Άρθρο 05 Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ

1. Το ΔΣ του ΕΟΔΥ έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) διαμορφώνει την επιστημονική στρατηγική του Οργανισμού στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Δημόσια Υγεία,
β) αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση και την οργάνωση του φορέα και ειδικότερα, τη διαχείριση των ανθρώπινων και υλικών πόρων, την πραγματοποίηση και τον έλεγχο των εκάστοτε δαπανών, την ορθολογική λειτουργία και γενικότερα τη λήψη οιουδήποτε μέτρου που αποσκοπεί στην εκπλήρωση των σκοπών του Οργανισμού,
γ) προβαίνει στη συγκρότηση επιστημονικών επιτροπών,
δ) καταρτίζει και υποβάλλει προς έγκριση στον Υπουργό Υγείας τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΕΟΔΥ,
ε) καταρτίζει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό του οργανισμού, τους υποβάλλει προς έγκριση στον Υπουργό Υγείας και κατανέμει τις πιστώσεις του ΕΟΔΥ.
2. Χρέη εισηγητή προς το ΔΣ εκτελεί ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή άλλο μέλος το οποίο ορίζεται από τον Πρόεδρο.

 • 1 Οκτωβρίου 2019, 13:16 | Κώστας

  Το ΔΣ δεν πρέπει να ελέγχει την επιχειρησιακή λειτουργία αλλά να καθορίζει την στρατηγική και να έχει ελεγκτικό και εποπτικό έλεγχο. Δεν πρέπει να «αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση και την οργάνωση του φορέα και ειδικότερα, τη διαχείριση των ανθρώπινων και υλικών πόρων, την πραγματοποίηση και τον έλεγχο των εκάστοτε δαπανών, την ορθολογική λειτουργία και γενικότερα τη λήψη οιουδήποτε μέτρου που αποσκοπεί στην εκπλήρωση των σκοπών του Οργανισμο,», δημιουργώντας τα γνωστά προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία εφόσον κάθε ενέργεια, ακόμα και η πιο απλή, απαιτούσε την σύμφωνη γνώμη του προέδρου ή ακόμα χειρότερα του ΔΣ. Γι αυτό είναι απολύτως αναγκαία η δημιουργία αναλυτικού οργανογράμματος και καθηκοντολογίου, με τα οποία η υπηρεσία, με καλά καθορισμένες διαδικασίες που μπορούν να έχουν εγκριθεί άπαξ από το ΔΣ, θα μπορεί να ενεργεί χωρίς τις υπογραφές του προέδρου ή την έγκριση του ΔΣ. Δεν μπορεί για τα πλέον απλά θέματα να απαιτούνται 3 και 4 εγκρίσεις του ΔΣ, το οποίο συνεδριάζει έστω και 2 φορές το μήνα. Γι αυτό υπάρχουν οι προιστάμενοι και για τις ενέργειές τους αξιολογούνται.

  Το ΔΣ δεν καρτίζει ούτε τον εσωτερικό κανονισμό, ούτε τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό του οργανισμού. Αποδέχεται την πρόταση των υπηρεσιών και στη συνέχεια υποβάλλει προς έγκριση.

  Εισηγήσεις υποβάλλονται κυρίως από τις υπηρεσίες.

 • 30 Σεπτεμβρίου 2019, 15:45 | Αθηνά Οικονόμου

  Οι εισηγήσεις θα πρέπει να έρχονται από την Υπηρεσία, κυρίως τους Γενικούς Διευθυντές και Διευθυντές. Τα μέλη Δ.Σ. είναι αποδέκτες της εισήγησης και εγκρίνουν ή απορρίπτουν αυτές. Δεν μπορεί το ίδιο πρόσωπο (Πρόεδρος ή Μέλος ΔΣ) να εισηγείται και στη συνέχεια ν’ αποφασίζει.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2019, 11:33 | Γιώτα Κοκολέση

  Για την παρ. 2: Χρέη εισηγητή προς το ΔΣ εκτελεί ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή άλλο μέλος το οποίο ορίζεται από τον Πρόεδρο.

  Οι εισηγήσεις προς το ΔΣ δεν αφορούν μόνο θέματα σκοπού αλλά και πληθώρα διοικητικών και οικονομικών υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων, που απαιτούν αρμόδια υπηρεσιακή εισήγηση πριν από τη λήψη απόφασης. Προς τούτο, θα πρότεινα τη συμπερίληψη της φράσης: «…Χρέη εισηγητή προς το ΔΣ εκτελούν επίσης οι Γενικοί Διευθυντές ή όποιο υπηρεσιακό στέλεχος οριστεί από τον Πρόεδρο Δ.Σ.»