ΜΕΡΟΣ Β΄ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ – Άρθρο 17 – Απαγόρευση χρήσης προϊόντων καπνού

Καταργείται η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του ν. 3730/2008 (Α’ 262) και προστίθενται νέες παράγραφοι 2, 3 και 4 στο άρθρο 3 του ν. 3730/2008, το οποίο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 3

1. Εκτός από όσες απαγορευτικές ή περιοριστικές διατάξεις ισχύουν και εφαρμόζονται ήδη, απαγορεύεται πλήρως, το κάπνισμα και η κατανάλωση προϊόντων καπνού στους ακόλουθους χώρους:
(α) σε όλους τους δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, κλειστούς ή στεγασμένους, που χρησιμοποιούνται για την παροχή εργασίας, εξαιρουμένων των χώρων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή προϊόντων καπνού,
(β) σε όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδίως τα καταστήματα παρασκευής και προσφοράς φαγητών, ποτών, γλυκισμάτων, κάθε είδους παρασκευασμάτων γάλακτος, μικτών καταστημάτων και κέντρων διασκέδασης κατά την έννοια των διατάξεων της υπ’ αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/2017 Υγειονομικής Διάταξης (Β΄ 2161), εξαιρουμένων των εξωτερικών τους χώρων, σε περίπτωση που είναι περιμετρικά ανοικτοί σε δύο πλευρές τουλάχιστον. Ως «εσωτερικός χώρος», για την εφαρμογή του παρόντος, νοείται και το αίθριο ή ο χώρος με συρόμενη ή αποσπώμενη οροφή, όπως και κάθε χώρος, με σκέπαστρο και ταυτόχρονα κλεισμένος με οποιονδήποτε τρόπο περιμετρικά.
(γ) στους παντός είδους κλειστούς χώρους αναμονής,
(δ) στα αεροδρόμια, εξαιρουμένων των χώρων που ειδικά θα προσδιοριστούν για τους καπνιστές,
(ε) στους σταθμούς μεταφορικών μέσων και επιβατικών σταθμών λιμένων,
(στ) στα παντός είδους κυλικεία,
(ζ) στα παντός είδους μέσα μαζικής μεταφοράς συμπεριλαμβανομένων των επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, με μετρητή (ταξί) και αγοραίων.
(η) Στα πάσης φύσεως αυτοκίνητα, ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης, όταν επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 ετών.
Για την ως άνω παράβαση επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ποσού 1.500 ευρώ στον επιβαίνοντα που καπνίζει ανεξάρτητα αν είναι οδηγός, ενώ διπλασιάζεται το πρόστιμο στο ποσό των 3.000 ευρώ, αν αυτός που καπνίζει οδηγεί αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης. Επιπλέον στους οδηγούς των οχημάτων αυτών επιβάλλεται η αφαίρεση της άδειας ικανότητος οδήγησης για διάστημα ενός (1) μηνός για κάθε παράβαση έστω και αν δεν διέπραξαν οι ίδιοι την παράβαση, αλλά πρόσωπο που επιβαίνει στο αυτοκίνητο. Η διαπίστωση της παράβασης και η επιβολή των προαναφερόμενων διοικητικών ποινών γίνεται από τα αστυνομικά όργανα. Για τη διαδικασία είσπραξης των προστίμων και τη διάθεση των εσόδων εφαρμόζονται οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης, που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 3730/2008, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3868/2010 (Α΄129).
2. Ο Υπουργός Υγείας ασκεί την εποπτεία εφαρμογής των διατάξεων περί της ολικής απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους και σε όλους τους χώρους παροχής εργασίας.
3. Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την ολική απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους και σε όλους τους χώρους παροχής εργασίας, μέσω της διαπίστωσης των παραβάσεων και της επιβολής κυρώσεων, είναι οι υγειονομικές υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α’ και Β’ βαθμού), η δημοτική αστυνομία, οι λιμενικές αρχές στην περιοχή της ευθύνης τους, καθώς και το ένστολο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου, διαπίστωσης των παραβάσεων, βεβαίωσης και είσπραξης των σχετικών προστίμων, το ύψος των επιβαλλόμενων προστίμων, η διάθεση των εσόδων από τα επιβληθέντα πρόστιμα, και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, εκτός εάν προβλέπεται σχετικώς ειδικότερη εξουσιοδοτική διάταξη.».

 • 2 Οκτωβρίου 2019, 15:28 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΑΜΠΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΣΙΑΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANYΤΑΙΡΙΑΣ

  Ως ιδιοκτήτες Kαταστημάτων PLAY (Αμιγείς χώροι διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω
  παιγνιομηχανημάτων VLTs), ασκώντας υπεύθυνα υπό την καθοδήγηση της ΟΠΑΠ Α.Ε, την
  επιχειρηματική μας δραστηριότητα και μεριμνώντας αποδεδειγμένα για την προστασία του
  δημοσίου συμφέροντος μέσω της υιοθέτησης και εφαρμογής των Αρχών του Υπεύθυνου
  Παιχνιδιού και τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας προτείνουμε την τροποποίηση των
  άρθρων 3 και 2 του Νόμου 3730/2008, βάσει των ακολούθων:
  Δυνάμει του άρθρου 45 του ν. 3986/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. Ι.6 του
  ν. 4254/2014, θεσπίστηκε ήδη εξαίρεση από την απόλυτη απαγόρευση του καπνίσματος και
  δόθηκε η δυνατότητα δημιουργίας χώρων καπνιζόντων στα Πρακτορεία (Τύπου Α΄, Β΄, ΣΤ΄).
  Έκτοτε, σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και με δικαιολογημένη εμπιστοσύνη
  προς την Διοίκηση, οι ιδιοκτήτες Καταστημάτων PLAY, στα οποία διεξάγονται νόμιμα τυχερά
  παίγνια και όπου κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται το κάπνισμα, προβαίνουν σε σημαντικές
  επενδύσεις για τη λειτουργία των καταστημάτων με ειδικούς χώρους για τους καπνιστές,
  καθώς και κατάλληλα συστήματα εξαερισμού και πρόληψης πυρκαγιάς, με γνώμονα την
  προστασία των λοιπών παρευρισκόμενων από την παθητική χρήση των προϊόντων καπνού
  και συναφών προϊόντων. Πρέπει να σημειωθεί ότι ειδικά για τα Καταστήματα PLAY, η
  δημιουργία εξωτερικών χώρων προοριζόμενων για καπνιστές είναι δυσχερής, καθώς η
  δραστηριότητα τους διεξάγεται αποκλειστικώς σε εσωτερικούς χώρους κύριας χρήσης όπου
  απαγορεύεται η έξωθεν θέαση στις οθόνες των παιγνιομηχανημάτων.
  Σημειώνεται ότι τα Πρακτορεία ΟΠΑΠ συνιστούν το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων στην
  Ελληνική Επικράτεια εισφέροντας σημαντικά έσοδα στο Ελληνικό Δημόσιο. Μέσω δε της
  είσπραξης του ετησίου τέλους λειτουργίας χώρων καπνιζόντων το Κράτος λαμβάνει ένα
  σημαντικό πρόσθετο δημοσιονομικό έσοδο από τους χώρους αυτούς, στους οποίους
  μάλιστα σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η πρόσβαση σε ανηλίκους και ειδικά για τα
  Καταστήματα PLAY σε άτομα κάτω των 21 ετών. Πιο συγκεκριμένα, τα Πρακτορεία ΟΠΑΠ
  λειτουργούν κατά νόμο με προτεραιότητα τη διασφάλιση, μεταξύ άλλων, της προστασίας
  των καταναλωτών, των ανηλίκων και όσων δεν έχουν τη νόμιμη ηλικία συμμετοχής στα
  παίγνια. Προς επίτευξη των ανωτέρω εφαρμόζουν τις Αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού,
  όπως θεσμοθετούνται από την αρμόδια ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή (Ε.Ε.Ε.Π), για την
  απαγόρευση εισόδου όσων δεν έχουν την ηλικία που ορίζει ο νόμος για συμμετοχή στα εν
  λόγω παίγνια και την προστασία των κοινωνικά ευπαθών ομάδων. Τα Καταστήματα PLAY
  ελέγχονται και εποπτεύονται αυστηρά, τόσο από την ΟΠΑΠ Α.Ε όσο και από την Ε.Ε.Ε.Π..
  Αντίθετα, δεν συμβαίνει το ίδιο με τα παράνομους χώρους διεξαγωγής παιγνίων. Σύμφωνα
  με στοιχεία της αγοράς, στην Ελλάδα λειτουργούν περίπου 1.800-2.000 χώροι παράνομης
  διεξαγωγής παιγνίων. Βάσει δε δημοσιοποιημένων στοιχείων (εκθέσεις πεπραγμένων
  Ε.Ε.Ε.Π, δημόσιες τοποθετήσεις βουλευτών, δικαστικών λειτουργών, κλπ) εκτιμάται ότι
  λειτουργούν παρανόμως χιλιάδες παιγνιομηχανήματα σε παράνομα καταστήματα και τα
  έσοδα για τους παράνομους παρόχους υπερβαίνουν το 1δις ευρώ, με τεράστια απώλεια
  φορολογητέας ύλης για το Ελληνικό Δημόσιο. Η απουσία κρατικής εποπτείας στους εν λόγω
  χώρους συντελεί στη διάπραξη εγκλημάτων, στην ανάλωση μη νόμιμου χρήματος, στην
  παραβίαση των Αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού ενώ είναι βέβαιο ότι οι εν λόγω χώροι δεν
  θα συμμορφωθούν με την προτεινόμενη νομοθεσία για την απαγόρευση του καπνίσματος.
  Συνεπεία των ανωτέρω, η καθολική απαγόρευση του καπνίσματος στους νόμιμους χώρους
  διεξαγωγής παιγνίων αναμενόμενα θα κατευθύνει μεγάλη μερίδα παικτών σε παράνομους
  χώρους παιγνίων.
  Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο ήδη προβλέπει ρητές
  εξαιρέσεις από την απόλυτη απαγόρευση του καπνίσματος και δη για τα αεροδρόμια με
  διαμόρφωση ειδικών χώρων που απευθύνονται στους καπνιστές. Η λειτουργία των
  Καταστημάτων PLAY νόμιμης διεξαγωγής τυχερών παιγνίων της ΟΠΑΠ ΑΕ με δυνατότητα
  τήρησης απομονωμένων χώρων καπνιζόντων με τοποθέτηση κατάλληλων συστημάτων
  εξαερισμού συνάδει με τους σκοπούς του νόμου και προστατεύει τους λοιπούς
  παρευρισκόμενους από την παθητική χρήση των προϊόντων καπνού και συναφών
  προϊόντων.
  Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνεται η εισαγωγή εξαίρεσης με προσθήκη της
  ακόλουθης παραγράφου 5 στο άρθρο 3 του Νόμου 3730/2008 ως ακολούθως:
  5. «Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων, στα καταστήματα όπου νομίμως διεξάγονται
  τυχερά παίγνια, μπορούν να δημιουργούνται χώροι καπνιζόντων, οι οποίοι δεν επιτρέπεται
  να υπερβαίνουν το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού εμβαδού του καταστήματος. Για τη
  δημιουργία τέτοιων χώρων καταβάλλεται ετήσιο τέλος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
  Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των
  χώρων καπνιζόντων, το ύψος, ο χρόνος καταβολής και η διαδικασία είσπραξης του ετήσιου
  τέλους και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.»

 • Να συμφωνήσουμε λέγοντας ότι είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι οι διατάξεις εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου αποτελούν προτεραιότητα της νέας κυβέρνησης, γεγονός που μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους. Πολύ θετική και η απαγόρευση σε χώρους αναψυχής παιδιών και αθλητικές εγκαταστάσεις, με την προτροπή να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια στα σχετικά άρθρα για να μην μένουν κενά «προς εκμετάλλευση».
  Θα προτείναμε να γίνει αναφορά ονομαστικά σε κάθε μορφή τσιγάρου (κανονικού, θερμικού, ηλεκτρονικού ή ότι άλλου), με σκοπό την πλήρη και σαφή ερμηνεία του νόμου από κάθε όργανο και φορέα. Επίσης πιστεύουμε ότι θα πρέπει να απαγορευτεί ολοκληρωτικά και στους εξωτερικούς χώρους των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, με την ίδια λογική που εφαρμόζεται για τους χώρους αναψυχής και άθλησης.

 • 2 Οκτωβρίου 2019, 15:20 | Λεωνίδας Ζερβάκος

  Δυστυχώς το έργο μάλλον θα επαναληφθεί. Αυξάνοντας τις περιπτώσεις απαγόρευσης (ορθώς), το μόνο που θα καταφέρει ως δομή το κράτος είναι να αυτοεξευτελιστεί πολλαπλώς (κακός). Και εξηγούμαι: όταν θεσπίσεις δύο απαγορεύσεις και δεν τις τηρείς θα εξευτελιστείς δύο φορές. Όταν όμως θεσπίσεις είκοσι τότε η μη τήρησή τους σε εξευτελίζουν σε πολλαπλάσιο βαθμό.
  Ζητούμενο λοιπόν, όχι η θέσπιση πολλών απαγορεύσεων αλλά η τήρηση των ελαχίστων βασικών!
  Πρόταση μία και μοναδική:
  Θέσπιση ενός (πιστέψτε με είναι αρκετός) θεσμοθετημένου ατόμου ανά Νομό, που θα καταγράφει την καθημερινή πραγματικότητα κατόπιν ολιγόωρης επίσκεψης σε δημόσιους χώρους μεγάλων και μικρών οικισμών. Ένα οκτάωρο αρκεί για καταγραφή σε τουλάχιστον δέκα οικισμούς την ημέρα. Δεν χρειάζεται να είναι αστυνομικός ή ένστολος ή να δημοσιοποιεί την ιδιότητά του. Θα αρκεί η καταγραφή ότι μετά την επίσκεψη σε τρία εστιατόρια, διαπιστώθηκε κάπνισμα στα δύο. Αυτόματα θα χτυπά το καμπανάκι για τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος της περιοχής. Εάν ακολουθήσει και δεύτερη καταγραφή παραβατικότητας, τότε διαπιστώνεται ανεπάρκεια ελέγχου τήρησης της νομοθεσίας του Α.Τ. Τόσο απλά, τόσο ξεκάθαρα. Αν τώρα το Α.Τ. θελήσει να εφαρμόσει τη νομοθεσία δεν απαιτείται ιδιαίτερος κόπος. Μια φευγαλέα επίσκεψη το μήνα κάποιου ένστολου σε έναν δημόσιο χώρο – κατάστημα, αρκεί για να συνετίσει τον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή του.
  (Βέβαια η αποτύπωση της πραγματικότητας με αυτή τη μέθοδο θα μπορούσε να κτυπά πολλά καμπανάκια και για τροχαίες παραβάσεις. Π.χ. σε δέκα λεπτά στη τάδε διασταύρωση πέρασαν δέκα δίκυκλα εκ των οποίων οι εννέα οδηγοί δεν φορούσαν κράνος… καμπανάκι ανεπάρκειας -ανάλογα και τις συνθήκες- για το τοπικό τμήμα.)

