους περισσότερους οργανισμούς παγκοσμίως, είναι στελέχη του οργανισμού. Δεν χρειάζονται μέλη ΔΣ εξωτερικοί που συνεδριάζουν μία φορά το μήνα, δεν γνωρίζουν τα θέματα και παρευβρίσκονται και ψηφίζουν απλά για την ημερήσια αποζημείωση.

 • Η παρ. 3 του άρθρου 3 «Όργανα Διοίκησης του ΕΟΔΥ», αναφέρει πως το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΔΥ είναι επταμελές, τα έξι μέλη του διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και το έβδομο μέλος προτείνεται από τον Σύλλογο των εργαζομένων, χωρίς όμως να έχει προβλεφθεί σε αυτό, η συμμετοχή εκπροσώπων της Ε.Σ.Α.μεΑ.
  Επιπρόσθετα, στο άρθρο 22 «Ρυθμίσεις Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης», και στο άρθρο 26 «Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων» επίσης δεν έχει προβλεφθεί η συμμετοχή εκπροσώπων της Ε.Σ.Α.μεΑ.
  Ο χώρος των ατόμων με αναπηρία, ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους εκπροσωπείται από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) επίσημα αναγνωρισμένη δια του Ν.2430/96 (ΦΕΚ 156Α/10.7.96) ως Κοινωνικός Εταίρος της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας και συμμετέχει στα κέντρα λήψης αποφάσεων εκπροσωπώντας τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στο διάλογο με την ελληνική Πολιτεία.
  Στην Ε.Σ.Α.μεΑ. ανήκουν όλες οι Β/βάθμιες οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, καθώς επίσης και οι Πανελλήνιοι Σύλλογοι χρονίων παθήσεων, οι οποίοι αποτελούνται μόνο από μέλη των κατηγοριών που εκπροσωπούν.
  Θεωρούμε ότι ο αποκλεισμός της Ε.Σ.Α.μεΑ., της τριτοβάθμιας οργάνωσης εκπροσώπησης αυτού του χώρου συνιστά ουσιαστικά αποκλεισμό της γνήσιας εκπροσώπησης του χώρου των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους που είναι χρήστες των υπηρεσιών υγείας, στις εν λόγω Επιτροπές και έρχεται σε αντίθεση με τις επιταγές:
  – της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλό της επικύρωσε με τον Ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), και ως εκ τούτου οφείλει να θέσει σε εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο, μέσω της οποίας στην παρ.3 του άρθρου 4 «Γενικές Υποχρεώσεις», υπαγορεύεται το εξής: «3. Κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών, για να εφαρμοστεί η παρούσα Σύμβαση και σε άλλες διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν ζητήματα σχετικά με τα άτομα με αναπηρίες, τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα συμβουλεύονται συνεχώς και θα εμπλέκουν ενεργά τα άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών με αναπηρίες, μέσω των αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους»,
  – με τον ν.4488/2017 (Αρ. ΦΕΚ 137 Α’ /13.09.2017), ο οποίος στο άρθρο 68 «Νομοπαραγωγική διαδικασία, ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων και παραγωγή επίσημων στατιστικών για τα ΑμεΑ» αναφέρει τα εξής: «1. Κατά το στάδιο της νομοπαραγωγικής διαδικασίας τα αρμόδια όργανα συνεκτιμούν τα δικαιώματα των ΑμεΑ, όπως αυτά περιγράφονται στη Σύμβαση και κατά τη διάρκεια της κατάρτισης σχεδίων νόμου, συνεργάζονται με το Συντονιστικό Μηχανισμό του άρθρου 69 και με το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς του άρθρου 70 και τελούν σε διαβούλευση με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος, […]»
  Ζητείται η θεσμική εκπροσώπηση της Ε.Σ.Α.μεΑ. στις εν λόγω Επιτροπές.

 • 30 Σεπτεμβρίου 2019, 15:36 | Αθηνά Οικονόμου

  Δύο αδύνατα σημεία είναι η έλλειψη ακαδημαϊκών προσόντων για τον Πρόεδρο τουλάχιστον ισάξιων με αυτών των Γενικών Διευθυντών, ούτε ζητείται κάποια εμπειρία σε διοίκηση αντίστοιχων Οργανισμών. Αντίθετα για τους Αντιπροέδρους προβλέπεται μεταπτυχιακό και σχετική εμπειρία. Μήπως ο Πρόεδρος είναι «διακοσμητικός» και παράλληλα δεσμεύεται να μην απασχολείται πουθενά αλλού;
  Επίσης η συμμετοχή εκπροσώπου εργαζομένων στο Δ.Σ. έχει δημιουργήσει κατά το παρελθόν προβλήματα και στο ΚΕΕΛΠΝΟ, αλλά και σε άλλους Οργανισμούς.
  Η Διοίκηση πρέπει να διαφοροποιείται από την υπαλληλική σχέση και ιδιότητα. Υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων.

