ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Κ.ΕΠ.Υ. – Ε.Κ.Α.Β. – Άρθρο 29 – Κατάργηση του Ε.Κ.ΕΠ.Υ ως Αυτοτελούς Δημόσιας Υπηρεσίας και σύσταση Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας

1. To Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ.) που συστάθηκε με το άρθρο 15 του ν. 3370/2005 (Α’ 176) και λειτουργεί ως αυτοτελής δημόσια υπηρεσία κατ’ άρθρο 26 του π.δ. 121/2017 (Α’ 148), καταργείται. Συστήνεται Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας υπαγόμενη, ως Διεύθυνση Δ4, στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Ζωής του άρθρου 21 του π.δ. 121/2017. Η συνιστώμενη κατά τα ανωτέρω Διεύθυνση ονομάζεται Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας. Το προσωπικό του καταργούμενου Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ) μεταφέρεται στη Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας και κατανέμεται μεταξύ των τμημάτων της.
2. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας ορίζεται ανώτερος υπάλληλος ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού του Υπουργείου Υγείας. O Προϊστάμενος της Διεύθυνσης πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων και γενικά στη διαχείριση κρίσεων και στον συντονισμό νοσηλευτικών μονάδων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών.
3. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης αναπληρώνει στα καθήκοντά του, ο αναπληρωτής Προϊστάμενος. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από πρόταση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης, μεταβιβάζονται αρμοδιότητες αυτού στον αναπληρωτή του. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μπορούν να μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης στον εκάστοτε Πρόεδρο του Ε.Κ.Α.Β. για ορισμένο χρονικό διάστημα ή επ’ αόριστον, προκειμένου να υπάρχει ο καλύτερος δυνατός συντονισμός σε ζητήματα επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων και εκτάκτων αναγκών.
4. Καταργείται το άρθρο 26 του π.δ. 121/2017. Το άρθρο 25 του π.δ. 121/2017 αναριθμείται σε άρθρο 26, οριζόμενο ως πρώτο κατά σειρά άρθρο του Κεφαλαίου ΣΤ’ του π.δ. 121/2017. Προστίθεται νέο άρθρο 25 στο π.δ. 121/2017, το οποίο ορίζεται εφεξής ως καταληκτικό άρθρο του Κεφαλαίου Ε’ του π.δ. 121/2017 και έχει ως εξής:
«1. Η Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας έχει την αρμοδιότητα του προγραμματικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων που αφορούν στη δημόσια υγεία, της εκπόνησης επιχειρησιακών σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας, της επικοινωνιακής διαχείρισης ανάλογων καταστάσεων, της εκπροσώπησης σε διεθνείς θεσμούς στον τομέα δράσης της και του συντονισμού των φορέων, κρατικών ή μη, που παρέχουν υπηρεσίες υγειονομικής φροντίδας σε χώρους φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών.
2. Τη Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας (Δ4) συγκροτούν τα ακόλουθα Τμήματα :
α. Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Επικοινωνίας για την αντιμετώπιση έκτακτων υγειονομικών αναγκών (Δ4α).
β. Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Δ4β).
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:
Α. Τμήμα Προγραμματικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας για την αντιμετώπιση υγειονομικών αναγκών.
α. Η εκπόνηση και επικαιροποίηση επιχειρησιακών σχεδίων στον τομέα της διαχείρισης εκτάκτων αναγκών και κρίσεων υγειονομικού χαρακτήρα, η επικοινωνιακή διαχείριση των κρίσεων αυτών από κοινού με το Ε.Κ.Α.Β. ως επιχειρησιακό πυλώνα αντιμετώπισης κρίσεων στο χώρο της υγείας, η επικοινωνιακή διαχείριση εκτάκτων αναγκών και κρίσεων, σε συνεννόηση με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, και η απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων εμπιστευτικότητας και προστασίας των ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
β. Η ευθύνη συντονισμού των φορέων, κρατικών ή μη, που παρέχουν υπηρεσίες υγειονομικής φροντίδας σε χώρους φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών με σκοπό την προαγωγή της υγείας και αξιοπρέπειάς τους και την προστασία της δημόσιας υγείας.
γ. Ο σχεδιασμός και η πραγματοποίηση ασκήσεων προετοιμασίας και συντονισμού όλων των δημόσιων φορέων σε περίπτωση κρίσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, μεμονωμένα ή από κοινού με το Ε.Κ.Α.Β.
δ. Η συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς ασκήσεις αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων και κρίσεων, μεμονωμένα ή από κοινού με το Ε.Κ.Α.Β.
ε. Η εκπροσώπηση του Υπουργείου Υγείας σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς για θέματα διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων, υποδομών ζωτικής σημασίας, αναγνώρισης θυμάτων μαζικών καταστροφών και χημικών, βιολογικών, ραδιενεργών ή πυρηνικών απειλών.
στ. Ο συντονισμός και η υγειονομική κάλυψη, από κοινού με το Ε.Κ.Α.Β., μεγάλων εθνικών και διεθνών εκδηλώσεων, καθώς και η μέριμνα υγειονομικής υποστήριξης επισκέψεων ξένων ηγετών και επισήμων.
ζ. Η συμμετοχή, ο σχεδιασμός, η απορρόφηση και εν γένει υποστήριξη εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης ή και του τομέα της Υγείας εν γένει, μεμονωμένα ή από κοινού με άλλες Διευθύνσεις του Υπουργείου Υγείας. Η ίδια Διεύθυνση διαδέχεται ως φορέας υλοποίησης εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα των οποίων φορέας υλοποίησης ήταν το Ε.Κ.ΕΠ.Υ.
Β. Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης.
α. Η κατάρτιση, η τήρηση, η αναμόρφωση, η προσαρμογή και η υλοποίηση σχεδίων προστασίας, κινητοποίησης και δράσης των πολιτικών δυνάμεων του Υπουργείου Υγείας σε καιρό πολέμου, έντασης, κρίσης και εκτάκτων αναγκών (πολιτική άμυνα).
β. Η πολιτική επιστράτευση προσωπικού, η δέσμευση και η επίταξη υλικών και μέσων, η εκπαίδευση και η εξουσιοδότηση διαβάθμισης του προσωπικού του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων σε θέματα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (πολιτική άμυνα).
γ. Η παρακολούθηση και η τήρηση του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας του Υπουργείου Υγείας.
δ. Η παρακολούθηση και η τήρηση συστημάτων και μέτρων συναγερμού, καθώς και θεμάτων πολιτικής άμυνας, όπως αυτά καθορίζονται από τα γενικά και ειδικά εθνικά σχέδια.
4. Για τις ανάγκες άσκησης των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας και ιδίως κάλυψης των αναγκών δημόσιας υγείας από την διαχείριση του μεταναστευτικού, το σύνολο του προσωπικού της Διεύθυνσης δύναται να απασχολείται σε επταήμερη βάση.
5. Ιατροί του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., πλην Συντονιστών Διευθυντών, και στρατιωτικοί ιατροί, επιτρέπεται να απασχολούνται στο εφεδρικό επιχειρησιακό κέντρο της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας για τη διασφάλιση της λειτουργίας αυτού όταν αυτή κρίνεται αναγκαία, με απόφαση του Υπουργού Υγείας που ορίζει κάθε τεχνική λεπτομέρεια συμπεριλαμβανομένου του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για την αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης δημόσιας υγείας. Για την απασχόλησή τους αυτή αμείβονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 140 του ν. 4472/2017, εκτός από τους ιατρούς του ΕΚΑΒ, οι οποίοι αμείβονται από τον προϋπολογισμό του Ε.Κ.Α.Β. Οι στρατιωτικοί ιατροί που απασχολούνται στο επιχειρησιακό κέντρο αποζημιώνονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, κατ` αναλογική εφαρμογή της καταβολής αποζημίωσης για εφημερίες που λαμβάνουν οι Επιμελητές Β’, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.».