 • 2 Οκτωβρίου 2019, 14:38 | ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

  Ως ιδιοκτήτες Kαταστημάτων PLAY (Αμιγείς χώροι διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω παιγνιομηχανημάτων VLTs), ασκώντας υπεύθυνα υπό την καθοδήγηση της ΟΠΑΠ Α.Ε, την επιχειρηματική μας δραστηριότητα και μεριμνώντας αποδεδειγμένα για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος μέσω της υιοθέτησης και εφαρμογής των Αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού και τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας προτείνουμε την τροποποίηση των άρθρων 3 και 2 του Νόμου 3730/2008, βάσει των ακολούθων: Δυνάμει του άρθρου 45 του ν. 3986/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. Ι.6 του ν. 4254/2014, θεσπίστηκε ήδη εξαίρεση από την απόλυτη απαγόρευση του καπνίσματος και δόθηκε η δυνατότητα δημιουργίας χώρων καπνιζόντων στα Πρακτορεία (Τύπου Α΄, Β΄, ΣΤ΄). Έκτοτε, σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και με δικαιολογημένη εμπιστοσύνη προς την Διοίκηση, οι ιδιοκτήτες Καταστημάτων PLAY, στα οποία διεξάγονται νόμιμα τυχερά παίγνια και όπου κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται το κάπνισμα, προβαίνουν σε σημαντικές επενδύσεις για τη λειτουργία των καταστημάτων με ειδικούς χώρους για τους καπνιστές, καθώς και κατάλληλα συστήματα εξαερισμού και πρόληψης πυρκαγιάς, με γνώμονα την προστασία των λοιπών παρευρισκόμενων από την παθητική χρήση των προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων. Πρέπει να σημειωθεί ότι ειδικά για τα Καταστήματα PLAY, η δημιουργία εξωτερικών χώρων προοριζόμενων για καπνιστές είναι δυσχερής, καθώς η δραστηριότητα τους διεξάγεται αποκλειστικώς σε εσωτερικούς χώρους κύριας χρήσης όπου απαγορεύεται η έξωθεν θέαση στις οθόνες των παιγνιομηχανημάτων. Σημειώνεται ότι τα Πρακτορεία ΟΠΑΠ συνιστούν το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων στην Ελληνική Επικράτεια εισφέροντας σημαντικά έσοδα στο Ελληνικό Δημόσιο. Μέσω δε της είσπραξης του ετησίου τέλους λειτουργίας χώρων καπνιζόντων το Κράτος λαμβάνει ένα σημαντικό πρόσθετο δημοσιονομικό έσοδο από τους χώρους αυτούς, στους οποίους μάλιστα σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η πρόσβαση σε ανηλίκους και ειδικά για τα Καταστήματα PLAY σε άτομα κάτω των 21 ετών. Πιο συγκεκριμένα, τα Πρακτορεία ΟΠΑΠ λειτουργούν κατά νόμο με προτεραιότητα τη διασφάλιση, μεταξύ άλλων, της προστασίας των καταναλωτών, των ανηλίκων και όσων δεν έχουν τη νόμιμη ηλικία συμμετοχής στα παίγνια. Προς επίτευξη των ανωτέρω εφαρμόζουν τις Αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, όπως θεσμοθετούνται από την αρμόδια ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή (Ε.Ε.Ε.Π), για την απαγόρευση εισόδου όσων δεν έχουν την ηλικία που ορίζει ο νόμος για συμμετοχή στα εν λόγω παίγνια και την προστασία των κοινωνικά ευπαθών ομάδων. Τα Καταστήματα PLAY ελέγχονται και εποπτεύονται αυστηρά, τόσο από την ΟΠΑΠ Α.Ε όσο και από την Ε.Ε.Ε.Π.. Αντίθετα, δεν συμβαίνει το ίδιο με τα παράνομους χώρους διεξαγωγής παιγνίων. Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς, στην Ελλάδα λειτουργούν περίπου 1.800-2.000 χώροι παράνομης διεξαγωγής παιγνίων. Βάσει δε δημοσιοποιημένων στοιχείων (εκθέσεις πεπραγμένων Ε.Ε.Ε.Π, δημόσιες τοποθετήσεις βουλευτών, δικαστικών λειτουργών, κλπ) εκτιμάται ότι λειτουργούν παρανόμως χιλιάδες παιγνιομηχανήματα σε παράνομα καταστήματα και τα έσοδα για τους παράνομους παρόχους υπερβαίνουν το 1δις ευρώ, με τεράστια απώλεια φορολογητέας ύλης για το Ελληνικό Δημόσιο. Η απουσία κρατικής εποπτείας στους εν λόγω χώρους συντελεί στη διάπραξη εγκλημάτων, στην ανάλωση μη νόμιμου χρήματος, στην παραβίαση των Αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού ενώ είναι βέβαιο ότι οι εν λόγω χώροι δεν θα συμμορφωθούν με την προτεινόμενη νομοθεσία για την απαγόρευση του καπνίσματος. Συνεπεία των ανωτέρω, η καθολική απαγόρευση του καπνίσματος στους νόμιμους χώρους διεξαγωγής παιγνίων αναμενόμενα θα κατευθύνει μεγάλη μερίδα παικτών σε παράνομους χώρους παιγνίων.
  Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο ήδη προβλέπει ρητές εξαιρέσεις από την απόλυτη απαγόρευση του καπνίσματος και δη για τα αεροδρόμια με διαμόρφωση ειδικών χώρων που απευθύνονται στους καπνιστές. Η λειτουργία των Καταστημάτων PLAY νόμιμης διεξαγωγής τυχερών παιγνίων της ΟΠΑΠ ΑΕ με δυνατότητα τήρησης απομονωμένων χώρων καπνιζόντων με τοποθέτηση κατάλληλων συστημάτων εξαερισμού συνάδει με τους σκοπούς του νόμου και προστατεύει τους λοιπούς παρευρισκόμενους από την παθητική χρήση των προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων. Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνεται η εισαγωγή εξαίρεσης με προσθήκη της ακόλουθης παραγράφου 5 στο άρθρο 3 του Νόμου 3730/2008 ως ακολούθως: 5. «Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων, στα καταστήματα όπου νομίμως διεξάγονται τυχερά παίγνια, μπορούν να δημιουργούνται χώροι καπνιζόντων, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού εμβαδού του καταστήματος. Για τη δημιουργία τέτοιων χώρων καταβάλλεται ετήσιο τέλος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των χώρων καπνιζόντων, το ύψος, ο χρόνος καταβολής και η διαδικασία είσπραξης του ετήσιου τέλους και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.»

 • 2 Οκτωβρίου 2019, 14:19 | Filippis giorgos

  Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο ήδη προβλέπει ρητές εξαιρέσεις από την απόλυτη απαγόρευση του καπνίσματος και δη για τα αεροδρόμια με διαμόρφωση ειδικών χώρων που απευθύνονται στους καπνιστές. Η λειτουργία των Καταστημάτων PLAY νόμιμης διεξαγωγής τυχερών παιγνίων της ΟΠΑΠ ΑΕ με δυνατότητα τήρησης απομονωμένων χώρων καπνιζόντων με τοποθέτηση κατάλληλων συστημάτων εξαερισμού συνάδει με τους σκοπούς του νόμου και προστατεύει τους λοιπούς παρευρισκόμενους από την παθητική χρήση των προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων.
  Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνεται η εισαγωγή εξαίρεσης με προσθήκη της ακόλουθης παραγράφου 5 στο άρθρο 3 του Νόμου 3730/2008 ως ακολούθως:
  5. «Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων, στα καταστήματα όπου νομίμως διεξάγονται τυχερά παίγνια, μπορούν να δημιουργούνται χώροι καπνιζόντων, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού εμβαδού του καταστήματος. Για τη δημιουργία τέτοιων χώρων καταβάλλεται ετήσιο τέλος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των χώρων καπνιζόντων, το ύψος, ο χρόνος καταβολής και η διαδικασία είσπραξης του ετήσιου τέλους και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.»

 • 2 Οκτωβρίου 2019, 14:48 | ΓΕΟΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

  Κάτι που θα διευκόλυνε την εφαρμογή του νόμου, θα ήταν η ύπαρξη τηλεφωνικών αριθμών ή δυνατόν κοινός πανελλαδικά και email ώστε να ενημερώνονται οι εποπτεύουσες αρχές για τον χώρο που δεν εφαρμόζεται ο νόμος.
  Αν ο καταστηματάρχης γνωρίζει ότι οποιοσδήποτε πελάτης του θα μπορεί να ενημερώνει για την μη εφαρμογή του νόμου και το πρόστιμο θα είναι τσουχτερό για το κατάστημα του, ίσως να είναι πιο προσεκτικός σχετικά με την απαγόρευση του καπνίσματος.
  Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής πρέπει να είναι οι υγειονομικές υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η δημοτική αστυνομία, οι λιμενικές αρχές, καθώς και το ένστολο ή μη προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ.»
  Να απαγορευτεί το κάπνισμα και στους εξωτερικούς χώρους ακόμα και αν είναι ανοικτοί σε δύο πλευρές.

 • 2 Οκτωβρίου 2019, 14:05 | ΟΠΑΠ Α.Ε.

  Η ΟΠΑΠ ΑΕ ασκώντας υπεύθυνα την επιχειρηματική της δραστηριότητα και μεριμνώντας αποδεδειγμένα για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος μέσω της υιοθέτησης και εφαρμογής των Αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού και τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας προτείνει την τροποποίηση των άρθρων 3 και 2 του Νόμου 3730/2008, βάσει των ακολούθων:
  Δυνάμει του άρθρου 45 του ν. 3986/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. Ι.6 του ν. 4254/2014, θεσπίστηκε ήδη εξαίρεση από την απόλυτη απαγόρευση του καπνίσματος και δόθηκε η δυνατότητα δημιουργίας χώρων καπνιζόντων στα Πρακτορεία (Τύπου Α΄, Β΄, ΣΤ΄). Έκτοτε, σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και με δικαιολογημένη εμπιστοσύνη προς την Διοίκηση, οι ανωτέρω επιχειρήσεις νόμιμης διεξαγωγής τυχερών παιγνίων όπου κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται το κάπνισμα προβαίνουν σε σημαντικές επενδύσεις για τη διαμόρφωση των καταστημάτων τους, ώστε να διαθέτουν ειδικούς χώρους για τους καπνιστές, καθώς και κατάλληλα συστήματα εξαερισμού και πρόληψης πυρκαγιάς, με γνώμονα την προστασία των λοιπών παρευρισκόμενων από την παθητική χρήση των προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων.
  Σημειώνεται ότι τα Πρακτορεία ΟΠΑΠ συνιστούν το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων στην Ελληνική Επικράτεια εισφέροντας σημαντικά έσοδα στο Ελληνικό Δημόσιο. Μέσω δε της είσπραξης του ετησίου τέλους λειτουργίας χώρων καπνιζόντων το Κράτος λαμβάνει ένα σημαντικό πρόσθετο δημοσιονομικό έσοδο από τους χώρους αυτούς, στους οποίους μάλιστα σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η πρόσβαση σε ανηλίκους. Πιο συγκεκριμένα, τα Πρακτορεία ΟΠΑΠ λειτουργούν κατά νόμο με προτεραιότητα τη διασφάλιση, μεταξύ άλλων, της προστασίας των καταναλωτών και των ανηλίκων. Προς επίτευξη των ανωτέρω εφαρμόζουν τις Αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, όπως θεσμοθετούνται από την αρμόδια ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή (Ε.Ε.Ε.Π), για την απαγόρευση εισόδου ανηλίκων και την προστασία των κοινωνικά ευπαθών ομάδων. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ελέγχεται και εποπτεύεται αυστηρά, τόσο από την Ε.Ε.Ε.Π. όσο και από την Τριμελή Επιτροπή Ελέγχου της ΟΠΑΠ ΑΕ.
  Αντίθετα, δεν συμβαίνει το ίδιο με τους παράνομους χώρους διεξαγωγής παιγνίων. Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς, στην Ελλάδα λειτουργούν περίπου 1.800-2.000 χώροι παράνομης διεξαγωγής παιγνίων. Βάσει δε δημοσιοποιημένων στοιχείων (εκθέσεις πεπραγμένων Ε.Ε.Ε.Π, δημόσιες τοποθετήσεις βουλευτών, δικαστικών λειτουργών, κλπ) εκτιμάται ότι στην εν λόγω αγορά τα έσοδα για τους παράνομους παρόχους υπερβαίνουν το 1δις ευρώ, με τεράστια απώλεια φορολογητέας ύλης για το Ελληνικό Δημόσιο. Η απουσία κρατικής εποπτείας στους εν λόγω χώρους συντελεί στη διάπραξη εγκλημάτων, στην ανάλωση μη νόμιμου χρήματος, στην παραβίαση των Αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού ενώ είναι βέβαιο ότι οι εν λόγω χώροι δεν θα συμμορφωθούν με την προτεινόμενη νομοθεσία για την απαγόρευση του καπνίσματος. Συνεπεία των ανωτέρω, η καθολική απαγόρευση του καπνίσματος στους νόμιμους χώρους διεξαγωγής παιγνίων αναμενόμενα θα κατευθύνει μεγάλη μερίδα παικτών σε παράνομους χώρους παιγνίων.
  Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο ήδη προβλέπει ρητές εξαιρέσεις από την απόλυτη απαγόρευση του καπνίσματος και δη για τα αεροδρόμια με διαμόρφωση ειδικών χώρων που απευθύνονται στους καπνιστές. Η λειτουργία των καταστημάτων νόμιμης διεξαγωγής τυχερών παιγνίων της ΟΠΑΠ ΑΕ με δυνατότητα τήρησης απομονωμένων χώρων καπνιζόντων με τοποθέτηση κατάλληλων συστημάτων εξαερισμού συνάδει με τους σκοπούς του νόμου και προστατεύει τους λοιπούς παρευρισκόμενους από την παθητική χρήση των προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων.
  Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνεται η εισαγωγή εξαίρεσης με προσθήκη της ακόλουθης παραγράφου 5 στο άρθρο 3 του Νόμου 3730/2008 ως ακολούθως:
  5. «Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων, στα καταστήματα όπου νομίμως διεξάγονται τυχερά παίγνια, μπορούν να δημιουργούνται χώροι καπνιζόντων, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού εμβαδού του καταστήματος. Για τη δημιουργία τέτοιων χώρων καταβάλλεται ετήσιο τέλος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των χώρων καπνιζόντων, το ύψος, ο χρόνος καταβολής και η διαδικασία είσπραξης του ετήσιου τέλους και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.»

