Άρθρο 11 Υποχρεωτική δήλωση κρουσμάτων λοιμωδών νοσημάτων και τήρηση αρχείου επιδημιολογικών δεδομένων

1. Στον ΕΟΔΥ τηρείται αρχείο κρουσμάτων λοιμωδών νοσημάτων όπου δηλώνονται υποχρεωτικά τα κρούσματα λοιμωδών νοσημάτων. Στον ΕΟΔΥ τηρούνται, επίσης, σύμφωνα με τα διεθνή επιστημονικά πρότυπα και τις σχετικές οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), για τα νοσήματα της αρμοδιότητάς του, αρχεία επιδημιολογικών δεδομένων και δειγμάτων βιολογικών υλικών που συστάθηκαν με το άρθρο 20 του ν. 3370/2005 (Α΄ 176), τηρουμένων αυστηρώς των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας σχετικώς με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
2. Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας παροχής υπηρεσιών υγείας, σε όλη την Επικράτεια, κάθε ιατρός που παρέχει υπηρεσίες με οποιαδήποτε σχέση εργασίας είτε στο Δημόσιο, σε Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ., είτε σε Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και κάθε ελεύθερος επαγγελματίας ιατρός, υποχρεούται να ενημερώνει αμελλητί τον ΕΟΔΥ, με κάθε πρόσφορο διαθέσιμο μέσο και, ιδίως, με ψηφιακή καταγραφή και διασύνδεση αρχείων (online), ηλεκτρονική αλληλογραφία, τηλεομοιοτυπία, τηλεγράφημα ή τηλεφωνική επικοινωνία, για κάθε κρούσμα νοσήματος της παραγράφου 1 που υποπίπτει στην αντίληψή του.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του ΔΣ του ΕΟΔΥ, καθορίζονται τα νοσήματα, τα οποία πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνονται και να καταχωρίζονται στο αρχείο κρουσμάτων λοιμωδών νοσημάτων του ΕΟΔΥ και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη δήλωση των νοσημάτων αυτών, κατά περίπτωση και κατά νόσημα ή κατηγορία νοσημάτων.

  • Και σε αυτό το άρθρο καμία αναφορά για Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών!!!

  • 1 Οκτωβρίου 2019, 11:09 | Ιωάννης Ανδρέου

    Το να μιλάμε το 2019 για αποστολή δήλωσης κρούσματος μέσω τηλεγραφήματος είναι τουλάχιστον θλιβερό. Στην εποχή που όλοι παλεύουμε για τον εκσυγχρονισμό του Δημόσιου Τομέα και την Ψηφιακή μεταρρύθμιση κατάλοιπα τέτοιων αναφορών από προηγούμενα νομοθετήματα θα πρέπει να εξαλειφθούν πλήρως διότι υποβαθμίζουν τη συνολική προσπάθεια.