 • 2 Οκτωβρίου 2019, 15:41 | ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Θα πρέπει να γίνει η εξής αλλαγή στη 2 παράγραφο:

  2. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας ορίζεται ανώτερος υπάλληλος ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού ή Ιατρός ή Νοσηλευτής του Υπουργείου Υγείας. O Προϊστάμενος της Διεύθυνσης πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη γνώση (πχ μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη διαχείριση επειγουσών καταστάσεων και μαζικών καταστροφών) και εμπειρία στην αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων και γενικά στη διαχείριση κρίσεων και στον συντονισμό νοσηλευτικών μονάδων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών.

  Επίσης,
  Στο 5 να προστεθεί Νοσηλευτής, δηλαδή η παράγραφος να γίνει:

  5. Ιατροί του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., πλην Συντονιστών Διευθυντών, και στρατιωτικοί ιατροί και Νοσηλευτές επιτρέπεται να απασχολούνται στο εφεδρικό επιχειρησιακό κέντρο της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας για τη διασφάλιση της λειτουργίας αυτού όταν αυτή κρίνεται αναγκαία, με απόφαση του Υπουργού Υγείας που ορίζει κάθε τεχνική λεπτομέρεια συμπεριλαμβανομένου του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για την αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης δημόσιας υγείας. Για την απασχόλησή τους αυτή αμείβονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 140 του ν. 4472/2017, εκτός από τους ιατρούς του ΕΚΑΒ, οι οποίοι αμείβονται από τον προϋπολογισμό του Ε.Κ.Α.Β. Οι στρατιωτικοί ιατροί που απασχολούνται στο επιχειρησιακό κέντρο αποζημιώνονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, κατ` αναλογική εφαρμογή της καταβολής αποζημίωσης για εφημερίες που λαμβάνουν οι Επιμελητές Β’, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.».

