Άρθρο 18 Απαγόρευση κατανάλωσης καπνού σε υπαίθριους χώρους

Η περίπτωση στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3730/2008 (Α΄ 262) αντικαθίσταται και η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν. 3730/2008 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 2
Ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται:
α) η πώληση προϊόντων καπνού σε ανηλίκους και από ανηλίκους,
β) η τοποθέτηση προϊόντων καπνού σε προθήκες επιχειρήσεων μαζικής εστίασης και επιχειρήσεων αναψυχής,
γ) η κατασκευή, η προβολή, η εμπορία και η πώληση αντικειμένων που έχουν την εξωτερική μορφή προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4419/2016,
δ) η διαφήμιση και πώληση προϊόντων καπνού σε χώρους υπηρεσιών υγείας και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όλων των βαθμίδων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και στα κυλικεία των ιδρυμάτων και των υπηρεσιών αυτών,
ε) η πώληση προϊόντων καπνού και το κάπνισμα σε χώρους παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και παιχνιδιών τεχνητής νοημοσύνης και
στ) η κατανάλωση προϊόντων καπνού σε κλειστούς και υπαίθριους χώρους διεξαγωγής αθλοπαιδιών, ψυχαγωγίας και συγκέντρωσης ανηλίκων, σε κλειστούς χώρους ομαδικών αθλημάτων και κλειστούς χώρους αθλητικών εκδηλώσεων. Για κάθε παράβαση της παρούσας διάταξης επιβάλλεται πρόστιμο ύψους διακοσίων (200) ευρώ στους παρανόμως καπνίζοντες και πεντακοσίων (500) ευρώ στους υπεύθυνους διαχείρισης των παραπάνω χώρων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι σχετικά με την απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς και υπαίθριους χώρους όπου υπάρχουν ανήλικοι.
ζ) η κάθε είδους διαφήμιση και προώθηση προϊόντων καπνού σε όλους τους εξωτερικούς, υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους. Εξαιρούνται οι εσωτερικοί χώροι των σημείων πώλησης προϊόντων καπνού. Ως εξωτερικός χώρος νοείται και η πρόσοψη και λοιπές πλευρές του κουβουκλίου, οι τέντες και ο περιβάλλων χώρος του περιπτέρου. Οι υπαίθριοι χώροι λογίζονται κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 2946/2001 (Α΄ 224). Στους εσωτερικούς χώρους περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι κινηματογράφοι, τα θέατρα, οι στρατιωτικές μονάδες, τα Δικαστήρια, όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα ξενοδοχεία και πάσης φύσεως τουριστικά καταλύματα, καθώς και τα εμπορικά καταστήματα.
Δεν συνιστά προώθηση προϊόντων η διενεργούμενη σύμφωνα με τους κανόνες του Διεθνούς Κώδικα Δεοντολογίας για την Πρακτική της Έρευνας Αγοράς και της Κοινωνικής Έρευνας (International Code of Marketing and Social Research Practice), του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κοινής Γνώμης και Έρευνας Αγοράς (ICC/ESOMAR) και του Κώδικα Δεοντολογίας του Συλλόγου Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ) έρευνα αγοράς. Ως έρευνα αγοράς νοείται η συστηματική συλλογή και ανάλυση των απόψεων ή θέσεων ατόμων ή οργανισμών με τη χρήση μεθόδων των εφαρμοσμένων κοινωνικών επιστημών και στόχο την υποβοήθηση προσώπων ή φορέων στη λήψη αποφάσεων.
η) Απαγορεύεται η προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων προϊόντων καπνού στους κινηματογράφους.».