 • 2 Οκτωβρίου 2019, 14:49 | Κεσανόπουλος Αλέξανδρος

  Σε ότι αφορά τα αεροδρόμια εκτός των εσωτερικά διαμορφομένων χώρων καλό θα ήταν να υπάρχουν και υπαίθριοι ειδικά σχεδιασμένοι χώροι όπως συμβαίνει σε πολλά αεροδρόμια πλέον ώστε να μην καπνίζει ο καθένας στην αναμονή για λεωφορείο, ταξί κ.λ.π. και να μην ρυπαίνει επίσης το χώρο. Επίσης στα αεροδρόμια οι χώροι καπνίσματος θα μπορούσαν να είναι λίγο πιο ανθρώπινοι και να μην είναι αυτά τα γυάλινα κλουβιά που είναι σήμερα. Θα βοηθούσε επίσης να ήταν φυσικά αεριζόμενοι τουλάχιστον περιμετρικά.

 • 2 Οκτωβρίου 2019, 13:28 | ΠΟΕΠΠΠ

  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΠΟΕΠΠΠ) ασκώντας, δια του δικτύου πωλήσεων, υπεύθυνα την επιχειρηματική της δραστηριότητα και μεριμνώντας αποδεδειγμένα για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος μέσω της πιστής εφαρμογής των Αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, και τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας, προτείνει την τροποποίηση των άρθρων 3 και 2 του Νόμου 3730/2008, βάσει των ακολούθων:
  Δυνάμει του άρθρου 45 του ν. 3986/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. Ι.6 του
  ν. 4254/2014, θεσπίστηκε ήδη εξαίρεση από την απόλυτη απαγόρευση του καπνίσματος και
  δόθηκε η δυνατότητα δημιουργίας χώρων καπνιζόντων στα Πρακτορεία (Τύπου Α΄, Β΄, ΣΤ΄).
  Έκτοτε, σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και με δικαιολογημένη εμπιστοσύνη
  προς την Διοίκηση, οι πράκτορες-μέλη των Σωματείων που μετέχουν στην Ομοσπονδία, πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις για τη διαμόρφωση των καταστημάτων τους, ώστε να διαθέτουν ειδικούς χώρους για τους καπνιστές, καθώς και κατάλληλα συστήματα εξαερισμού και πρόληψης πυρκαγιάς, με γνώμονα την προστασία των λοιπών παρευρισκόμενων από την παθητική χρήση των προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων.
  Σημειώνεται ότι τα Πρακτορεία ΟΠΑΠ συνιστούν το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων
  στην Ελληνική Επικράτεια εισφέροντας σημαντικά έσοδα στο Ελληνικό Δημόσιο. Μέσω δε
  της είσπραξης του ετησίου τέλους λειτουργίας χώρων καπνιζόντων το Κράτος λαμβάνει ένα
  σημαντικό πρόσθετο δημοσιονομικό έσοδο από τους χώρους αυτούς, στους οποίους
  μάλιστα σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η πρόσβαση σε ανηλίκους. Πιο συγκεκριμένα τα Πρακτορεία ΟΠΑΠ λειτουργούν σύννομα, έχουν ως προτεραιότητα τη διασφάλιση της προστασίας καταναλωτών, ανηλίκων καθώς και ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Εποπτεύονται αυστηρώς από την ΟΠΑΠ ΑΕ και από την Ε.Ε.Ε.Π.
  Αντίθετα, δεν συμβαίνει το ίδιο με τα παράνομους χώρους διεξαγωγής παιγνίων. Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς, στην Ελλάδα λειτουργούν περίπου 1.800-2.000 χώροι παράνομης διεξαγωγής παιγνίων, βάσει δε δημοσιοποιημένων στοιχείων (εκθέσεις πεπραγμένων Ε.Ε.Ε.Π, δημόσιες τοποθετήσεις βουλευτών, δικαστικών λειτουργών) εκτιμάται ότι στην εν λόγω αγορά τα χρήματα που διακινούνται υπερβαίνουν το 1δις ευρώ, με τεράστια απώλεια φορολογητέας ύλης για το Ελληνικό Δημόσιο. Η απουσία κρατικής εποπτείας στους εν λόγω χώρους συντελεί στη διάπραξη εγκλημάτων, στην ανάλωση μη νόμιμου χρήματος, στην παραβίαση των Αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού ενώ είναι βέβαιο ότι οι εν λόγω χώροι δεν θα συμμορφωθούν με την προτεινόμενη νομοθεσία για την απαγόρευση του καπνίσματος. Συνεπεία των ανωτέρω, η καθολική απαγόρευση του καπνίσματος στους νόμιμους χώρους διεξαγωγής παιγνίων αναμενόμενα θα κατευθύνει μεγάλη μερίδα παικτών σε παράνομους χώρους παιγνίων.
  Πέραν των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο ήδη προβλέπει
  ρητές εξαιρέσεις από την απόλυτη απαγόρευση του καπνίσματος και δη για τα αεροδρόμια
  με διαμόρφωση ειδικών χώρων που απευθύνονται στους καπνιστές. Η λειτουργία των
  καταστημάτων νόμιμης διεξαγωγής τυχερών παιγνίων της ΟΠΑΠ ΑΕ με δυνατότητα
  τήρησης απομονωμένων χώρων καπνιζόντων με τοποθέτηση κατάλληλων συστημάτων
  εξαερισμού συνάδει με τους σκοπούς του νόμου και προστατεύει τους λοιπούς
  παρευρισκόμενους από την παθητική χρήση των προϊόντων καπνού και συναφών
  προϊόντων.
  Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνεται η εισαγωγή εξαίρεσης με προσθήκη της
  ακόλουθης παραγράφου 5 στο άρθρο 3 του Νόμου 3730/2008 ως ακολούθως:
  5. «Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων, στα καταστήματα όπου νομίμως διεξάγονται τυχερά παίγνια, μπορούν να δημιουργούνται χώροι καπνιζόντων, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού εμβαδού του καταστήματος. Για τη δημιουργία τέτοιων χώρων καταβάλλεται ετήσιο τέλος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των χώρων καπνιζόντων, το ύψος, ο χρόνος καταβολής και η διαδικασία είσπραξης του ετήσιου τέλους και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.»

 • Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Προϊόντων Ατμίσματος (Σ.Ε.Ε.Π.Α.) χαιρετίζει την πρωτοβουλία των αρχών, για την καθιέρωση σαφούς νομοθετικού πλαισίου που διασφαλίζει το αγαθό της δημόσιας υγείας και στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης προτείνει την παρακάτω προσθήκη στο άρθρο στο σημείο 1(α), ώστε να είναι ουσιαστικότερη η εφαρμογή του:

  1. Εκτός από όσες απαγορευτικές ή περιοριστικές διατάξεις ισχύουν και εφαρμόζονται ήδη, απαγορεύεται πλήρως, το κάπνισμα και η κατανάλωση προϊόντων καπνού στους ακόλουθους χώρους:
  (α) σε όλους τους δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, κλειστούς ή στεγασμένους, που χρησιμοποιούνται για την παροχή εργασίας, εξαιρουμένων των χώρων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή προϊόντων καπνού και των σημείων λιανικής πώλησης προϊόντων ηλεκτρονικού τσιγάρου.

  Αν θεωρηθεί ότι η ανωτέρω διατύπωση περιλαμβάνει και τα προϊόντα ατμίσματος, η εν λόγω προσθήκη είναι απολύτως απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία των εξειδικευμένων καταστημάτων ηλεκτρονικού τσιγάρου στα πρότυπα τα οποία ισχύουν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή αγορά.
  Τα καταστήματα προσφέρουν πληθώρα προϊόντων ηλεκτρονικού τσιγάρου, τα οποία είναι σε θέση να καλύψουν όλες τις ανάγκες των καπνιστών που επιθυμούν να μεταβούν σε μία ασφαλέστερη εναλλακτική του καπνίσματος. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση αυτών, τα καταστήματα δίνουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές, πλην των ανηλίκων, να δοκιμάζουν τα προϊόντα πριν την αγορά τους. Η συγκεκριμένη τακτική εφαρμόζεται πολλά χρόνια τώρα τόσο στην Ελληνική όσο και στην Ευρωπαϊκή αγορά χωρίς περιορισμούς ή προβλήματα.
  Καθώς η εν λόγω αλλαγή δεν επηρεάζει άλλες ομάδες πληθυσμού πλην των πρώην καπνιστών, νυν ατμιστών, δεν έχει απολύτως καμία επίπτωση στην δημόσια υγεία.

 • 2 Οκτωβρίου 2019, 09:59 | Κυριακου Μαργαρίτα

  Σχετικά με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, επειτα από 10χρόνια κατά τα οποία δεν εχει εφαρμοστεί ο νόμος, το πλαισιο των ελέγχων και των οργανων που θα ελέγχουν και θα επιτηρουν την εφαρμογή του νομου, έχει καθοριστική σημασία.
  Πρέπει να υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος και δυνατότητα καταγγελιών (τηλεφωνικά & ηλεκτρονικά), διαφορετικά θα συνεχισει η εφαρμογή να μένει στα χαρτία, όπως τόσοι άλλοι νόμοι στην Ελλάδα.Η νοοτροπία των πολιτών θα αλλάξει μόνο αν υπάρχουν συνέπειες στις πράξεις τους.
  Να υπάρχει υπηρεσιακός έλεγχος για αποτελεσμάτων των ελέγχων καθώς τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μέχρι τώρα είναι απογοητευτικά, αν όχι αστεία.
  Τα πρόστιμα σε καταστηματάρχες που παρανομούν να συνδεθούν με τα έσοδα του καταστήματος, εφόσον επιτρέποντας το κάπνισμα παραβιάζει τον ανταγωνισμό και αποσπά πελάτες από άλλους συνεπείς καταστηματάρχες.
  Η επιβολή ποινών για την ρύπανση που προκαλούν τα αποτσίγαρα, θα πρέπει να ενταχθεί στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο και να προβλεφθουν ποινές και απαγορεύσεις.
  Επίσης η επέκταση της απαγόρευσης και σε ανοιχτούς χώρους αναψυχής όπου κυρίως υπάρχουν παιδια πχ ανοιχτά θέατρα, παραλίες και κυρίως ανοιχτούς χώρους εστίασης.

 • 2 Οκτωβρίου 2019, 09:07 | Ιωάννα Τ.

  Επιτέλους ας σοβαρευτούμε κι ας εφαρμοστεί ο νόμος και σε αυτή τη χώρα. Τα πράγματα είναι απλά. Εμπλοκή της αστυνομίας στον έλεγχο τήρησης του νόμου και την επιβολή προστίμων. Όπως γίνεται σε όλα τα πολιτισμένα κράτη. Ο νόμος υπάρχει (αν και χρειάζεται βελτιώσεις όπως απαγόρευση του καπνίσματος σε ανοικτούς δημόσιους χώρους π.χ. θέατρα, γήπεδα, χώρους συναυλιών, παιδικές χαρές κλπ.), η γνώση υπάρχει, θέληση υπάρχει;

