Άρθρο 31 Συγκρότηση και θητεία Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β.

Το Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, με την οποία ορίζονται ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος αυτού. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β. είναι τετραετής.

  • 1 Οκτωβρίου 2019, 19:53 | ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

    Αφού η θητεία πάει από τα 2 σε 4 έτη θα πρέπει να γίνεται προκήρυξη των θέσεων του προέδρου και του αντιπροέδρου, όπως συμβαίνει με τους διοικητές των νοσοκομείων και άλλων οργανισμών, με καθορισμό πτυχίου, μεταπτυχιακών τίτλων, εμπειρία διοίκησης και γενικότερα επαγγελματική αναγνώριση.