ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ – Άρθρο 28 – Όροι και διαδικασία τακτοποίησης ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων νοσοκομείων

1. Στην έννοια των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. που εξοφλούνται κατά τη διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου 78 ν. 4623/2019 (Α’ 134), δεν εμπίπτουν οφειλές:
α) στις οποίες έχουν εμφιλοχωρήσει ουσιαστικά σφάλματα ως προς τη διαδικασία ανάθεσης, παραλαβής και έγκρισής τους, που δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του νοσοκομείου,
β) ληξιπρόθεσμες οφειλές που απορρέουν από υπερτιμολόγηση υπηρεσιών ή προϊόντων και έχουν υποβληθεί σε ποινική, πειθαρχική ή διοικητική διερεύνηση αναφορικά με τη διαδικασία έγκρισης, τιμολόγησης, παραλαβής ή υπερτιμολόγησης των σχετικών προϊόντων ή υπηρεσιών και εφόσον δεν έχει χωρήσει αμετάκλητη απαλλαγή από κάθε σχετική ποινική, πειθαρχική ή διοικητική ευθύνη των εμπλεκομένων,
γ) έχουν ήδη κριθεί δικαστικώς (ακόμα και στο πρωτοβάθμιο αρμόδιο πολιτικό ή διοικητικό δικαστήριο) ως μη εμπίπτουσες εν όλω ή εν μέρει για οποιονδήποτε λόγο στην έννοια των ληξιπροθέσμων ή εκκαθαρισμένων υποχρεώσεων του οικείου νοσοκομείου.
2. Για την υλοποίηση της ενταλματοποίησης των ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. της παραγράφου 1 του άρθρου 78 ν. 4623/2019 ως αναγκαίου προσταδίου εξόφλησης των υποχρεώσεων, προβλέπεται η ακόλουθη διαδικασία:
α) αίτηση του δικαιούχου, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν συντρέχει καμία από τις ανωτέρω προβλεπόμενες αρνητικές προϋποθέσεις υπαγωγής,
β) εγκριτική απόφαση του Δ.Σ. του οικείου νοσοκομείου, υπό τον όρο της τήρησης των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 78 ν. 4623/2019 και του παρόντος άρθρου με σύμφωνη εισήγηση του Διοικητού του νοσοκομείου.
Για τον καθορισμό όλων των αναγκαίων λεπτομερειών σχετικά με την εφαρμογή και υλοποίηση της ανωτέρω ρύθμισης, ιδίως ως προς την πρόβλεψη της αποκλειστικής προθεσμίας υποβολής της αίτησης, της προθεσμίας ολοκλήρωσης των εγκριτικών διαδικασιών από τα αρμόδια προς τούτο όργανα, για το ακριβές περιεχόμενο των αναγκαίων συνοδευτικών υπεύθυνων δηλώσεων και εγγράφων των δικαιούχων-προμηθευτών, καθώς και κάθε συναφούς προς τα ανωτέρω ζητήματος εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Υγείας εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος.
3. Κάθε εν εξελίξει διαδικασία πληρωμής κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 78 του ν. 4623/2019 αναστέλλεται μέχρι την έκδοση της ως άνω υπουργικής απόφασης και προς το σκοπό της τήρησης όλων των αναγκαίων προϋποθέσεων της διαδικασίας ενταλματοποίησης.

  • 27 Σεπτεμβρίου 2019, 14:14 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΡΘΡΟ 28 ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΤΕΙ ΟΤΙ ΟΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΥΤΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΝΟΜΙΜΕΣ