Άρθρο 14 Οργανισμός και εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Υγείας και Οικονομικών, καταρτίζεται ο οργανισμός του ΕΟΔΥ, με τον οποίον συνιστώνται οι οργανικές θέσεις και ρυθμίζονται η διοίκηση, η οργάνωση, η διαχείριση και η λειτουργία του, τα θέματα που αφορούν το προσωπικό του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με όμοια απόφαση, μπορεί να συνιστώνται, να καταργούνται ή να τροποποιούνται οι Διευθύνσεις ή τα Τμήματα, πέραν αυτών που προβλέπονται στο άρθρο 9, όπως επίσης να προβλέπονται οργανικές θέσεις νομικού συμβούλου και δικηγόρων με έμμισθη εντολή.

 • 1 Οκτωβρίου 2019, 00:44 | Δημήτριος Παντελάτος

  Το άρθρο Άρθρο 14 “Οργανισμός και εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας” να τροποποιηθεί όπως παρακάτω:
  “Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομικών και εντός εξαμήνου από την έκδοση του παρόντος νόμου, καταρτίζεται ο οργανισμός του ΕΟΔΥ, με τον οποίον συνιστώνται οι οργανικές θέσεις και ρυθμίζονται η διοίκηση, η οργάνωση, η διαχείριση και η λειτουργία του, τα θέματα που αφορούν το προσωπικό του, οι λειτουργικές σχέσεις του Οργανισμού με τους λοιπούς εμπλεκόμενους Φορείς και Οργανισμούς, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα…………..”
  Η λογική που στηρίζεται η παραπάνω πρόταση αναλύεται σε σχόλιό μου στο άρθρο 2 παρόντος

  Με εκτίμηση
  Δημήτριος Παντελάτος Υπτχος (Ι) ε.α.

 • 30 Σεπτεμβρίου 2019, 15:42 | Αθηνά Οικονόμου

  Η σύσταση των οργανικών θέσεων πρέπει να γίνει από τον παρόντα νόμο, ισάριθμες με το υπηρετούν σήμερα προσωπικό και να δίνει ο νόμος εξουσιοδότηση για έκδοση ΚΥΑ, όπου θ’ αναλύονται κατά ειδικότητα.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2019, 11:36 | Γιώτα Κοκολέση

  Προτείνεται η λήψη της γνώμης του ΔΣ του ΕΟΔΥ στην κατάρτιση του Οργανισμού και σε όποια μεταγενέστερη τροποποίηση του.