 • 30 Σεπτεμβρίου 2019, 14:29 | Αθηνά Οικονόμου

  Η φράση «πλήρους και αποκλειστικής» απασχόλησης παραπέμπει σε αποδοχές. Θα υπάρχουν για τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους, όπως πριν; Αν ναι πρέπει να δίδεται εξουσιοδότηση από τον νόμο για την έκδοση ΚΥΑ.
  Πάντως δεν μπορεί να υπάρχει απαίτηση για αποκλειστική απασχόληση χωρίς αποδοχές και μάλιστα υψηλές για τον Πρόεδρο ενός σημαντικού Οργανισμού. Επίσης η «αποκλειστική» απασχόληση περιορίζει τους υποψήφιους, καθόσον δεν επιτρέπει παράλληλη απασχόληση.

 • 30 Σεπτεμβρίου 2019, 09:20 | ΧΑΤΖΗΠΑΣΧΑΛΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ

  Σε περίπτωση που δεν διαφοροποιηθεί η συμμετοχή των εργαζομένων στο ΔΣ, προτείνεται η επιλογή του εκπροσώπου των εργαζομένων στο ΔΣ να γίνεται με ξεχωριστή διαδικασία/ψηφοφορία επιλογής και όχι να προτείνεται από τον Σύλλογο εργαζομένων.Στο σύλλογο για πολλούς λόγους δεν είναι εγγεγραμμένοι όλοι οι εργαζόμενοι π.χ. από τους 600 υπαλλήλους είναι εγγεγραμμένοι 200,ενεργοί 50.Δεν μπορεί να εκφράζουν το σύνολο, ούτε να αποκλείει όσους δεν θέλουν να συμμετέχουν στο σύλλογο αλλά θέλουν την συμμετοχή/έκφραση στο ΔΣ της διοίκησης του οργανισμού.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2019, 21:27 | Δημήτρης

  Χωρίς πολλές διευκρινήσεις ή εμπειρία μέχρι τώρα στην διοίκηση του Οργανισμού έχει αποδείξει ότι οι πλέον αν αρμόδιοι για να υπηρετήσουν και να εξυπηρετήσουν το έργο του Οργανισμού και τα συνέπεια και τα συμφέροντα της Χώρας είναι οι Πανεπιστήμιακοι! Υπάρχουν αξιόλογοι επιστήμονες με πολύ σημαντικό έργο που δεν ανήκουν στον Πανεπιστημιακο χώρο και πρέπει να επιλέγουν! Αποτελεί ιδιαίτερα κομβικό σημείο! Εξάλλου η ιδιοτητα του Πανεπιστημιακου δεν ταυτίζεται με την έννοια του γνωστή ειδικών θεμάτων όπως απαιτείται για τέτοιες θέσεις!το φαινόμενο αυτό αποτελεί Ελληνική καινοτομία και δεν αποτελεί χαρακτηριστικό προηγμένων Χωρών!

 • 29 Σεπτεμβρίου 2019, 20:58 | ΧΑΤΖΗΠΑΣΧΑΛΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ

  Το μοντέλο διοίκησης γίνεται προσπάθεια να εκσυγχρονιστεί και να προσαρμοστεί στα διεθνή πρότυπα και στις ανάγκες διοίκησης ενός σύγχρονου οργανισμού αλλά αυτό δεν αντικατοπτρίζεται στη συνέχεια του νομοσχεδίου. Πρόεδρος με λιγότερα προαπαιτούμενα προσόντα από τους υφισταμένους, ούτε καν με ελάχιστη εμπειρία σε κάτι…
  Αποτυχημένη και η επιλογή τριετούς θητείας του ΔΣ. Σε όλους τους αντίστοιχους οργανισμούς είναι μεγαλύτερης διάρκειας.
  Η συμμετοχή στο ΔΣ ατόμου με υπαλληλική σχέση με τον οργανισμό και με δικαίωμα ψήφου αποτελεί πρακτικές του παρελθόντος και οι οποίες απέτυχαν. Αυτού του είδους οι προσεγγίσεις είχαν μοναδικό σκοπό να αλλοτριώσουν τον παραγωγικό και υγιή συνδικαλισμό, καθώς και να δημιουργήσουν αδιαφανείς και σκοτεινές σχέσεις μέσα στους οργανισμούς. Οι εργαζόμενοι επιβάλλεται να έχουν λόγο για τα συμφέροντα του, τα δικαιώματα τους,να διεκδικούν καθώς και να κρίνουν, αξιολογούν τις διοικήσεις όχι να συνδιοικούν.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2019, 17:06 | Σπυρος Σαπουνας

