Άρθρο 15 Κατάργηση ΕΟΔΥ

1. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» που ιδρύθηκε με τον ν. 4600/2019 (Α΄ 43), καταργείται και στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του υπεισέρχεται, ως καθολικός διάδοχός του, ο ΕΟΔΥ.
2. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του νπδδ ΕΟΔΥ περιέρχεται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα, στο νπιδ ΕΟΔΥ του παρόντος νόμου. Το ΔΣ του νπιδ ΕΟΔΥ διενεργεί απογραφή όλων των κινητών και ακινήτων, που κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητά του, ως καθολικού διαδόχου του νπδδ ΕΟΔΥ. Απόσπασμα της έκθεσης απογραφής που περιγράφει τα ακίνητα που αποκτώνται κατά κυριότητα από το νπιδ ΕΟΔΥ, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου, των κτηματολογικών γραφείων και άλλων αρμόδιων αρχών.
3. Εκκρεμείς δίκες ή δικαστικές υποθέσεις του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ./ΕΟΔΥ, σε οποιοδήποτε δικονομικό στάδιο και αν βρίσκονται, ενώπιον οποιουδήποτε αρμόδιου πολιτικού, ποινικού ή διοικητικού δικαστηρίου και εισαγγελικής ή ανακριτικής αρχής, συνεχίζονται από το νπιδ ΕΟΔΥ ως καθολικό διάδοχό του.

  • 1 Οκτωβρίου 2019, 10:27 | Γιώργος Λεμονής

    Εφόσον επρόκειτο στην ουσία για αλλαγή Νομικής Μορφής και η επωνυμία παραμένει η ίδια καθώς και η έδρα γιατί μιλάμε για κατάργηση ΕΟΔΥ και πάλι σύσταση ΕΟΔΥ? Αυτό αυτόματα δε σημαίνει πάλι νέο ΑΦΜ νέο ΑΜΕ ΕΦΚΑ και νέο λογαριασμό στην ΕΑΠ? Δηλαδή τρία ΑΦΜ στο ίδιο έτος, για τον ίδιο οργανισμό?
    Μήπως το άρθρο 15 θα πρέπει να έχει τίτλο: Μετατροπή νομικής μορφής..(και όχι κατάργηση)
    και η παρ. 1 : Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ» που ιδρύθηκε με τον ν. 4600/2019 (Α΄ 43), μετατρέπεται αυτοδικαίως σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου…>>