 • 2 Οκτωβρίου 2019, 15:58 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΑΜΠΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΣΙΑΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANYΤΑΙΡΙΑΣ

  Ως ιδιοκτήτες Kαταστημάτων PLAY (Αμιγείς χώροι διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω
  παιγνιομηχανημάτων VLTs), ασκώντας υπεύθυνα υπό την καθοδήγηση της ΟΠΑΠ Α.Ε, την
  επιχειρηματική μας δραστηριότητα και μεριμνώντας αποδεδειγμένα για την προστασία του
  δημοσίου συμφέροντος μέσω της υιοθέτησης και εφαρμογής των Αρχών του Υπεύθυνου
  Παιχνιδιού και τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας προτείνουμε την τροποποίηση των
  άρθρων 3 και 2 του Νόμου 3730/2008, βάσει των ακολούθων:
  Δυνάμει του άρθρου 45 του ν. 3986/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. Ι.6 του
  ν. 4254/2014, θεσπίστηκε ήδη εξαίρεση από την απόλυτη απαγόρευση του καπνίσματος και
  δόθηκε η δυνατότητα δημιουργίας χώρων καπνιζόντων στα Πρακτορεία (Τύπου Α΄, Β΄, ΣΤ΄).
  Έκτοτε, σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και με δικαιολογημένη εμπιστοσύνη
  προς την Διοίκηση, οι ιδιοκτήτες Καταστημάτων PLAY, στα οποία διεξάγονται νόμιμα τυχερά
  παίγνια και όπου κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται το κάπνισμα, προβαίνουν σε σημαντικές
  επενδύσεις για τη λειτουργία των καταστημάτων με ειδικούς χώρους για τους καπνιστές,
  καθώς και κατάλληλα συστήματα εξαερισμού και πρόληψης πυρκαγιάς, με γνώμονα την
  προστασία των λοιπών παρευρισκόμενων από την παθητική χρήση των προϊόντων καπνού
  και συναφών προϊόντων. Πρέπει να σημειωθεί ότι ειδικά για τα Καταστήματα PLAY, η
  δημιουργία εξωτερικών χώρων προοριζόμενων για καπνιστές είναι δυσχερής, καθώς η
  δραστηριότητα τους διεξάγεται αποκλειστικώς σε εσωτερικούς χώρους κύριας χρήσης όπου
  απαγορεύεται η έξωθεν θέαση στις οθόνες των παιγνιομηχανημάτων.
  Σημειώνεται ότι τα Πρακτορεία ΟΠΑΠ συνιστούν το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων στην
  Ελληνική Επικράτεια εισφέροντας σημαντικά έσοδα στο Ελληνικό Δημόσιο. Μέσω δε της
  είσπραξης του ετησίου τέλους λειτουργίας χώρων καπνιζόντων το Κράτος λαμβάνει ένα
  σημαντικό πρόσθετο δημοσιονομικό έσοδο από τους χώρους αυτούς, στους οποίους
  μάλιστα σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η πρόσβαση σε ανηλίκους και ειδικά για τα
  Καταστήματα PLAY σε άτομα κάτω των 21 ετών. Πιο συγκεκριμένα, τα Πρακτορεία ΟΠΑΠ
  λειτουργούν κατά νόμο με προτεραιότητα τη διασφάλιση, μεταξύ άλλων, της προστασίας
  των καταναλωτών , των ανηλίκων και όσων δεν έχουν τη νόμιμη ηλικία συμμετοχής στα
  παίγνια. Προς επίτευξη των ανωτέρω εφαρμόζουν τις Αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού,
  όπως θεσμοθετούνται από την αρμόδια ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή (Ε.Ε.Ε.Π), για την
  απαγόρευση εισόδου όσων δεν έχουν την ηλικία που ορίζει ο νόμος για συμμετοχή στα εν
  λόγω παίγνια και την προστασία των κοινωνικά ευπαθών ομάδων. Τα Καταστήματα PLAY
  ελέγχονται και εποπτεύονται αυστηρά, τόσο από την ΟΠΑΠ Α.Ε όσο και από την Ε.Ε.Ε.Π..