  Δεν υπάρχει χρυσός κανόνας επιτυχίας στη διοίκηση ενός οργανισμού. Πολλές φορές καθηγητές και ιατροί απογοήτευσαν στη διάρκεια της θητείας τους ως υπουργοί ή διοικητές φορέων. Ωστόσο ένας φορέας δημόσιας υγειας ξεχωρίζει έναντι άλλων οργανισμών. Η διοίκηση νοσοκομείου απαιτείται τεχνοκρατική αντίληψη. Η τιμολόγηση φαρμάκων και υπηρεσιών του εοπυυ επίσης. Η δημόσια υγεία όμως χρειάζεται επιστήμονες δημόσιας υγειας. Σε όλα τα επίπεδα. Οι συναντήσεις στο εξωτερικό είναι πολύ εξειδικευμένες και η εκπροσώπηση του οργανισμού πρέπει να γίνεται από επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους. Η πρακτική αυτή ισχύει σε όλους τους φορείς του εξωτερικού όπου οι επικεφαλής των οργανισμων δημόσιας υγειας είναι παντού επιστήμονες.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2019, 15:19 | ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

  «Ο Πρόεδρος του ΔΣ πρέπει να είναι κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου από ακαδημαϊκό ίδρυμα της αλλοδαπής, ορίζεται δε με απόφαση του Υπουργού Υγείας και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.»

  Μετάφραση:

  Ζητείται τέρας μορφώσεως (πτυχίο ΑΕΙ) που να ανήκει στα αζήτητα (αφού ψάχνει δουλειά πλήρους και αποκλειστικής) και είναι κολλητός του εκάστοτε Υπουργού (αναφέρεται ως μόνο κριτήριο επιλογής).

  «Φοβάστε» να το ξανα-ονομάσετε ΚΕΕΛΠΝΟ, «φοβάστε» να μας εξαιρέσετε από τους οργανισμούς του Δημοσίου διότι και καλά θα σας κατηγορήσουν για ρουσφέτια. Και για Πρόεδρο επιστημονικού οργανισμού βάζετε κριτήριο 1 πτυχίο μονο?

  Η θέση προέδρου σε τέτοιους οργανισμούς είναι τιμητική. Δεν πρέπει να περιλαμβάνει αμοιβή, δεν πρέπει να είναι αποκλειστικής απασχόλησης και τα προσόντα πρέπει να είναι τα ανώτατα δυνατά. Είναι δυνατόν ο Πρόεδρος του οργανισμού να έχει λιγότερα τυπικά προσόντα από το σύνολο των επιστημόνων που εργάζονται σε αυτόν? Ποιος ακριβώς θα τον σεβαστεί και για ποιο λόγο? Επειδή είναι κολλητός του Υπουργού?

  Καλύτερα να βγάλουμε και το ΑΕΙ.
  Ας βάλουμε κριτήριο να είναι street smart όπως ο Πολάκης με τον τύπο απ’το βουλκανιζατέρ.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2019, 11:40 | Γιώτα Κοκολέση

  Η ίδια η συμμετοχή ατόμου με υπηρεσιακή σχέση στο ΔΣ του Οργανισμού, με δικαίωμα ψήφου και όχι απλού παρατηρητή με δικαίωμα γνώμης, απηχεί συνδικαλιστικές αντιλήψεις άλλων εποχών. Ενέχει σοβαρό κίνδυνο εκμαυλισμού των εργαζομένων και αποτελεί σαφή οπισθοδρόμηση σε καθεστώτα που δοκιμάστηκαν με τραγικά αποτελέσματα για τους ίδιους τους εργαζόμενους.
  Επίσης, η έλλειψη έστω αναφοράς σε μια διαδικασία για την ανάδειξη του εκπροσώπου των εργαζομένων στο ΔΣ ενισχύει την ως άνω άποψη. Με ποια διαδικασία προτείνεται από το σύλλογο εργαζομένων και από ποιο σύλλογο εργαζομένων;
  Εφόσον δεν διαγραφεί η συμμετοχή αυτή, προτείνεται η συμπλήρωση της φράσης ως εξής: «…το έβδομο μέλος προτείνεται από το σύλλογο εργαζομένων, που εκλέγεται με απόλυτη πλειοψηφία επί του συνόλου των μελών, με άμεση και καθολική ψηφοφορία μέσα σε προθεσμία έως 30 ημερών αφότου ειδοποιηθεί το πλέον αντιπροσωπευτικό πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων, που ορίζεται από τον αριθμό των εγγεγραμμένων και οικονομικά τακτοποιημένων μελών.»

 • 25 Σεπτεμβρίου 2019, 21:34 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΧΤΙΔΗΣ

  2/. …ή ΑΤΕΙ…