 • 2 Οκτωβρίου 2019, 01:27 | Βασίλειος Παπαδόπουλος

  Ως νομικός θα πρέπει να παρατηρήσω ότι στο συγκεκριμένο άρθρο εγείρονται πολλά ζητήματα ερμηνευτικά, αλλά και ουσίας. Καταρχήν είναι ακατανόητος και δεν αναλύεται στη αιτιολογική έκθεση του νόμου ο λόγος της αντικατάστασης του άρθρου 3 του Ν. 3730/2008 κάτα τρόπο ώστε να καταργείται η εξουσιοδότηση του Υπουργού Υγείας να αποφασίζει την υπαγωγή και άλλων χώρων στις ισχύουσες απαγορεύσεις. Είναι μια δυνατότητα που έχει δώσει το ελληνικό κοινοβούλιο στον αρμόδιο Υπουργό προκειμένου να εκπληρώνει το ρόλο του και την αποστολή του της προστασίας της υγείας του πληθυσμού, κατά τρόπο άμεσο και αποτελεσματικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι τέτοια δυνατότητα υφίσταται σε πολλά κράτη δικαίου της ΕΕ, όπου η Υπουργική Απόφαση ως νομικό μέσο χρησιμοποιείται ευρέως, ενά πολλές απαγορεύσεις του καπνίσματος είναι αρμοδιότητα μέχρι και των θεσμών τοπικής αυτοδιοίκησης, πόσο μάλλον των αρμόδιων Υπουργών. Ως κίνηση, σε περίπτωση που δεν αποτελεί παραδρομή, είναι τελείως προς τη λάθος κατεύθυνση αφού στερεί στο μελλον την πιθανότητα να προστατευθεί η δημόσια υγεία και σε άλλους χώρους.
  Η εμπλοκή της αστυνομίας είναι μια πολύ καλή κίνηση, ωστόσο, επίσης είναι ακατανόητο και ερχεται σε αντίφαση με την ανάγκη προστασίας των ανηλίκων, ως βασικό αντικείμενο προστασίας του Ν. 3730/2208, γιατί σε αντίθεση με τις προϋπάρχουσες αρχές εκχωρείται σε αυτήν η αρμοδιότητα μόνο για τον έλεγχο του καπνίσματος, και όχι για τον έλεγχο του συνόλου των προβλεπομένων απαγορεύσεων. Επιπλέον, από τη νέα διατύπωση λείπουν πολλές αρμόδιες αρχές που εως τώρα έχουν αρμοδιότητα ελέγχου όχι μονο το κάπνισμα, αλλά και όλες τις απαγορεύσεις που προβλέπουν οι διεθνείς συμβάσεις που έχει κυρώσει η χώρα για τον έλεγχο της εξάπλωσης του καπνού και την προστασία της υγείας του πληθυσμού. Επίσης κι εδώ η αιτιολογική έκθεση δεν αναφέρει τίποτα ως προς την σκοπιμότητα αυτής της τροποποίησης αυτής όπως ακριβώς προετείνεται. Η προτεινόμενη διάταξη πρέπει να επαναδιατυπωθεί καθώς με αυτη τη μορφή έχει ως αποτέλεσμα την απομείωση της προστασίας του κοινού και ιδίως των ανηλίκων, από τη διαφήμιση, την πρόωθηση, τις παράνομες πρακτικές πώλησης των καπνκών προϊόντων, συνιστώντας παραβίαση των στόχων και των αρχών των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η Ελλάδα. Είναι προφανες ότι τα όργανα της ελληνικής αστυνομίας είναι πολύ πιο αποτελεσματικά σε αυτές τις περιπτώσεις ιδιαίτερα, που εγγίζουν και δράσεις με ποινικό χαρακτήρα και όχι μόνο στον έλεγχο του καπνισματος.
  Ακόμα θα πρέπει να προβλεφθεί ο ποινικός χαρακτήρας για κάποιες από τις παραβάσεις που στοχευουν ή έχουν αντίκτυπο στους ανηλίκους, όπως είναι η πώληση, διαφήμιση, η δωρεάν διανομη και η προώθηση των προϊόντων.
  Είναι εξαιρετικά ασαφές με τις προτεινομενες αλλαγές, αλλά και τη διατήρηση των άλλων άρθρων του Ν. 3730/2008 ως έχουν,ποιες είναι εν τέλει οι Αρμόδιες Αρχές και για ποιο είδος παραβάσεων του νόμου καθίστανται υπεύθυνες ελέγχου, ενώ ελλείψει καταργούμενων διατάξεων παρουσιάζονται πολλές επαναλήψεις, που οδηγούν σε πολλές παρερμηνείες.
  Τέλος, θα πρέπει να νομοθετήσει η ελληνική κυβέρνηση την επέκταση όλων των απαγορεύσεων του άρθρου 2 του νόμου και σε όλες τις συσκευές ή αντικείμενα που χρησιμοποιούνται σε σχεση με τα προϊοντα καπνού και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα κι έχουν ως έμμεσο αποτέλεσμα και σκοπό την κατ’ουσίαν και όχι μόνο τύποις καταστρατήγηση της νομοθεσίας.

  Βασίλειος Παπαδόπουλος
  Δικηγόρος Αθηνών

 • 1 Οκτωβρίου 2019, 22:19 | Νίκος

  Το νέο Νομοσχέδιο κινείται σε θετική κατεύθυνση με την εμπλοκή της Αστυνομίας στην επιβολή του Νόμου, μιας και η κοινωνία μας δυστυχώς για να εφαρμόσει έναν Νόμο απαιτεί την τιμωρία.Εντούτοις θα έπρεπε να επισημαίνουμε κάποια πρακτικά ζητήματα για την ορθολογικότερη εφαρμογή του Νόμου.
  Η αναγκαιότητα χρησιμοποίησης του ένστολου προσωπικού της Αστυνομίας στην εφαρμογή του Αντικαπνιστικού Νόμου είναι δεδομένη και θα πρέπει κατά την άποψή μου η Αστυνομία να είναι η μόνη Αρμόδια Υπηρεσία για τον έλεγχο της εφαρμογής του καθώς στην ουσία μιλάμε για αστυνόμευση του μέτρου. Εξάλλου, κατά την επιβολή του προστίμου σε πολίτη υπάρχουν πρακτικά ανυπέρβλητα προβλήματα που κανείς μη ένστολος υπάλληλος δεν μπορεί να ξεπεράσει. Για παράδειγμα όταν ο πολίτης δεν είναι συνεργάσιμος και προκειμένου να μην του επιβληθεί το πρόστιμο δεν δίνει να τα στοιχεία του στον υπάλληλο και απομακρύνεται από το σημείο της παράβασης.
  Το ύψος του προστίμου θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί και να αυξηθεί για τον καπνιστή ο οποίος είναι αυτός που τελικά παραβιάζει το Νόμο, εις γνώσιν του, τις περισσότερες των περιπτώσεων.
  Τέλος για να εφαρμοστεί ο Αντικαπνιστικός Νόμος θα πρέπει αφενός να περιφρουρηθεί από όλους τους πολίτες οι οποίοι θα πρέπει να γίνουν ενεργοί πολίτες και να μην φοβούνται να θίγουν καταστάσεις οι οποίες τους επηρεάζουν με αρνητικές επιπτώσεις για την ίδια τους την υγεία και αφετέρου να οργανωθούν και υλοποιηθούν από αρμόδιους φορείς προγράμματα αγωγής υγείας που θα απευθύνονται σε διάφορες ηλικιακές ομάδες για την αποτροπή καπνίσματος.

 • 1 Οκτωβρίου 2019, 20:26 | Παναγιώτης Αλεβαντης

  Εκ μέρους 9 συλλόγων, αστικών μη-κερδοσκοπικών οργανισμών και οι ομάδες πολιτών που αγωνίζονται για την προστασία από το παθητικό κάπνισμα (βλ. https://akapnistas.blogspot.com/2019/10/blog-post.html).

  1. Το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) δεν τροποποιείται. Ωστόσο, η διατήρησή του ως έχει, έρχεται σε αντίθεση με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο στ) που προβλέπει ότι απαγορεύεται «… η κατανάλωση προϊόντων καπνού σε κλειστούς και υπαίθριους χώρους διεξαγωγής αθλοπαιδιών, ψυχαγωγίας και συγκέντρωσης ανηλίκων, σε κλειστούς χώρους ομαδικών αθλημάτων και κλειστούς χώρους αθλητικών εκδηλώσεων». Δηλαδή, οι ανήλικοι μπορούν να υφίστανται το παθητικό κάπνισμα στους εξωτερικούς χώρους των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος αλλά όχι σε άλλους συγκεκριμένους υπαίθριους χώρους.
  Συνεπώς προτείνεται η διαγραφή του τελευταίου τμήματος της πρώτης πρότασης καθώς και της δεύτερης πρότασης ώστε το τελικό κείμενο του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) να διατυπωθεί ως εξής:
  (β) σε όλους τους εσωτερικούς, εξωτερικούς και υπαίθριους χώρους των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδίως των καταστημάτων παρασκευής και προσφοράς φαγητών, ποτών, γλυκισμάτων, κάθε είδους παρασκευασμάτων γάλακτος, μικτών καταστημάτων και κέντρων διασκέδασης κατά την έννοια των διατάξεων της υπ’ αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/2017 Υγειονομικής Διάταξης (Β΄ 2161).
  2. Το άρθρο 3 παράγραφος 1 σημείο η) δεν τροποποιείται. Ωστόσο, η διατήρησή του ως έχει, διατηρεί την αντίφαση όσον αφορά τον ορισμό του ανήλικου σε σχέση με το άρθρο 1 του Νόμου 3730/2008 το οποίο, σε συμφωνία και με το άρθρο 1 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Νόμος 2101/1992) προβλέπει ότι «ανήλικοι είναι όποιοι δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους.».
  Συνεπώς προτείνεται η διαγραφή του τελευταίου τμήματος της πρότασης (κάτω των 12 ετών) ώστε το τελικό κείμενο του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο η) να διατυπωθεί ως εξής:
  η) Στα πάσης φύσεως αυτοκίνητα, ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης, όταν επιβαίνουν ανήλικοι. (Η δεύτερη παράγραφος «Για την ως άνω παράβαση επιβάλλεται … όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3868/2010 (Α΄129).» παραμένει αμετάβλητη).
  3. To άρθρο 3 παράγραφος 1 τελευταία υπο-παραγράφος διαγράφεται. Ωστόσο, η αδικαιολόγητη διαγραφή του είναι εντελώς άστοχη, δεδομένου ότι παρέχει τη δυνατότητα επέκτασης των απαγορεύσεων χωρίς προσφυγή σε νέες νομοθετικές ρυθμίσεις. Εάν μάλιστα ο συντάκτης των προτεινόμενων τροποποιήσεων είχε κατανοήσει το νόημα της παρούσας υπο-παραγράφου θα μπορούσε να την έχει αξιοποιήσει χωρίς να χρειαστεί η προσφυγή σε νομοθετική ρύθμιση.
  Συνεπώς προτείνεται η διατήρηση (μη διαγραφή) της τελευταίας υπο-παραγράφου του άρθρου 3 παράγραφος 1 ως έχει.
  4. Σχετικά με το άρθρο 3 (νέα) παράγραφος 2 επισημαίνεται ότι
  α) η εν λόγω παράγραφος έρχεται σε αντίθεση με την νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, η εφαρμογή της οποίας αποτελεί αντικείμενο των επιθεωρητών εργασίας του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι σχετικές διατάξεις αποτελούν μέρος του ευρω-ενωσιακού κεκτημένου (οδηγίες 89/654/ΕΟΚ και 89/391/ΕΟΚ).
  β) το ως άνω αναφερόμενο ΣΕΠΕ δεν καταργείται ούτε μεταφέρεται εκτός Υπουργείου Εργασίας, απλώς υπάγεται στον Γενικό Επιθεωρητή της Επιθεώρησης Εργασίας του εν λόγω υπουργείου, θέση που δημιουργείται με βάση το άρθρο 111 παράγραφος 13 του Νόμου 4622/2019 για το Επιτελικό κράτος.
  5. Σχετικά με το άρθρο 3 (νέα) παράγραφος 3 επισημαίνεται ότι
  α) η εν λόγω παράγραφος αντιφάσκει με το Άρθρο 5 (Φορείς προστασίας και ελέγχου για τη χρήση καπνού και αλκοόλ) παράγραφος 3 (τελευταία υπο-παράγραφος) του τροποποιούμενου Νόμου 3730/2008 (όπως ισχύει με βάση την τροποποίηση με το Νόμο 3918/2011 άρθρο 65 παρ. 1), η οποία προβλέπει ότι «Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο εφαρμογής του παρόντος, τη βεβαίωση των παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων είναι οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης β΄ βαθμού, η Δημοτική Αστυνομία (Επισημαίνεται ότι ως αποτέλεσμα της επανασύστασης της Δημοτικής Αστυνομίας με το άρθρο 19 του νόμου 4325/2015 πολλοί Δήμοι δεν ανέθεσαν στις αρμόδιες υπηρεσίες (δημοτικούς αστυνομικούς ή μη) την αρμοδιότητα ελέγχου της νομοθεσίας απαγόρευσης του καπνίσματος σε κλειστούς δημόσιους χώρους), οι υπάλληλοι επιθεωρητές της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Ε.Ο.Τ. του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, οι επιθεωρητές εργασίας του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Βλέπε και παραπάνω παρατήρηση για το άρθρο 3 (νέα) παράγραφος 2), ο Τομέας Ελέγχου Καπνού και Αλκοόλ του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), οι ιατροί και οδοντίατροι Δημόσιας Υγείας του κλάδου ΕΣΥ και οι επόπτες δημόσιας υγείας της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και οι λιμενικές αρχές.»
  Ωστόσο, το ανωτέρω άρθρο 5 δεν τροποποιείται και με την προτεινόμενη διάταξη φαίνεται να καταργείται!
  β) Καμία από τις παραπάνω υπηρεσίες ούτε φυσικά η ΕΛ.ΑΣ δεν έχουν αρμοδιότητα ελέγχου μέσα σε στρατιωτικές μονάδες – υπηρεσίες. Οπότε εντός στρατιωτικών χώρων δεν υπάρχουν όργανα που να έχουν νόμιμη δικαιοδοσία επιβολής προστίμων.
  γ) Επιπλέον, ο προσδιορισμός «ένστολο» προσωπικό αποκλείει τον έλεγχο από μέλη της ΕΛ.ΑΣ. με πολιτικά, επιτείνοντας έτσι την παρανομία, αφού τόσο οι καπνιστές όσο και οι υπεύθυνοι των χώρων μόλις αντιληφθούν ένστολους αστυνομικούς θα φροντίζουν να εξαφανίσουν τα πειστήρια της παράνομης δραστηριότητας (τασάκια, αποτσίγαρα κλπ.).
  Συνεπώς προτείνεται η αναδιατύπωση του άρθρο 3 (νέα) παράγραφος 3 ως εξής:
  «Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την ολική απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους και σε όλους τους χώρους παροχής εργασίας, μέσω της διαπίστωσης των παραβάσεων και της επιβολής κυρώσεων, είναι οι υγειονομικές υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α’ και Β’ βαθμού), η δημοτική αστυνομία, οι λιμενικές και στρατιωτικές αρχές στην περιοχή της ευθύνης τους, καθώς και το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ.»
  Η εν λόγω διατύπωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά και για την αναδιατύπωση του άρθρου 5 παράγραφος 3, τελευταία υπο-παράγραφος του Νόμου 3730/2008.
  6. Σχετικά με το άρθρο 3 (νέα) παράγραφος 4 επισημαίνεται ότι η εν λόγω παράγραφος διαφέρει ελαφρά από την παράγραφο 6 του άρθρου 6 (Άρθρο 6 Διοικητικές κυρώσεις (προστέθηκε με το Νόμο 3868/2010 άρθρο 17 παρ. 11), παράγραφος 6 «Με απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών, Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη και άλλων συναρμόδιων Υπουργών καθορίζονται τα όργανα, η διαδικασία ελέγχου, πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των πιο πάνω προστίμων, το ύψος των προστίμων, τα κριτήρια επιμέτρησης του ύψους του προστίμου, η διαδικασία είσπραξης των προστίμων, όπως και η διάθεση των εσόδων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.») του τροποποιούμενου νόμου 3730/2008.
  α) Σε αντίθεση με το άρθρο 3 (νέα) παράγραφος 2 που αναθέτει την εποπτεία εφαρμογής των διατάξεων περί της ολικής απαγόρευσης του καπνίσματος στον Υπουργό Υγείας από τη διατύπωση της (νέας) παραγράφου 4 φαίνεται να προκύπτει ότι την πρωτοβουλία για την ΚΥΑ έχει ο Υπουργός Οικονομικών.
  β) Απαλείφεται η αναφορά στα άλλα συναρμόδια υπουργεία (π.χ. τα Υπουργεία Πολιτισμού και Τουρισμού και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης) τα οποία έχουν επίσης αρμοδιότητες με βάση το άρθρο 5 παράγραφος 3 που δεν τροποποιείται.
  γ) Επιπλέον το άρθρο 6 (το οποίο είτε δεν τροποποιείται είτε καταργείται σιωπηρώς) προβλέπει ότι για το ύψος του προστίμου πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η υποτροπή, τόσο για τους καπνιστές όσο και για τους υπεύθυνους των χώρων.
  Συνεπώς προτείνεται το άρθρο 3 (νέα) παράγραφος 4 να διατυπωθεί ως εξής:
  «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών και άλλων συναρμόδιων Υπουργών καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου, διαπίστωσης των παραβάσεων, επιβολής, βεβαίωσης και είσπραξης των σχετικών προστίμων, το ύψος των επιβαλλόμενων προστίμων ανάλογα με την ενδεχόμενη υποτροπή, η διάθεση των εσόδων από τα επιβληθέντα πρόστιμα, και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων και την παρακολούθηση της εφαρμογής τους, εκτός εάν προβλέπεται σχετικώς ειδικότερη εξουσιοδοτική διάταξη.»
  Η εν λόγω διατύπωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά και για την αναδιατύπωση του άρθρου 6 παράγραφος 6 του Νόμου 3730/2008.