  Αντίθετα, δεν συμβαίνει το ίδιο με τα παράνομους χώρους διεξαγωγής παιγνίων. Σύμφωνα
  με στοιχεία της αγοράς, στην Ελλάδα λειτουργούν περίπου 1.800-2.000 χώροι παράνομης
  διεξαγωγής παιγνίων. Βάσει δε δημοσιοποιημένων στοιχείων (εκθέσεις πεπραγμένων
  Ε.Ε.Ε.Π, δημόσιες τοποθετήσεις βουλευτών, δικαστικών λειτουργών, κλπ) εκτιμάται ότι
  λειτουργούν παρανόμως χιλιάδες παιγνιομηχανήματα σε παράνομα καταστήματα και τα
  έσοδα για τους παράνομους παρόχους υπερβαίνουν το 1δις ευρώ, με τεράστια απώλεια
  φορολογητέας ύλης για το Ελληνικό Δημόσιο. Η απουσία κρατικής εποπτείας στους εν λόγω
  χώρους συντελεί στη διάπραξη εγκλημάτων, στην ανάλωση μη νόμιμου χρήματος, στην
  παραβίαση των Αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού ενώ είναι βέβαιο ότι οι εν λόγω χώροι δεν
  θα συμμορφωθούν με την προτεινόμενη νομοθεσία για την απαγόρευση του καπνίσματος.
  Συνεπεία των ανωτέρω, η καθολική απαγόρευση του καπνίσματος στους νόμιμους χώρους
  διεξαγωγής παιγνίων αναμενόμενα θα κατευθύνει μεγάλη μερίδα παικτών σε παράνομους
  χώρους παιγνίων.
  Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο ήδη προβλέπει ρητές
  εξαιρέσεις από την απόλυτη απαγόρευση του καπνίσματος και δη για τα αεροδρόμια με
  διαμόρφωση ειδικών χώρων που απευθύνονται στους καπνιστές. Η λειτουργία των
  Καταστημάτων PLAY νόμιμης διεξαγωγής τυχερών παιγνίων της ΟΠΑΠ ΑΕ με δυνατότητα
  τήρησης απομονωμένων χώρων καπνιζόντων με τοποθέτηση κατάλληλων συστημάτων
  εξαερισμού συνάδει με τους σκοπούς του νόμου και προστατεύει τους λοιπούς
  παρευρισκόμενους από την παθητική χρήση των προϊόντων καπνού και συναφών
  προϊόντων.
  Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνεται η τροποποίηση του εδαφίου στ΄ της
  παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Νόμου 3730/2008 ως ακολούθως:
  ….στ) η κατανάλωση προϊόντων καπνού σε κλειστούς και υπαίθριους χώρους διεξαγωγής
  αθλοπαιδιών, ψυχαγωγίας, με εξαίρεση τους χώρους που ορίζονται στην παρ.5 του άρθρου
  3, και συγκέντρωσης ανηλίκων, σε κλειστούς χώρους ομαδικών αθλημάτων και κλειστούς
  χώρους αθλητικών εκδηλώσεων. Για κάθε παράβαση της παρούσας διάταξης επιβάλλεται
  πρόστιμο ύψους διακοσίων (200) ευρώ στους παρανόμως καπνίζοντες και πεντακοσίων (500)
  ευρώ στους υπεύθυνους διαχείρισης των παραπάνω χώρων. Με κοινή απόφαση των
  Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών καθορίζονται οι
  ειδικότεροι όροι σχετικά με την απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς και υπαίθριους
  χώρους όπου υπάρχουν ανήλικοι….