 • 1 Οκτωβρίου 2019, 19:53 | ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

  Στην παράγραφο 3 αναφέρεται: «Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μπορούν να μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης στον εκάστοτε Πρόεδρο του Ε.Κ.Α.Β. για ορισμένο χρονικό διάστημα ή επ’ αόριστον,»
  Δηλαδή μπορεί τις αρμοδιότητες να τις πάρει πίσω όποτε θέλει; Οι αρμοδιότητες να πρέπει να δοθούν μόνιμα.

 • 1 Οκτωβρίου 2019, 16:21 | Ιατρός ΙΔΑΧ

  5. Γιατί αποκλείονται οι εργαζόμενοι κατηγορίας ΠΕ Ιατρών με σύμβαση ΙΔΑΧ? Ακόμα και όσοι έχουν προϋπηρεσία στο ΕΚΕΠΥ… Τι παραπάνω έχουν να προσφέρουν όσοι είναι κλάδου ΕΣΥ ή στρατιωτικοί?

 • 1 Οκτωβρίου 2019, 11:11 | Ιωάννης Ανδρέου

  Παράγραφος 1: Το Ε.Κ.ΕΠ.Υ. είχε καταφέρει να παρουσιάζει αποτελεσματικότητα όσον αφορά στην άμεση ανταπόκριση των υγειονομικών σχηματισμών και μπορούσε να συλλέξει στοιχεία που από άλλους φορείς χρειαζόταν πολλαπλάσιος χρόνος για να συλλεγούν. Η αναφερόμενη Διεύθυνση θα πρέπει να αποτελέσει συνέχεια του Ε.Κ.ΕΠ.Υ. Το όνομα που επελέγη είναι ιδιαίτερα μακροσκελές και δεν παραπέμπει στην πρότερη επιχειρησιακή ετοιμότητα που για κανέναν λόγο δεν πρέπει να χαθεί. Αντ’ αυτού προτείνεται η ονομασία «Διεύθυνση Επιχειρήσεων Υγείας» που παραπέμπει άμεσα ως συνέχεια του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας

  Παράγραφος 3: Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης στον Πρόεδρο του Ε.Κ.Α.Β., δηλαδή ενός Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενου από το Υπουργείο Υγείας και μάλιστα επ’ αόριστον δεν θεωρείται δόκιμη ενέργεια. Ας εξευρεθούν αυτές οι αρμοδιότητες – αν υπάρχουν – και ας δοθούν εξαρχής στον Πρόεδρο του Ε.Κ.Α.Β.

  Παράγραφος 4.2Α: Επίσης και εδώ το όνομα του Τμήματος είναι υπερβολικά μακροσκελές. Αναρωτιέται κανείς αν θα το θυμάται ολόκληρο και ο ίδιος ο Προϊστάμενος αυτού. Προτείνεται η μετονομασία σε «Τμήμα Συντονισμού, Σχεδιασμού και Εκτάκτων Καταστάσεων»

  Παράγραφος 4.2Αδ: Σε όλες τις ασκήσεις συμμετείχαν πάντα εκπρόσωποι και του Ε.Κ.ΕΠ.Υ. και του Ε.Κ.Α.Β. Η αναφορά «μεμονωμένα ή από κοινού με το Ε.Κ.Α.Β.» είναι περιττή.

  Παράγραφος 4.3Αβ: Θα διευκόλυνε την λειτουργία του Υπουργείου Υγείας η ένταξη στην συγκεκριμένη Διεύθυνση και του Αυτοτελούς Τμήματος Διαπολιτισμικής Φροντίδας που και αυτό έχει αρμοδιότητες κυρίως όσον αφορά στην εμβολιαστική κάλυψη προσφύγων/μεταναστών.

  Παράγραφος 4.4: Για μία Διεύθυνση με αυτές τις αρμοδιότητες δεν αρκεί η επταήμερη απασχόληση αλλά επιβάλλεται η 24ωρη λειτουργία ή ετοιμότητα ειδικά όταν έχει να διαχειριστεί και να συντονίσει θέματα υγειονομικής κάλυψης προσφύγων/μεταναστών. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η συνεχής εγρήγορση του προσωπικού που στελεχώνει την Διεύθυνση και η επιχειρησιακή ετοιμότητα σε θέματα του μεταναστευτικού ζητήματος που προκύπτουν εκτάκτως.

  Παράγραφος 4.5: Όταν στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ η διαλογή τις περισσότερες φορές γίνεται από το Νοσηλευτικό προσωπικό δεν γίνεται αντιληπτό γιατί αποκλείεται ο Νοσηλευτής/τρια από τις διαδικασίες συντονισμού του Κέντρου Επιχειρήσεων. Αποτελεί πάγιο αίτημα που απλά επαναφέρεται λόγω της κατάθεσης του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου.