Άρθρο 13 Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας και Περιφερειακά Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας

1. Το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας του άρθρου 20 του ν. 3370/2005 (Α΄ 176) αποτελεί οργανική μονάδα του ΕΟΔΥ. Τα Περιφερειακά Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας του ίδιου άρθρου αποτελούν αποκεντρωμένες μονάδες του ΕΟΔΥ.
2. Τμήματα των ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα ή περιφέρειες μπορούν να συνεργάζονται με τον ΕΟΔΥ για τη λειτουργία του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας και των Περιφερειακών Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της συνεργασίας του ΕΟΔΥ με καθέναν από τους ανωτέρω φορείς καθορίζονται με προγραμματική σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ τους.
3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται ο αριθμός, το αντικείμενο δραστηριότητας των Περιφερειακών Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας, καθώς και η ίδρυση νέων ή η κατάργηση υφισταμένων.

 • 2 Οκτωβρίου 2019, 14:17 | ΙΩΑΝΝΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

  Συμφωνώ με τα σχόλια των κκ Παπαγεωργίου και Τρυφινοπούλου. Θα πρέπει να αναβαθμιστεί ο ρόλος του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας και να καθοριστούν οι αρμοδιότητές του. Η στήριξη, η ενίσχυση αλλά και η εξέλιξη των παρεχομένων υπηρεσιών από το Κ.Ε.Δ.Υ. συνδέονται άρρηκτα με την εργαστηριακή υποστήριξη της Δημόσιας Υγείας.

 • 1 Οκτωβρίου 2019, 13:40 | Γιώργος Παπαγεωργίου & Κυριακή Τρυφινοπούλου

  Στο άρθρο 13 του παρόντος σχεδίου νόμου, το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (ΚΕΔΥ) ορίζεται ως «οργανική μονάδα», ενώ στο άρθρο 9 περιγράφεται ως αυτοτελές Τμήμα που υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο του ΕΟΔΥ.
  Εκτιμούμε, ότι η κατάταξη του ΚΕΔΥ σε διοικητικό επίπεδο Τμήματος δεν αποτυπώνει ικανοποιητικά την πολυδιάστατη υπόστασή του (περιλαμβάνει πολλά επί μέρους εργαστήρια με διαφορετικά αντικείμενα) και δεν αναδεικνύει την αξία και τον ρόλο του στην εργαστηριακή υποστήριξη υπηρεσιών δημόσιας υγείας, τόσο σε τακτικό επίπεδο, όσο και σε έκτακτες καταστάσεις.
  Εξάλλου και ο νόμος 3370/2005 (Α’ 176), τον οποίο επικαλείται το άρθρο 13, περιγράφει ευλόγως το ΚΕΔΥ ως «Διεύθυνση Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας». Υπενθυμίζουμε ότι και ο νόμος 3172/2003 (Α’ 197), ο οποίος επιπρόσθετα καθόριζε τον ρόλο, τις αρμοδιότητες και το αντικείμενο της επιστημονικής δραστηριότητας του ΚΕΔΥ, το περιέγραφε ως Διεύθυνση.
  Με βάση τα παραπάνω, προτείνουμε το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας της χώρας να αποτελέσει αυτοτελή Διεύθυνση, η οποία να υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο του ΕΟΔΥ, κατάταξη που αρμόζει στον επιστημονικό και εποπτικό του ρόλο στον χώρο της εργαστηριακής υποστήριξης της Δημόσιας Υγείας. Ως Διεύθυνση θα μπορεί να:
  • διαρθρώνεται σε επί μέρους Τμήματα αντίστοιχα με τα υπάρχοντα εργαστήρια, αλλά και με νέα στο μέλλον
  • περιλαμβάνει παραρτήματα Τμημάτων του ΕΟΔΥ, απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία του (προσωπικού, προμηθειών κ.α.). δεδομένου ότι το ΚΕΔΥ διαφοροποιείται χωροταξικά από την κεντρική υπηρεσία του ΕΟΔΥ
  • στελεχώνεται από μόνιμη τεχνική υπηρεσία, λόγω της φύσης και της πολυπλοκότητας των υποδομών, που απαιτούνται σε ένα εργαστήριο τέτοιας δυναμικής. Τονίζεται ότι η έλλειψη τεχνικής υπηρεσίας στο ΚΕΔΥ, οδήγησε σταδιακά σε αδυναμία επίλυσης ζητημάτων τεχνικής φύσης και αποτέλεσε τον βασικό πυρήνα δυσλειτουργίας του εργαστηρίου τα τελευταία χρόνια.

 • 30 Σεπτεμβρίου 2019, 13:06 | θωμαή

  Ο Ε.Ο.Δ.Υ. απασχολεί εργαζόμενους ειδικοτήτων (παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’)), σε χώρους που δικαιολογούν την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας π.χ. το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας και τα Νοσοκομεία, οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας της Χώρας κ.α. Μέχρι και σήμερα οι εργαζόμενοι του Ε.Ο.Δ.Υ. δεν λαμβάνουν το σχετικό επίδομα, παρόλο που πληρώνονται σύμφωνα με το Ενιαίο Μισθολόγιο και πραγματοποιούνται οι σχετικές κρατήσεις των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων . Επικαλούμενη την αρχή της ισότητας και της νομιμότητας του Κράτους δικαίου, που είναι η αρχή της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων που επιβάλλουν την ίδια αντιμετώπιση ομοειδών περιπτώσεων, ενώ υπάρχουν υπάλληλοι τις ίδιας ειδικότητας, που εργάζονται υπό τις ίδιες ακριβώς συνθήκες με τους συναδέλφους των εργαστηρίων και των νοσηλευτικών ιδρυμάτων ,που λαμβάνουν το ανωτέρω επίδομα, αιτούμαστε να συμπεριληφθεί σχετικό άρθρο στο τρέχον νομοσχέδιο που να εξασφαλίζει την καταβολή του επιδόματος στους εργαζόμενους του Ε.Ο.Δ.Υ. που δεν το λαμβάνουν .

 • 29 Σεπτεμβρίου 2019, 22:23 | ΧΑΤΖΗΠΑΣΧΑΛΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑe

  Τμήματα των ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα ή περιφέρειες μπορούν να συνεργάζονται με τον ΕΟΔΥ για τη λειτουργία του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας και των Περιφερειακών Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας.
  Θα πρέπει να προστεθεί η συνεργασία και η σύναψη συμβάσεων συνεργασίας και με τον ιδιωτικό τομέα για θέματα που αφορούν την Δημόσια Υγεία.