 • 2 Οκτωβρίου 2019, 14:44 | ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

  Ως ιδιοκτήτες Kαταστημάτων PLAY (Αμιγείς χώροι διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω παιγνιομηχανημάτων VLTs), ασκώντας υπεύθυνα υπό την καθοδήγηση της ΟΠΑΠ Α.Ε, την επιχειρηματική μας δραστηριότητα και μεριμνώντας αποδεδειγμένα για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος μέσω της υιοθέτησης και εφαρμογής των Αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού και τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας προτείνουμε την τροποποίηση των άρθρων 3 και 2 του Νόμου 3730/2008, βάσει των ακολούθων: Δυνάμει του άρθρου 45 του ν. 3986/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. Ι.6 του ν. 4254/2014, θεσπίστηκε ήδη εξαίρεση από την απόλυτη απαγόρευση του καπνίσματος και δόθηκε η δυνατότητα δημιουργίας χώρων καπνιζόντων στα Πρακτορεία (Τύπου Α΄, Β΄, ΣΤ΄). Έκτοτε, σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και με δικαιολογημένη εμπιστοσύνη προς την Διοίκηση, οι ιδιοκτήτες Καταστημάτων PLAY, στα οποία διεξάγονται νόμιμα τυχερά παίγνια και όπου κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται το κάπνισμα, προβαίνουν σε σημαντικές επενδύσεις για τη λειτουργία των καταστημάτων με ειδικούς χώρους για τους καπνιστές, καθώς και κατάλληλα συστήματα εξαερισμού και πρόληψης πυρκαγιάς, με γνώμονα την προστασία των λοιπών παρευρισκόμενων από την παθητική χρήση των προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων. Πρέπει να σημειωθεί ότι ειδικά για τα Καταστήματα PLAY, η δημιουργία εξωτερικών χώρων προοριζόμενων για καπνιστές είναι δυσχερής, καθώς η δραστηριότητα τους διεξάγεται αποκλειστικώς σε εσωτερικούς χώρους κύριας χρήσης όπου απαγορεύεται η έξωθεν θέαση στις οθόνες των παιγνιομηχανημάτων. Σημειώνεται ότι τα Πρακτορεία ΟΠΑΠ συνιστούν το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων στην Ελληνική Επικράτεια εισφέροντας σημαντικά έσοδα στο Ελληνικό Δημόσιο. Μέσω δε της είσπραξης του ετησίου τέλους λειτουργίας χώρων καπνιζόντων το Κράτος λαμβάνει ένα σημαντικό πρόσθετο δημοσιονομικό έσοδο από τους χώρους αυτούς, στους οποίους
  μάλιστα σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η πρόσβαση σε ανηλίκους και ειδικά για τα Καταστήματα PLAY σε άτομα κάτω των 21 ετών. Πιο συγκεκριμένα, τα Πρακτορεία ΟΠΑΠ λειτουργούν κατά νόμο με προτεραιότητα τη διασφάλιση, μεταξύ άλλων, της προστασίας των καταναλωτών , των ανηλίκων και όσων δεν έχουν τη νόμιμη ηλικία συμμετοχής στα παίγνια. Προς επίτευξη των ανωτέρω εφαρμόζουν τις Αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, όπως θεσμοθετούνται από την αρμόδια ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή (Ε.Ε.Ε.Π), για την απαγόρευση εισόδου όσων δεν έχουν την ηλικία που ορίζει ο νόμος για συμμετοχή στα εν λόγω παίγνια και την προστασία των κοινωνικά ευπαθών ομάδων. Τα Καταστήματα PLAY ελέγχονται και εποπτεύονται αυστηρά, τόσο από την ΟΠΑΠ Α.Ε όσο και από την Ε.Ε.Ε.Π.. Αντίθετα, δεν συμβαίνει το ίδιο με τα παράνομους χώρους διεξαγωγής παιγνίων. Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς, στην Ελλάδα λειτουργούν περίπου 1.800-2.000 χώροι παράνομης διεξαγωγής παιγνίων. Βάσει δε δημοσιοποιημένων στοιχείων (εκθέσεις πεπραγμένων Ε.