Άρθρο 16 Μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι τη συγκρότηση του ΔΣ του ΕΟΔΥ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3, οι αρμοδιότητές του ασκούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο του νπδδ ΕΟΔΥ.
2. Μέχρι τη δημοσίευση του οργανισμού, σύμφωνα με το άρθρο 14, εξακολουθεί να εφαρμόζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., που εγκρίθηκε με την Υ1/οικ.5028/22.6.2001 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β΄ 831). Στην ανωτέρω περίπτωση, το ΔΣ δύναται να αναθέσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης σε ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους.
3. Το προσωπικό του νπδδ ΕΟΔΥ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μεταφέρεται αυτοδίκαια με την ίδια έννομη σχέση στο νπιδ ΕΟΔΥ και κατατάσσεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, σε αντίστοιχες κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα οργανικές θέσεις που προβλέπονται από τον οργανισμό του άρθρου 14 και αν δεν υπάρχουν, σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με την ανωτέρω απόφαση, σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα.
4. Οι διαδικασίες μετάταξης σε φορείς Γενικής Κυβέρνησης του προσωπικού του πρώην ΕΟΔΥ που εμπίπτει στο άρθρο 63 παράγραφος 5 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43) διατηρούν την ισχύ τους, εφόσον το επιθυμούν οι αιτούντες.
5. Προγραμματικές συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ φορέων της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του παρόντος νόμου και του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. διατηρούνται σε ισχύ και δύνανται να ανανεώνονται, μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης του Υπουργού Υγείας που προβλέπεται στην ίδια παράγραφο.
6. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται ο «ΕΟΔΥ», εφεξής θεωρείται ο «ΕΟΔΥ» ως νπιδ.
7. Στο άρθρο 1 παρ. 2 εδάφιο ιστ΄ του ν. 3812/2009 (Α΄ 234) η φράση «Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό» αντικαθίσταται με τη φράση «Το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό επιστημονικό προσωπικό».

  • 1 Οκτωβρίου 2019, 11:11 | Ιωάννης Ανδρέου

    Θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια για την περίπτωση παραίτησης ή παύσης όλων των μελών της Διοίκησης του Οργανισμού να αντικαθίστανται προσωρινά και μέχρι ορισμού νέας Διοίκησης από υπηρεσιακά στελέχη του Οργανισμού με χρέη νομίμου εκπρόσωπου και δικαίωμα υπογραφής.

  • 26 Σεπτεμβρίου 2019, 11:19 | Γιώτα Κοκολέση

    Για την παρ. 2: Μέχρι τη δημοσίευση του οργανισμού….Στην ανωτέρω περίπτωση, το ΔΣ δύναται να αναθέσει καθήκοντα προϊστάμενου Δνσης σε ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους.

    Η καθυστέρηση μέχρι τη δημοσίευση της ΚΥΑ του οργανισμού συνήθως είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα. Με ποια διαδικασία θα εξασφαλιστεί η διαφάνεια στην ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένου Δνσης; Πως εξασφαλίζεται ότι δεν θα επιστρέψει το ΝΠ σε ισόβια καθεστώτα με υπόστρωμα προσωπικών σχέσεων; Δεν πρέπει να προβλεφθεί τουλάχιστον μία εσωτερική προκήρυξη για την κάλυψη των θέσεων των προϊσταμένων των Δνσεων, τα προσόντα ανά θέση, μια διαδικασία αξιολόγησης;