Άρθρο 22 Ρυθμίσεις Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης

1. Τα εδάφια α’, β’ και γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 248 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) αντικαθίστανται, και προστίθεται εδάφιο ε’ στην παρ. 1 του άρθρου 248 ν. 4512/2018 και ως εκ τούτων η παράγραφος 1 του άρθρου 248 του ν. 4512/2018 διαμορφώνεται ως ακολούθως:

«1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης αποτελείται από έντεκα (11) τακτικά μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος και δύο (2) μέλη που ορίζονται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται πρόσωπα με αποδεδειγμένη επιστημονική εξειδίκευση ή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε τουλάχιστον έναν από τους κάτωθι τομείς: α) φαρμακολογία, β) κλινική φαρμακολογία, γ) φαρμακοεπιδημιολογία, δ) αξιολόγηση κλινικών μελετών ή αναλύσεων κόστους/αποτελεσματικότητας στην Τεχνολογία της Υγείας, ε) στατιστική/βιοστατιστική, στ) φαρμακοοικονομία, και ζ) κατάρτιση θεραπευτικών πρωτοκόλλων ή μητρώου παθήσεων. Κατά τον καθορισμό των μελών της Επιτροπής διασφαλίζεται η επαρκής αναλογία μεταξύ των ειδικοτήτων που προβλέπονται αφενός στις περιπτώσεις α’ , β’ , γ’, δ’ και αφετέρου στις περιπτώσεις ε’,στ’ και ζ’.
Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύναται να συμμετέχει το εκάστοτε τακτικό μέλος της Επιτροπής Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση που έχει διορίσει η Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (European Medicines Agency), χωρίς δικαίωμα ψήφου, καθώς και ένας εκπρόσωπος από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) χωρίς δικαίωμα ψήφου, επί ζητημάτων τεχνικής υποστήριξης. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης δύναται να παρίσταται έμμισθος δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, εκ των υπηρετούντων σε εποπτευόμενο ΝΠΔΔ του Υπουργείου Υγείας ή πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.».

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 248 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας συγκροτείται η Επιτροπή με τη νέα σύνθεση του εδαφίου α’ και λήγει αυτοδικαίως και αζημίως η θητεία των μελών που ορίστηκαν με την υπ’αριθ. A1β/Γ.Π. 48052/26.06.2018 υπουργική απόφαση (Υ.Ο.Δ.Δ. 365), όπως ισχύει. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας συγκροτείται και η Γραμματεία της Επιτροπής.».

  • 2 Οκτωβρίου 2019, 15:34 | Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ)

    Παράγραφος 1:
    ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΦΕΕ: Τα δύο μέλη της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης που θα ορίζονται από τον ΕΟΠΥΥ, να μην έχουν δικαίωμα ψήφου στη διαδικασία της αξιολόγησης, καθώς, ως εκπρόσωποι φορέα αποζημίωσης, συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου στη διαδικασία διαπραγμάτευσης.

  • 2 Οκτωβρίου 2019, 15:18 | Pharma Innovation Forum

    Συμφωνούμε επί της αρχής.

    Υποστηρίζουμε ότι ο νόμος θα πρέπει να προβλέπει τον διορισμό πρόσθετου διοικητικού προσωπικού και τη δέσμευση πλήρους απασχόλησης των μελών της επιτροπής HTA.