 • 1 Οκτωβρίου 2019, 17:25 | Ζάχος Καντ

  Είναι απαραίτητο να προστεθούν στους χώρους που απαγορεύεται το κάπνισμα τα κλιμακοστάσια, ασανσέρ και κάθε κλειστός κοινόχρηστος χώρος μια και χρησιμοποιούνται κατά κόρον σαν καπνιστήρια.
  Ακόμη, εφόσον το παθητικό κάπνισμα προκαλεί αποδεδειγμένα βλάβες στην υγεία των παθητικών καπνιστών και θανάτους θα πρέπει το κάπνισμα σε χώρους που απαγορεύεται να ποινικοποιηθεί. Δεν νοείται να ποινικοποιούνται παραβάσεις που απλά ενοχλούν και όχι η έκθεση σε καπνό που σκοτώνει.

 • 1 Οκτωβρίου 2019, 16:03 | Όμηρος Παπαδόπουλος

  Επισημαίνω ότι τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος αποτελούν εργασιακό χώρο για χιλιάδες ανθρώπους που μέχρι σήμερα οι περισσότεροι από αυτούς εργάζονται σε βλαβερές για την υγεία τους συνθήκες.
  Δεν είναι στην διακριτική ευχέρεια του εργοδότη να παρέχει ασφαλής συνθήκες εργασίας. Είναι υποχρέωση του.
  Με αυτό και μόνο το επιχείρημα σταματάει κάθε συζήτηση περί διαχωρισμού των καταστημάτων σε καπνιζόντων και μη.
  Υπάρχουν πόλεις που η δημοτική αρχή επέβαλε (ως ένα βαθμό) την απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς χώρους. Παρόλη την προσπάθεια ενημέρωσης που έκανε, τα αποτελέσματα ήρθαν μόνο όταν επιβλήθηκαν πρόστιμα. Δυστυχώς είναι αναγκαίο κακό η επιβολή προστίμων και ο διαρκής έλεγχος, σε διαφορετική περίπτωση και αυτή η προσπάθεια θα αποτύχει σαν όλες τις προηγούμενες.
  Η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου θέλει να εφαρμοστεί πλήρως ο νόμος και δηλώνει μάλιστα θυμωμένο από την μέχρι σήμερα κατάσταση.
  Ακόμη και οι περισσότεροι καταστηματάρχες το θέλουν αρκεί – όπως οι ίδιοι λένε – να ισχύει παντού!

 • 1 Οκτωβρίου 2019, 16:17 | Μηλιώνη Δήμητρα

  Η αστυνομία πρέπει να είναι αρμόδια για την εφαρμογή προστίμων καθώς έχει 24ωρη πανελλήνια λειτουργία 7 ημέρες την εβδομάδα και αργίες και το τηλέφωνο της το γνωρίζουν όλοι.
  Θα πρέπει επίσης να οριστεί σαφώς ότι το κάπνισμα απαγορεύεται σε παιδικές χαρές, γυμναστήρια, παιδότοπους και όχι αόριστα σε ανοιχτούς χώρους όπου ψυχαγωγούνται παιδιά.
  Όσον αφορά στο κάπνισμα στο αυτοκίνητο θα πρέπει να αρθεί το όριο των 12 ετών γιατί εξίσου βλάπτεται η υγεία και μεγαλύτερων ανηλίκων.
  Τέλος το όριο των τετραγωνικών και οι αντίστοιχες εξαιρέσεις καταπατούν το δικαίωμα στην υγεία των εργαζομένων σε αυτούς τους χώρους και θα πρέπει το κάπνισμα να απαγορευθεί χωρίς καμία εξαίρεση.

 • 1 Οκτωβρίου 2019, 15:53 | Dimitra Milioni

  Η αστυνομία είναι απολύτως αναγκαίο να είναι αυτή που θα ελέγχει και θα επιβάλλει πρόστιμα καθώς έχει πανελλήνια παρουσία, 24ωρη λειτουργία όλη την εβδομάδα και τις αργίες και όλος ο κόσμος γνωρίζει το τηλέφωνο με το οποίο μπορεί να επικοινωνήσει. Παράλληλα θα πρέπει να θεσπιστεί ένα σώμα που θα είναι επιφορτισμένο με την επεξεργασία γραπτών καταγγελιών στις οποίες ο καταγγέλλων θα μπορεί να επισυνάπτει βίντεο και φωτογραφίες ως αποδεικτικά.
  Είναι απαραίτητο να καταστεί σαφές με ρητή διατύπωση πως το κάπνισμα απαγορεύεται εντος των παιδικών χαρών, γηπέδων, γυμναστηρίων κλπ! Όχι ασαφώς σε χώρο σευς διασκέδασης και ψυχαγωγίας ανηλίκων.
  Επίσης γιατί στο αυτοκίνητο ως 12 χρόνων απαγορεύεται; Τα πιο μεγάλα παιδιά δεν βλάπτονται;
  Επίσης η καταργηση θα πρέπει να είναι καθολική και όχι με όριο τετραγωνικών.

 • 1 Οκτωβρίου 2019, 15:40 | Milioni Dimitra

  Η αστυνομία είναι απολύτως αναγκαίο να είναι αυτή που θα ελέγχει και θα επιβάλλει πρόστιμα καθώς έχει πανελλήνια παρουσία, 24ωρη λειτουργία όλη την εβδομάδα και τις αργίες και όλος ο κόσμος γνωρίζει το τηλέφωνο με το οποίο μπορεί να επικοινωνήσει. Παράλληλα θα πρέπει να θεσπιστεί ένα σώμα που θα είναι επιφορτισμένο με την επεξεργασία γραπτών καταγγελιών στις οποίες ο καταγγέλλων θα μπορεί να επισυνάπτει βίντεο και φωτογραφίες ως αποδεικτικά.
  Είναι απαραίτητο να καταστεί σαφές με ρητή διατύπωση πως το κάπνισμα απαγορεύεται εντος των παιδικών χαρών, γηπέδων, γυμναστηρίων κλπ! Όχι ασαφώς σε χώρο σευς διασκέδασης και ψυχαγωγίας ανηλίκων.
  Επίσης γιατί στο αυτοκίνητο ως 12 χρόνων απαγορεύεται; Τα πιο μεγάλα παιδιά δεν βλάπτονται;
  Επίσης η καταργηση θα πρέπει να είναι καθολική και όχι με όριο τετραγωνικών.

 • 1 Οκτωβρίου 2019, 02:12 | Iωάννης Χρίστου

  Επειδή είναι τόσο ολοφάνερο ότι δεν έγινε κανένας απολύτως σχεδιασμός της κυβέρνησης για την τροποποίηση αυτού του νόμου και απλά ακούσαννε κάποιοι προεκλογικά το αίτημα κάποιων ομάδων και «ακτιβιστών» του διαδικτύου και είπαν «ας βάλουμε την αστυνομία να ελέγχει το κάπνισμα και ας το ανακοινώσουμε για να πάρουμε καμιά ψήφο», να ξέρετε ότι το παράδειγμα της Κύπρου που επικαλέστηκαν κάποιοι είναι ατυχές. Και αυτό γιατί αναφέρουν το θεσμό του εξουσιοδοτημένου λειτουργού και αποκρύπτουν ότι ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός δεν είναι εξουσιοδοτημένος μόνο για να κόβει πρόστιμα για το κάπνισμα, αλλα για όλες τις παραβάσεις του νόμου, την παράνομη πώληση, κατασκευή, διαφήμιση, προβολή, παρουσίαση, τους χωρους πώλησης, τους φόρους, ακόμα και να ελέγχει την κυκλοφορία των προϊόντων. Όπως επίσης ότι εξουσιοδοτημένος λειτουργός στην Κύπρο σημαίνει μέλος της Αστυνομίας Κύπρου ή λειτουργό του Τμήματος Τελωνείων ή Υγειονομικό Επιθεωρητή ή Υγειονομικό Λειτουργό του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας ή Υγειονομικό Λειτουργό των Δήμων ή άλλο εξουσιοδοτημένο από το δημοτικό συμβούλιο πρόσωπο ή Επιθεωρητή των Κοινοτικών Συμβουλίων ή λειτουργό της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή ή Επιθεωρητή Εργασίας του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας ή Λειτουργό του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού. Εδώ όμως κάποιοι προφανώς με κίνητρο αλλα και ασχετοσύνη συνέβαλαν ώστε ο νόμος να καταντήσει σκυπιδόχαρτο,με το να καταργηθούν ως ελεγκτικά όργανα πάρα πολλοί φορείς, αλλά και ο μοναδικός φορέας που προτείναν να προστεθεί,η Ελληνική Αστυνομία, να είναι υπεύθυνος μόνο για τις παραβάσεις του καπνίσματος. Επομένως, αυτο που θα πρέπει να γίνει είναι να παραμείνουν οι αρμόδιες αρχές του νόμου όπως είναι τώρα, δηλ. οι ΟΤΑ α’ κα β’ βαθμού, οι λιμενικές αρχές, το ΣΕΠΕ, το ΣΕΕΥΥΠ,οι ελεγκτές δημόσιας υγείας, να προστεθεί μεν η ελληνική αστυνομία, αλλά όχι μόνο. Να προστεθούν υπάλληλοι της ΓΓ Καταναλωτή, τελωνειακοί, αλλά και να ορίσουν υποχρεωτικά οι Περιφερειάρχες και οι Δήμαρχοι και ειδικούς υπαλλήλους τους, σε τοπικό επίπεδο. Επιπλέον η παράγραφος πρέπει να αλλάξει και να λεει «Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου σχετικά με το σύνολο των απαγορεύσεων της αντικαπνιστικής νομοθεσίας» και όχι «Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την ολική απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους και σε όλους τους χώρους παροχής εργασίας».

 • 1 Οκτωβρίου 2019, 00:53 | Georgios Klaros

  Θα συμφωνήσω ότι στη μη λειτουργία τηλεφωνικού αριθμού για καταγγελίες, θα έχει αποτέλεσμα επαρχιακές πόλεις/κομοπολεις να μην γίνονται έλεγχοι και παράλληλα να υπάρχει παραβίαση του νόμου. Επίσης, ένα τηλεοπτικό σποτ ή ιντερνετικες καμπανιες, μικρής διαρκειας θα είχε ως αποτέλεσμα να ευαισθητοποιούν μερικοί συμπολίτες μας. Από εκεί και πέρα θα πρέπει η ΕΛ.ΑΣ να αναλάβει τους ελεγχους.

 • 30 Σεπτεμβρίου 2019, 23:20 | Κωστας

  Η κανονικότητα σε αυτήν τη χώρα θα έρθει μόνο όταν θα θεωρηθεί αυτονόητο πως οι πάγιες επιλογές μου δεν δύναται να ενοχλούν συστηματικά άλλους. Όποιες κι αν είναι αυτές.

  Εως τότε θα διεκδικεί ορθότητα ο/η κάθε ένας/μία που νιώθει πως δικαιωματικά μπορεί να εξαπλώνει το θάνατο που επέλεξε και στους γύρω του/της. Να τον/την ανέχεται ο σερβιτόρος που προσπαθεί να βγάλει μεροκάματο, το κοριτσάκι που θέλει να παίξει στην παιδική χαρά, η συνάδελφος που δεν διαμαρτύρεται, ο καλαθοσφαιριστής που αγωνίζεται σε ένα γήπεδο ντουμάνι κ.ο.κ.

  Επειδή αυτη η κανονικότητα αργεί, δυστυχώς, βλέπω να είναι πεδίο διαβούλευσης το «αν πρέπει και που» ενώ θα έπρεπε να είναι μόνο το πως προσφορότερα κι αποτελεσματικότερα θα εφαρμοστεί η απαγόρευση μιας θανατηφόρας συνήθειας οπουδήποτε υπάρχει συνάθροιση κόσμου που απλά ενδέχεται να μη συναινεί στο κάπνισμα.

  Κι ένα πιο συγκεκριμένο σχόλιο επί του πεδίου εφαρμογής: δεν υπάρχουν κλειστοί κι ανοιχτοί χώροι. Υπάρχουν καπνιστές και καπνίστριες που δηλητηριάζουν ανθρώπους γύρω τους με τις επιλογές τους. Παντός χώρου. Η νομοθετική ομάδα απλα εθελοτυφλεί αγνοώντας το πρακτικό αυτονόητο. Αγνοεί τη μόνη επιλογή: κάπνισμα εκτός ορίων καταστήματος κι επιστροφή στη θέση του/της. Όπως σε όλες τις χώρες που εφαρμόζονται αντίστοιχοι νόμοι με καθολική επιτυχία.

  Κι ένα ακόμα πιο συγκεκριμένο επί προσωπικού: είμαι ένας άνθρωπος με χρόνιο, αλλεργικό άσθμα ο οποίος παρακαλάει να μην καπνίζουν οι διπλανοί μου κάθε φορά που επιλέγω να καθίσω σε οποιοδήποτε μαγαζί. Κι είμαι σίγουρος ότι τα παρακάλια αυτά σημαίνουν κάτι σε χιλιάδες συμπολίτες μου με αναπνευστικά προβλήματα.

  Το πιο σημαντικό: μια Πολιτεία οφείλει να προστατεύει τα πιο ευάλωτα κομμάτια της από τις ορέξεις και τα γούστα ιδιοτελών ανθρώπων. Αλλιώς είναι η ντροπή των κοινωνιών. Μια ζούγκλα. Κι η σύγκριση με άλλες χώρες σε αυτό το πεδίο προκαλεί απλά θλίψη. Συμβολικά κι ουσιαστικά λοιπόν, το νομσχέδιο είναι το μεγαλύτερο στοίχημα του κ. Μητσοτάκη στην προσπάθεια εκπολιτισμού της ελληνικής κοινωνίας. Καθώς και μια κορυφαία επένδυση στη συλλογική μας υγεία. Ελπίζω μέσω αυτού του νομοσχεδίου να καταφέρει η κυβέρνηση να εμπεδώσει μια κουλτούρα σεβασμού στο ευ ζην και σταθερού προσανατολισμού προς την αυτοσυγκράτηση και την ευγενή συνύπαρξη. Εαν δεν τα καταφέρει θα έχει απογοητεύσει ένα τεράστιο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας ανεπανόρθωτα. Το κομμάτι που ασφυκτιά κι ονειρεύεται μια φιλελεύθερη, δυτική κοινωνία αλληλοσεβασμού και μέριμνας.

 • 30 Σεπτεμβρίου 2019, 14:05 | Μαρια Μπ

  α)Το θέμα εξωτερικών και άλλων χώρων Ι.Ναών το έχει σκεφτεί κανείς;
  Πόσα παιδάκια βρίσκονται εκεί;

  β)Οι εξαιρέσεις προβλήματα δημιουργούν. Οι εγαζόμενοι και οι μη καπνίζοντες πελάτες δεν λαμβάνονται υπόψη… Οποιος θέλει να καπνίσει, πρέπει να βγαίνει έξω από κλειστούς χώρους. Όλοι γνωρίζουμε πλέον τις συνέπειες του παθητικού καπνίσματος, αλλά και της εισπνοής υπολλειμάτων των ουσιών που παραμένουν στους χώρους, όσο κι αν αερίζονται.

  γ)Πρέπει να απαγορευθεί η πώληση προϊόντων καπνού σε ανηλίκους.

 • 30 Σεπτεμβρίου 2019, 11:27 | Ανδρέας Μπαρδάκης

  Προτείνεται να ακολουθήσουμε το παράδειγμα ευρωπαϊκών χωρών, π.χ. η Κύπρος, η οποία το 2017 εξέδωσε νέο νόμο για την προστασία της δημόσιας υγείας και τον έλεγχο του καπνίσματος προκειμένου να λύσει παρόμοια προβλήματα μη εφαρμογής της αντικαπνιστικής της νομοθεσίας. Παράδειγμα αποτελεί ο ορισμός του Εξουσιοδοτημένου Λειτουργού, ως αρμόδιο όργανο ελέγχου σε οποιονδήποτε χώρο απαγόρευσης καπνού. Άλλο βασικό παράδειγμα είναι η ποινικοποίηση της παράβασης για τους υπεύθυνους των χώρων απαγόρευσης καπνισματος. Κάθε υπουργός θα πρέπει να έχει αρμοδιότητα για τις υπηρεσίες εποπτείας του, διαφορετικά θα είναι αδύνατον να ελέγχονται αποτελεσματικά οι χώροι των Σωμάτων Ασφαλείας, τα πανεπιστήμια και οι χώροι εργασίας ενώ το παθητικό κάπνισμα χρειάζεται να αναγνωριστεί ότι παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα, θέτει σε άμεσο κίνδυνο την υγεία των τρίτων, παραβιάζει τους κανονισμούς υγιεινής κι ασφάλειας στην εργασία και παρεμποδίζει τη συμμετοχή των ατόμων με σοβαρές χρονιές παθήσεις και των εγγυων γυναικών στην κοινωνική κι επαγγελματική ζωη.

  Ανδρέας Μπαρδάκης,
  Ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ΑμεΑ και για την προστασία από το παθητικό κάπνισμα.
  Ανδρέας Μπαρδάκης

 • 30 Σεπτεμβρίου 2019, 10:17 | Αντώνης

  Τελικά όντως το κράτος έχει συνέχεια….Δεν φτάνει που το ηλεκτρικό τσιγάρο εξομοιώθηκε απο τους προηγούμενους με τον καπνό για την υγεία μας (και για κάτι δίς φόρους)το συνεχίζει η νέα κυβέρνηση σαν να μην άλλαξε τίποτα. Και ενώ στο εξωτερικό το ηλεκτρικό τσιγάρο χρησιμοποιείται για να κόψεις το συμβατικό τσιγάρο..στην Ελλάδα το υπερφορολογούμε σε βαθμό ώστε να συμφέρει το κανονικό τσιγάρο . Η φιλοσοφία των προηγούμενων τα αρπάζουμε απο οπου βρούμε μην μειωθεί η φορολογική ύλη απο τα καπνικά προιόντα βλέπω ακολουθείτε και απο την νέα διακυβέρνηση. Ο δε ΓΓ της ΑΑΔΕ εχει ρίξει όλο το βάρος μην κανας φτωχός πάρει αφορολόγητο ηλεκτρικό τσιγάρο παρα να πιάσει την ακμάζουσα φοροδιαφυγή στους τουριστικούς προορισμούς. Οντως η ΝΔ μια συνέχεια του συριζα σε όλα.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2019, 22:45 | Αθανάσιος Καρανίκος

  Θεωρώ πολύ θετική την προσθήκη της ΕΛΑΣ στους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Ως μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου για την προστασία από το παθητικό κάπνισμα μπορώ να πω ότι είχαμε πολλές φορές εντοπίσει και κάνει δημόσια γνωστή την ανεπάρκεια του ισχύοντος νομικού πλαισίου στο σημείο ακριβώς του ελέγχου και της επιβολής των κατάλληλων κυρώσεων.
  Ήρθαμε πολλές φορές σε επαφή με τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και δημοτικές αστυνομίες διαφόρων Δήμων, και διαπιστώσαμε την πλήρη ανεπάρκεια τους να εφαρμόσουν το σχετικό νόμο, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που τους δινόταν.
  Η ΕΛΑΣ λόγω της 24ωρης λειτουργίας της και των δυνατοτήτων που της παρέχει ο νόμος γενικότερα είναι η κατάλληλη υπηρεσία για να ασκήσει ελέγχους και να επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.
  Επειδή διαπιστώνουμε περίεργες διαμαρτυρίες από την πλευρά των συνδικαλιστών της αστυνομίας, παρακαλούμε για τον ορισμό της ΕΛΑΣ στις αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την ολική απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2019, 13:55 | Βέττος Δημήτριος

  Παρά τις διαβεβαιώσεις σας για εντατικοποίηση των ελέγχων και την από 26/07/2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας για την εφαρμογή του Ν.3868/10 για το κάπνισμα σε κλειστούς δημόσιους χώρους και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, δυστυχώς η κατάσταση σ’ αυτό το τόσο σοβαρό θέμα που αφορά στη Δημόσια Υγεία είναι απογοητευτική.

  Παρά τις καταγγελίες που έχετε λάβει επανειλημμένα για καταστήματα που δεν εφαρμόζουν τον Νόμο 3868/10 για το κάπνισμα σε περιοχές όπου δεν υπάρχει Δημοτική Αστυνομία και οι έλεγχοι γίνονται μόνο από τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας, όχι μόνο δεν υπάρχει καμία βελτίωση αλλά αντιθέτως παρατηρείται έξαρση της παραβατικότητας σ΄ αυτό το θέμα.

  Εύλογα λοιπόν γεννάται το ερώτημα γιατί δεν μπορεί το Υπουργείο Υγείας να αντιμετωπίσει αυτή την θλιβερή κατάσταση όλα αυτά τα χρόνια και αναγκάζονται οι πολίτες να προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη για να προστατέψουν την Υγεία τους;

  Για ποιο λόγο παρατηρείται αυτή η εγκληματική αδιαφορία και αμέλεια που αναγκάζει το 70 τοις εκατό των πολιτών της χώρας είτε να κλείνονται στα σπίτια τους τούς χειμερινούς μήνες, είτε να εκτίθενται στο παθητικό κάπνισμα;

  Με πρόσχημα την έλλειψη προσωπικού έχετε επιτρέψει σε ανεύθυνους πολίτες,επαγγελματίες αλλά και σε προϊσταμένους υπηρεσιών να δηλητηριάζουν με τις βλαπτικές ουσίες του καπνού πολίτες και υπαλλήλους που περιμένουν να προστατευθούν από τους συνεχείς ελέγχους της Πολιτείας. Έτσι παρατηρείται το φαινόμενο εκτός από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο Νόμος να παραβιάζεται συστηματικά σε Δημόσιες Υπηρεσίες, σε Δημαρχεία, σε Νοσοκομεία, σε Αστυνομικά τμήματα, σε Δικαστικά Μέγαρα και όπου αλλού υπάρχουν καπνιστές οι οποίοι δεν αισθάνονται καμιά ενοχή και κανένα φόβο επιβολής προστίμου ή πειθαρχικής ποινής για αυτή την αντικοινωνική τους συμπεριφορά.

  Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση η ενεργός συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας, τα όργανα της οποίας οφείλουν να ανταποκριθούν οποτεδήποτε κληθούν αποτελεσματικά και άμεσα στον οποιονδήποτε πολίτη και οποιαδήποτε στιγμή βλάπτεται η υγεία του από την καταστρατήγηση του σχετικού Νόμου, καθώς και να επεμβαίνουν για την δίωξη των ποινικών αδικημάτων στις περιπτώσεις τέλεσης ποινικά κολάσιμης πράξης κατά παράβαση των ισχυόντων υγειονομικών διατάξεων για την απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους, ιδίως δε στα Αστυνομικά τμήματα, στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, στους χώρους εκπαίδευσης, και στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

  Για ποιο λόγο το υπουργείο σας σας δεν απαντά σε ερωτήματα πολιτών σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όσον αφορά στον αριθμό των ελέγχων που έχουν διενεργηθεί και στον αριθμό των προστίμων που έχουν επιβληθεί από την ημερομηνία εφαρμογής του Ν.3868/10 μέχρι σήμερα;

  Σύμφωνα με την τελευταία Εγκύκλιο όλα τα όργανα που έχουν επιφορτιστεί με τον έλεγχο της εφαρμογής του Νόμου 3868/10 πρέπει να μεριμνήσουν για την ενημέρωση του κοινού κατά τρόπο άμεσο και αποτελεσματικό αναφορικά με τα διαθέσιμα μέσα επικοινωνίας και διαδικασίες για την υποβολή καταγγελιών.

  Κλείνοντας θα ήθελα να σας τονίσω ότι η υπομονή και η ανοχή των πολιτών έχουν εξαντληθεί και είμαστε αποφασισμένοι να πράξουμε κάθε τι νόμιμο για την προάσπιση της υγείας και της ζωής τόσο της δικής μας, όσο και των παιδιών μας.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2019, 12:01 | ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Θα ήταν τέλειο η εφαρμογή του νόμου περί απαγόρευσης του καπνίσματος , στους χώρους που αναφέρονται στο νομοσχέδιο, κάτι που εφαρμόζεται σε όσες χώρες έχω επισκεφτεί. Ο σχετικός νόμος υπάρχει αλλά δεν εφαρμόζεται επειδή δεν υπάρχει έλεγχος.
  Κάτι που θα διευκόλυνε την εφαρμογή του νόμου, θα ήταν και η ύπαρξη τηλεφωνικών αριθμών, ώστε να ενημερώνονται οι εποπτεύουσες αρχές για τον χώρο που δεν εφαρμόζεται ο νόμος.
  Αν ο καταστηματάρχης γνωρίζει ότι οποιοσδήποτε πελάτης του θα μπορεί να ενημερώνει για την μη εφαρμογή του νόμου στο κατάστημα του, ίσως να είναι πιο προσεκτικός σχετικά με την απαγόρευση του καπνίσματος.

 • 29 Σεπτεμβρίου 2019, 01:31 | Νίκος Λαζάρου

  Είναι πέρα από ξεκάθαρο ότι την κυβέρνηση και ειδικότερα το Υπουργείο Υγείας δεν την ενδιαφέρει καθόλου να ελεγχθεί η διαφήμιση, η προώθηση, η παράνομη πώληση που κάνουν οι καπνοβιομηχανίες και τα συμφέροντά τους, παραβιάζοντας διεθνείς συνθήκες στην Ελλάδα. Αλλιώς δεν μπορεί να εξηγηθεί πώς είναι δυνατό σε ένα νόμο που μέχρι τώρα περιλαμβάνονται όλες οι απαγορεύσεις, του καπνίσματος, της διαφήμισης, της προώθησης, της πώλησης σε ανηλίκους,της πώλησης παράνομων προϊόντων διακοπής καπνίσματος, της δωρεάν διανομής προϊόντων, της πώλησης προϊόντων από επιχειρήσεις στις οποίες αυτό απαγορεύεται,και πολλές άλλες ακόμα,μέχρι τώρα περιλαμβάνονται όλες οι αρχές και τα ελεγκτικά όργανα του νόμου για όλες αυτες τις απαγορεύσεις, χωρίς εξαίρεση και μέχρι τώρα περιλαμβάνονται κυρώσεις για όλες τις παραπάνω παραβάσεις, χωρίς εξαίρεση, με το νομοσχέδιο αυτό μειώνονται οι αρμόδιες αρχές από αυτές που ήταν πριν και ενώ προβλέπονται πάλι οι ίδιες απαγορεύσεις και πρόστιμα, η αρχή που υποτίθεται ότι προστίθεται, η ελληνική αστυνομία, ελέγχει μόνο μια από αυτές τις κατηγορίες παραβάσεων, και αυτή είναι το κάπνισμα. Δηλαδή τι ακριβώς θέλει να πει ο Υπουργός; Ότι δεν τον ενδιαφέρουν τα υπόλοιπα, παρά μόνο το κάπνισμα; Όλες οι διατάξεις του νομοσχεδίου που εχουν να κάνουν με το κάπνισμα πρέπει να διορθωθούν άμεσα. Αν θελετε να βάλετε την αστυνομία να τη βάλετε να ελέγχει όλο το νόμο πλήρως όπως ίσχυε μέχρι τώρα για όλα τα ελεγκτικά όργανα. Αλλιώς ποιος περιμένετε να ελέγχει τις υπόλοιπες παραβάσεις; Πώς θα τηρηθεί η νομιμότητα;

 • 29 Σεπτεμβρίου 2019, 01:30 | Ιωάννης Μακρής

  Με το ζόρι γάμος δεν γίνεται. Επι δεκαετίες το κράτος απολαμβάνει τους καρπούς της εξάρτησής μας φορολογώντας βάναυσα τα καπνικά προϊόντα. Τώρα άξαφνα αποφασίζει να απαγορεύσει την χρήση τους. Πέραν της προφανους διπολικής συμπεριφοράς, το όλο ζήτημα εμπίπτει και στην σφαίρα της συνταγματικότητας πλέον. Θέλετε να κόψουν οι πάντες το κάπνισμα; Απλώς απαγορεύστε την πώληση, διακίνηση, διάθεση καπνικών προϊόντων εξ ολοκλήρου. Πολλοι καπνιστές θα διαμαρτυρηθούν, αλλά περισσότεροι θα σας ευγνωμονούν.
  Μέχρι την στιγμή που θα απαγορεύσετε την πώληση εξ ολοκληρου και θα καταστήσετε παράνομη την κατοχή του, όλα τα «απαγορεύεται η χρήση» θα φαντάζουν ειρωνεία στα μούτρα του κάθε καπνιστή: Αφ’ ενός χρησιμοποιω την εξάρτησή του για να του τα βουτώ απο την τσέπη, αφ’ ετέρου δεν τον αφήνω και να καπνίσει πουθενά, ούτε κάν στο σπίτι του αν ζεί σε πολυκατοικία.
  Αποφασίστε επιτέλους τι θέλετε.
  Αν πρέπει να το κόψουμε, απαγορευστε το. Αν όχι, κάντε τις κατάλληλες προβλέψεις, όπως πχ δυνατότητα επιλογής για το υγειονομικό κατάστημα σε καπνίζοντες ή μή με απαγορευση εισόδου στους ανήλικους για τους καπνίζοντες, ρητές προβλέψεις για δώματα στα οποία θα επιτρέπεται το κάπνισμα σε χώρους εργασίας κατα την διάρκεια του χειμώνα κλπ.
  Και το σκύλο χορτάτο και την πίτα ολόκληρη, κανείς δεν το κατάφερε.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2019, 17:38 | Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

  Θετικό το ότι δίνεται αρμοδιότητα επιβολής προστίμων στην ΕΛ.ΑΣ. καθώς είναι υπηρεσία που λειτουργεί ΣΥΝΕΧΩΣ. Αμέλεια το ότι δεν υπάρχουν όργανα ελέγχου και επιβολής προστίμων σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

  Για να εφαρμοστεί η απαγόρευση έχει μεγάλη σημασία να σχεδιαστεί σωστά η διαδικασία αναφορών και ελέγχων.
  Η βασική ιδέα εστιάζει στη δημιουργία αξιόπιστου μηχανισμού ελέγχου και αποτροπής του καπνίσματος σε μη επιτρεπόμενους χώρους. Σκοπός είναι η διαρκής αίσθηση του ελέγχου σε όλους τους εμπλεκόμενους. Ο μηχανισμός προτείνεται να είναι μία κεντρική υπηρεσία στην οποία θα καταγγέλλονται και θα πρωτοκολλούνται όλες οι παραβάσεις είτε αφορούν ένα κατάστημα εστίασης, είτε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, μια ιδιωτική εταιρεία, είτε ακόμη και μία στρατιωτική μονάδα (όλοι οι δημόσιοι χώροι). Η διαδικασία αναφοράς θα πρέπει να είναι ιδιαιτέρως απλή και κατανοητή:

  – Οι πολίτες θα απευθύνονται στην υπηρεσία.
  – Η υπηρεσία θα καταγράφει και θα συντονίζει τις καταγγελίες διαβιβάζοντας προς έλεγχο αρμοδίως.
  – Οι υπηρεσίες ελέγχου θα διαβιβάζουν τα αποτελέσματα του ελέγχου στην υπηρεσία (feedback).
  Ο μηχανισμός προβλέπει επίσης έλεγχο και παρέμβαση από τις εισαγγελικές αρχές σε περίπτωση αδράνειας ή αναποτελεσματικότητας των ελεγκτικών οργάνων για τη διερεύνηση των αιτίων αυτής (π.χ. πιθανός χρηματισμός τους), με τις ανάλογες πειθαρχικές ή ποινικές κυρώσεις.

  Ενδεικτική ροή.

  Υπεύθυνος του χώρου.
  • Ενημερώνει πως απαγορεύεται το κάπνισμα.
  • Ζητά από παραβάτες να σβήσουν άμεσα τσιγάρα που έχουν ανάψει.
  • Εάν αντιδρούν, ενημερώνει τους ελεγτικούς μηχανισμούς (πχ ΕΛ.ΑΣ.).

  Πολίτης που διαπιστώνει παράβαση.
  • Ενημερώνει την νέα υπηρεσία επώνυμα ή ανώνυμα.

  Υπηρεσία που δέχεται την ενημέρωση – καταγγελία των πολιτών.
  • Καταγράφει την καταγγελία.
  • Ενημερώνει κατά την κρίση της αναλόγως του χρόνου και του τόπου, ελεγκτές.
  • Καταγράφει αποτελέσματα ελέγχων. Εάν διαπιστωθεί παράβαση επιβάλλει πρόστιμα αναλόγως της κλιμάκωσης της παράβασης, κοινοποιώντας στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία το ΑΦΜ των παραβατών και το ποσό του προστίμου, ώστε να πληρωθεί.Για επώνυμες καταγγελίες ενημερώνει τον πολίτη που έκανε την καταγγελία.
  • Σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων καταγγελιών σε χώρους που ελεγκτές δεν διαπιστώνουν παραβάσεις, ενημερώνει τον εισαγγελέα της περιοχής.

  Υπηρεσίες ελεγκτών (πχ ΕΛ.ΑΣ., Δημοτική Αστυνομία, Υγειονομική Υπηρεσία, στρατιωτικές αρχές, κλπ).
  • Διενεργούν έλεγχο μετά από λήψη εντολής από την νέα υπηρεσία ή και αυτοβούλως.
  • Για διαπιστωμένες παραβάσεις ενημερώνουν την νέα υπηρεσία το ΑΦΜ του παραβάτη για να επιβληθεί πρόστιμο.

  Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.
  • Ενημερώνει τους παραβάτες για το ύψος του προστίμου που έχει επιβληθεί και μεριμνά για την είσπραξή του.

  Εισαγγελείς.
  • Ερευνούν φαινόμενα χρηματισμού ή αδράνειας οργάνων ελέγχου.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2019, 14:10 | Κοσμάς

  Δεν αναφέρεται πώς αντιμετωπίζεται ένας εξωτερικός χώρος καταστήματος που είναι περιμετρικά κλειστός αλλά μισός σε ύψος !!!(πχ 1.50 με γυάλινα ή πλαστικά χωρίσματα για τον άνεμο) η μια άποψη σήμερα τον θεωρεί ανοικτό γιατί ο καπνός φεύγει εξω από επάνω (μόνο κατά το ήμισυ ών κλειστός) και η άλλη άποψη τον θεωρεί κλειστό με τη στενή έννοια.

 • 27 Σεπτεμβρίου 2019, 20:50 | Αλέκος K

  Πολύ καλά κάνετε και εμπλέκετε και την Αστυνομία. Είναι η μόνη που μπορεί να κάνει ελέγχους όλο το 24ωρο, αργιες και Σαββατοκύριακα που οι υπόλοιπες υπηρεσίες δεν λειτουργούν. Επίσης θα πρέπει να οριστούν όργανα ελέγχου και επιβολής προστίμων εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων όπου η εφαρμογή του νόμου εξαρτάται αν καπνίζει η όχι ο εκάστοτε διοικητής. Πρέπει να ενεργοποιηθεί αριθμός τηλεφωνικών καταγγελιών, email ,viber η messenger αν είναι εφικτό με τη δυνατότητα ανώνυμης καταγγελίας. Η δυνατότητα αυτή να υπάρχει και στην περίπτωση που γίνει η καταγγελία στο τηλεφωνικό κέντρο της αστυνομίας

 • 27 Σεπτεμβρίου 2019, 16:00 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  Παρ. 3: «Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής … είναι οι υγειονομικές υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η δημοτική αστυνομία, οι λιμενικές αρχές, καθώς και το ένστολο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ.»
  Λάθος προσέγγιση, όταν βάζεις πολλούς υπεύθυνους ο ένας πετάει το μπαλάκι στον άλλον. Μία αρχή θα πρέπει να είναι υπεύθυνη, και αυτή πρέπει να είναι διαθέσιμη όλο το 24ωρο άρα θα πρέπει να είναι η ΕΛ.ΑΣ. (ίσως και το λιμενικό αν αφορά θαλάσσια μέσα). Πας στην ταβέρνα όπου καπνίζει η κυρία το πούρο της φυσώντας τον καπνό πάνω στο ανήλικο παιδί σου, καλείς το 100 έρχεται βεβαιώνει την παράβαση στο μαγαζί και κόβει το πρόστιμο στον μαγαζάτορα. Φόρτος για την ΕΛΑΣ όντως θα υπάρξει για τον πρώτο μήνα, γιατί αν εφαρμοστεί το μέτρο ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕ ΘΑ ΚΑΠΝΙΖΕΙ σε κλειστούς χώρους, όπως γίνεται στον πολιτισμένο κόσμο. Ειδικές εξαιρέσεις μπορεί να υπάρξουν για χώρους όπως μπουζούκια, μπαρ ας το μελετήσουνε το θέμα. Ας ξεκινήσουνε με τα απλά, να σταματήσει αυτό το χάλι σε εστιατόρια, καφέ, παιδότοπους.

 • 27 Σεπτεμβρίου 2019, 16:40 | Θανος Κ.

  Παρακαλω να γινει αναφορα και συνεργασια με το υπεθα στο ποιος θα ελεγχει και θα επιβαλλει προστιμα για τους χωρους του στρατου ξηρας , πολεμικης αεροποριας και του πολεμικου ναυτικου.Αστυνομια δε μπορει να μπει μεσα σε στρατοπεδα.

 • 27 Σεπτεμβρίου 2019, 14:02 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ

  Δεν χρειαζοντα πολλά μπερδέματα. Ο νόμος πρέπει να είναι απλος : Σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν επιτρέπεται το κάπνισμα, τέλος. Όποιος θέλει να καπνίσει βγαίνει για 5 λεπτά έξω και επιστρέφει, τόσο απλά.

 • 27 Σεπτεμβρίου 2019, 13:21 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν μόνο μη καπνίζοντες αλλά και καπνίζοντες τους οποίους τους εξαιρείτε από την συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή του τόπου τους (προβλέπεται στο Ελληνικό Σύνταγμα). Στην Αυστρία (Ευρωπαϊκή Χώρα) εξαιρέσαν τα καταστήματα που πωλούν αλκοόλ και έχουν εμβαδόν μικρότερο των 75τ.μ. και δεν έχουν την δυνατότητα δημιουργίας χώρου καπνιζόντων, με την υποχρέωση το κατάστημα να ενημερώνει τους μη καπνίζοντες για την είσοδό τους στον χώρο και ταυτόχρονα να απαγορεύουν την είσοδο ανηλίκων. Αφήστε τα καταστήματα να επιλέξουν τι θέλουν να κάνουν. ΚΑΠΝΙΖΟΝΤΕΣ ή ΜΗ ΚΑΠΝΊΖΟΝΤΕΣ.

 • 27 Σεπτεμβρίου 2019, 13:52 | Αλεξάνδρα

  Η απαγόρευση του καπνίσματος θα πρέπει να επεκταθεί και σε εξωτερικούς χώρους όπου υπάρχει μεγάλη συνάθροιση κόσμου, όπως θερινούς κινηματογράφους, συναυλιακούς χώρους, κ.τ.λ. Σε αυτούς τους χώρους αν καπνίζουν οι γύρω σου και έρχεται ο καπνός πάνω σου, η κατάσταση είναι ανυπόφορη και συνήθως δεν μπορείς να αλλάξεις θέση.
  Επίσης πρέπει να δοθεί επιτέλους βάρος στην εφαρμογή του νόμου και όχι να στηριζόμαστε στη συλλογική συνείδηση και στην ατομική ευθύνη και φιλότιμο του Έλληνα. Αν δεν επιβληθούν πρόστιμα, ο νόμος για ακόμη μια φορά θα μείνει στα χαρτιά.

 • 27 Σεπτεμβρίου 2019, 13:07 | Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

  Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου, αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την ολική απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους και σε όλους τους χώρους παροχής εργασίας, μέσω της διαπίστωσης των παραβάσεων και της επιβολής κυρώσεων, 
  έχουν ορισθεί οι παρακάτω:
  οι υγειονομικές υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α’ και Β’ βαθμού),
  η δημοτική αστυνομία, 
  οι λιμενικές αρχές στην περιοχή της ευθύνης τους,
  καθώς και 
  το ένστολο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ.

  Καμία από τις παραπάνω υπηρεσίες δεν έχει αρμοδιότητα ελέγχου μέσα σε στρατιωτικές μονάδες – υπηρεσίες. Οπότε εντός στρατιωτικών χώρων δεν υπάρχουν όργανα που έχουν την νόμιμη δικαιοδοσία επιβολής προστίμων.
  Προτείνω η συγκεκριμένη παράγραφος να τροποποιηθεί ως παρακάτω:

  3. Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου σχετικά με την ολική απαγόρευση του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους και σε όλους τους χώρους παροχής εργασίας, μέσω της διαπίστωσης των παραβάσεων και της επιβολής κυρώσεων, είναι οι υγειονομικές υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α’ και Β’ βαθμού), η δημοτική αστυνομία, οι λιμενικές και στρατιωτικές αρχές στην περιοχή της ευθύνης τους, καθώς και το ένστολο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ.

 • 27 Σεπτεμβρίου 2019, 00:57 | Ιωάννης Χρίστου

  Απαράδεκτη κίνηση το γεγονός ότι δίνετε στην αστυνομία μόνο την αρμοδιότητα ελέγχου για το κάπνισμα.Πού ακριβώς το έχετε δει; Να μπει η αστυνομία καλώς και μπράβο. Έχει δυναμικότητα, συνεχές ωράριο, δυνατότητα επιβολής, έχει παρουσία σε όλην την επικράτεια, αλλα μόνο για το κάπνισμα; Μέχρι τώρα όλα τα ελεγκτικά όργανα είχαν βάσει νόμου αρμοδιότητα και για να ελέγχουν την πώληση τσιγάρων, την υπαίθρια κι εξωτερική διαφήμιση, την προώθηση προϊόντων και άλλα. Εσείς όχι μόνο αυτή τη δυνατότητα δεν τη δίνετε στην Αστυνομία, αλλά την αφαιρείτε και από τα άλλα όργανα που την έχουν μέχρι τώρα. Μόνο αυτό εχει σημασία για την κυβέρνηση; Το ποιος καπνίζει παράνομα; Για τις παραβάσεις της αντικαπνιστικής νομοθεσίας από τις εταιρείες που πάνε και στήνονται σε διεθνείς εκθέσεις βραδιάτικα και σαββατοκύριακα, τους μεγαλεμπόρους που παραβιάζουν τη νομθεσία στη ΔΕΘ, τις εταιρείες που πάνε στις συναυλίες στα μεγάλα φεστιβάλ και πουλάνε καπνό δεν ενδιαφέρεστε; Αν δεν τις ελέγχει η αστυνομία που έχει τη δυνατότητα ως όργανο επιβολής της τάξης, είναι παρούσα 24 ώρες το 24ωρο και σαββατοκύριακα ποιος περιμένετε να το κάνει; Ακόμα και η Δημοτική αστυνομία και η Περιφέρεια που είχαν μέχρι τώρα και την αρμοδιότητα, αλλά και προφανώς δεν έκαναν ποτέ τέτοιου είδους ελέγχους, τους αφαιρείτε πλέον την αρμοδιοτητα. Προφανώς κι έχει σκοπιμότητα και προφανώς η διάταξη αυτή θα πρέπει να αλλάξει. Γιατί αν δεν αλλάξει θα αναλάβουν να την ακυρώσουν αυριο μεθαυριο τα δικαστήρια.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2019, 16:41 | Παναγιώτης Χρόνης

  Πολύ σωστή κίνηση να ελέγχει και να βεβαιώνει τυχόν παραβάσεις το αστυνομικό προσωπικό στα πλαίσια της περιπολίας,γιατί αστυνομικό προσωπικό υπάρχει σε όλη την Ελλάδα οπότε μπορεί να μπει σε κάποιο κατάστημα και να κάνει σχετικό έλεγχο.Δυστυχώς πέρα από την συνείδηση πρέπει να υπάρχει και ο σχετικός φόβος για επιβολή προστίμων,μέχρι να μας γίνει βίωμα ότι κάπνισμα τέλος χωρίς εκπτώσεις,σε κλειστούς χώρους και όχι μόνο.Οι όποιοι διαμαρτύρονται όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό μια χαρά προσαρμόζονται και δεν καπνίζουν γιατί εκεί τηρούνται οι νόμοι.Θα θέσω ένα ερώτημα. Με ποια λογική άτομα που έχουν θέματα υγείας με καρδιά η αναπνευστικά δεν έχουν δικαίωμα να πάνε για καφέ η φαγητό σε δημόσιο χώρο η αντίστοιχα παιδιά μικρής ηλικίας; Έχω άτομο στο στενό οικογενειακό περιβάλλον,με καρδιακό θέμα που προβληματίζεται να πάει έστω για έναν καφέ.Πρόσφατα ζευγάρι συγγενικό με δυο παιδιά ηλικίας 2,5 και 3,5 ετών έφυγαν μετά από 5 λεπτά από ψητοπωλείο που πήγαν για φαγητό λόγω του καπνού στο περιβάλλον του ψητοπωλείου.Σε ποια πολιτισμένη δημοκρατική χώρα επικρατούν ανάλογα φαινόμενα;Κάτι τελευταίο, η πολιτεία χορηγεί τις άδειες λειτουργίας σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και η πολιτεία μπορεί να τις αφαιρέσει,πέραν των προστίμων, αν κατά εξακολούθηση με ευθύνη των ιδιοκτητών δεν τηρείται και παραβιάζεται ο νόμος.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2019, 15:26 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΟΝΙΚΟΣ

  Δυστύχως μία ζωή τα ίδια. Δεν σας ενδιαφέρει η δημόσια υγεία γιατί εάν πραγματικά σας ενδιέφερε και οι διατυπώσεις για τους χώρους απαγόρευσης θα ήταν σαφέστατες αλλά και θα απαγορεύατε το κάπνισμα σε όλους τους κλειστούς χώρους συνάθροισης. Αλλά στο βωμό του χρήματος (200€ το τετραγωνικό αν δεν κάνω λάθος) και του «πολιτικου κόστους» επιτρέπεται το κάπνισμα σε κέντρα διασκέδσης και καζίνο. Οι χιλιάδες υπάλληλοι αλλά και μη καπνιστές επισκέπτες αυτών των χώρων θεωρούνται πολίτες δεύτερης κατηγορίας; Τολμήστε επίτελους χωρίς να φοβάστε το «πολιτικό κόστος» και χωρίς να μετράτε σε χρήμα την υγεία χιλιάδων ανθρώπων. Κερδισμένοι θα είμαστε όλοι.
  Κι εμείς με υην υγεία μας κι εσείς πολιτικά.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2019, 12:41 | ΧΑΜΠΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

  Θεωρώ ότι πρέπει να προσδιοριστεί σαφώς τι εννοείται ως «κάπνισμα» και να γίνει συγκεκριμένη και λεπτομερειακή αναφορά ότι απαγορεύονται όλα τα είδη τσιγάρου, όπως συμβατικό, ηλεκτρονικό, θερμικό κλπ, διότι η γενική αναφορά στο κάπνισμα και προϊόντα καπνού αφήνει περιθώρια για παρερμηνεία του νόμου και στην εφαρμογή του ως προς το παραδοσιακό τσιγάρο μόνο.

  Από την παράγραφο 1 του άρθρου 3, περίπτωση β, να διαγραφεί η πρόταση «εξαιρουμένων των εξωτερικών τους χώρων, σε περίπτωση που είναι περιμετρικά ανοικτοί σε δύο πλευρές τουλάχιστον». Δηλαδή να απαγορευτεί το κάπνισμα και στους εξωτερικούς χώρους ακόμα και αν είναι ανοικτοί σε δύο πλευρές.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2019, 10:30 | kapnikos

  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΚΑΠΝΙΖΟΥΝ ΣΕ ΜΑΓΑΖΙΑ; ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΠΑΛΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ

 • 26 Σεπτεμβρίου 2019, 08:12 | Μανωλία Σταθογιάννη

  Για μένα είναι προφανές ότι και αυτός ο νόμος θα μείνει ανεφάρμοστος, γιατί κάνετε κι εσείς αυτό που κάναν όλοι οι προηγούμενοι με σας. Ανακοινώνετε για παιδικές χαρές και αντί να πείτε παιδικές χαρές πάτε και λέτε «υπαίθριοι χώροι ψυχαγωγίας και συγκέντρωσης ανηλίκων». Και ποιος ορίζει τι είναι αυτό; Ο Υπουργός με μια εγκύκλιο; Όχι καλοί μου άνθρωποι αυτά τα τεχνάσματα τα έχει χορτάσει ο κόσμος…Θα κάτσει να σκεφτεί το κάθε όργανο ελέγχου αν αυτό που λέει ο Υπουργός στην εγκύκλιο είναι αυτό που λέει ο νόμος και τρέχα γύρευε…σιγά μην πάει να κάνει τον έλεγχο. Λες και πάει κανένας να ελέγξει την καφετέρια ή τους παιδότοπους στο κάτω κάτω που θα πάνε κι εκεί όταν είναι τόσο αόριστο. Είναι τόσο αόριστο που χωράνε μέσα τόσες περιπτώσεις που μπορεί να φανταστεί ο καθένας όσες και αυτές που δεν χωράνε… Τι εννοείτε συγκέντρωση; Δηλαδή προϋπόθεση για το αν θα ισχύει η απαγόρευση είναι η συγκέντρωση ή μη συγκέντρωση. Τι; Περιστασιακά; Όπως το αντιλαμβάνεται ο καθένας; Όπως θα την ορίσει τη συγκέντρωση ο κάθε Υπουργός; Λέτε για την αστυνομία να ελέγχει το κάπνισμα και καλά κάνετε από μια άποψη γιατί κανένα από τα άλλα όργανα ποτέ δεν έκανε πραγματικό έλεγχο. Όμως το σκεφτήκατε καλά; Το ένστολο προσωπικό της αστυνομίας θα κάνει περιπολίες στις παιδικές χαρές ή όπου αλλού μπορεί να είναι συγκεντρωμένοι οι ανήλικοι; Δηλαδή θα καταντήσετε τους χώρους των ανηλίκων αστυνομοκρατούμενους; Με αυτό θα ασχολείται η Αστυνομία; Θα κάνετε προσλήψεις Αστυνομικών; Γιατί είναι πλέον γνωστό σε κάθε νοήμονα άνθρωπο ότι το Κράτος δεν έχει να προσλάβει αναπληρωτές καθηγητές, θα προσλάβει αστυνομικούς; Έπειτα λέτε θα είναι μόνο για το κάπνισμα. Τα υπόλοιπα όργανα μέχρι τώρα είχαν αρμοδιότητα και για άλλα ζητήματα. Προσωπικά έχω καταγγείλει συναυλιακό χώρο στην Περιφέρεια όπου πωλούσαν εταιρείες καπνικά προϊόντα. Και η απάντηση που πήρα ήταν ότι δεν μπορούμε να πάμε τέτοια ώρα, γιατί είναι εκτός ωραρίου. Αντί να πηγαίνει η αστυνομία να ελέγχει τέτοια περιστατικά που στο κάτω κάτω μόνο αυτή μπορεί και κανένας άλλος εσείς θα τους βάζετε να πιάνουν τους κακούς καπνιστές και όχι τους μεγαλεμπόρους.

 • 25 Σεπτεμβρίου 2019, 22:36 | ΧΡΗΣΤΟΣ

  Μεγάλη απογοήτευση, μια από τα ίδια, η χώρα αυτή δε θα αλλάξει ποτέ. Για παράδειγμα η φράση «εξαιρουμένων των εξωτερικών τους χώρων, σε περίπτωση που είναι περιμετρικά ανοικτοί σε δύο πλευρές τουλάχιστον». Ο καθένας θα το ερμηνεύει όπως τον βολεύει, θα ανοίγει δυο παράθυρα σε δύο πλευρές του μαγαζιού και θα μοιράζει τασάκια. Νόμοι απλοί χρειάζονται, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν επιτρέπεται το κάπνισμα, τέλος. Όποιος θέλει να καπνίσει βγαίνει για 5 λεπτά έξω και επιστρέφει, τόσο απλά.

 • 25 Σεπτεμβρίου 2019, 22:41 | Ανδρέας

  Η απαγόρευση θα πρέπει να συνοδεύεται και από επιβολή διοικητικού προστίμου, όχι μόνο για τους οδηγούς. Ειδάλλως, παραμένει χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα, καθώς δεν θα αποτελεί κατ’ ουσίαν απαγόρευση, αλλά απλή εποθυμία μη καπνίσματος.

 • 25 Σεπτεμβρίου 2019, 22:32 | Σταύρος Μηλάτος

  Σχετικά με την παράγραφο 3 και την πρόβλεψη ότι οι παραβάσεις μπορούν να βεβαιώνονται από το ένστολο προσωπικό της ΕΛΑΣ. Αυτό σημαίνει ότι αστυνομικός με πολιτικά δεν μπορεί να βεβαιώσει παράβαση ή απλά ότι εξαιρείται το πολιτικό προσωπικό της ΕΛΑΣ;
  Εάν ισχύει το πρώτο θα πρότεινα να αφαιρεθέι η λέξη ένστολο καθώς ειδικά στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος μόνο αστυνομικός με πολιτικά μπορεί να βεβαιώσει την παράβαση πριν εξαφανιστούν τα τσιγάρα και τασάκια.

 • 25 Σεπτεμβρίου 2019, 22:10 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΧΤΙΔΗΣ

  ….καθώς και η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών ατμίσματος