Ε.Ε.Π, δημόσιες τοποθετήσεις βουλευτών, δικαστικών λειτουργών, κλπ) εκτιμάται ότι λειτουργούν παρανόμως χιλιάδες παιγνιομηχανήματα σε παράνομα καταστήματα και τα έσοδα για τους παράνομους παρόχους υπερβαίνουν το 1δις ευρώ, με τεράστια απώλεια φορολογητέας ύλης για το Ελληνικό Δημόσιο. Η απουσία κρατικής εποπτείας στους εν λόγω χώρους συντελεί στη διάπραξη εγκλημάτων, στην ανάλωση μη νόμιμου χρήματος, στην παραβίαση των Αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού ενώ είναι βέβαιο ότι οι εν λόγω χώροι δεν θα συμμορφωθούν με την προτεινόμενη νομοθεσία για την απαγόρευση του καπνίσματος. Συνεπεία των ανωτέρω, η καθολική απαγόρευση του καπνίσματος στους νόμιμους χώρους διεξαγωγής παιγνίων αναμενόμενα θα κατευθύνει μεγάλη μερίδα παικτών σε παράνομους χώρους παιγνίων. Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο ήδη προβλέπει ρητές εξαιρέσεις από την απόλυτη απαγόρευση του καπνίσματος και δη για τα αεροδρόμια με διαμόρφωση ειδικών χώρων που απευθύνονται στους καπνιστές. Η λειτουργία των Καταστημάτων PLAY νόμιμης διεξαγωγής τυχερών παιγνίων της ΟΠΑΠ ΑΕ με δυνατότητα τήρησης απομονωμένων χώρων καπνιζόντων με τοποθέτηση κατάλληλων συστημάτων εξαερισμού συνάδει με τους σκοπούς του νόμου και προστατεύει τους λοιπούς παρευρισκόμενους από την παθητική χρήση των προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων. Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνεται η τροποποίηση του εδαφίου στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Νόμου 3730/2008 ως ακολούθως:
  ….στ) η κατανάλωση προϊόντων καπνού σε κλειστούς και υπαίθριους χώρους διεξαγωγής αθλοπαιδιών, ψυχαγωγίας, με εξαίρεση τους χώρους που ορίζονται στην παρ.5 του άρθρου 3, και συγκέντρωσης ανηλίκων, σε κλειστούς χώρους ομαδικών αθλημάτων και κλειστούς χώρους αθλητικών εκδηλώσεων. Για κάθε παράβαση της παρούσας διάταξης επιβάλλεται πρόστιμο ύψους διακοσίων (200) ευρώ στους παρανόμως καπνίζοντες και πεντακοσίων (500) ευρώ στους υπεύθυνους διαχείρισης των παραπάνω χώρων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι σχετικά με την απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς και υπαίθριους χώρους όπου υπάρχουν ανήλικοι….

 • 2 Οκτωβρίου 2019, 14:50 | Filippis jiorgos gsx

  Ως ιδιοκτήτες Kαταστημάτων PLAY (Αμιγείς χώροι διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω παιγνιομηχανημάτων VLTs), ασκώντας υπεύθυνα υπό την καθοδήγηση της ΟΠΑΠ Α.Ε, την επιχειρηματική μας δραστηριότητα και μεριμνώντας αποδεδειγμένα για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος μέσω της υιοθέτησης και εφαρμογής των Αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού και τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας προτείνουμε την τροποποίηση των άρθρων 3 και 2 του Νόμου 3730/2008, βάσει των ακολούθων:
  Δυνάμει του άρθρου 45 του ν. 3986/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. Ι.6 του ν. 4254/2014, θεσπίστηκε ήδη εξαίρεση από την απόλυτη απαγόρευση του καπνίσματος και δόθηκε η δυνατότητα δημιουργίας χώρων καπνιζόντων στα Πρακτορεία (Τύπου Α ́, Β ́, ΣΤ ́). Έκτοτε, σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και με δικαιολογημένη εμπιστοσύνη προς την Διοίκηση, οι ιδιοκτήτες Καταστημάτων PLAY, στα οποία διεξάγονται νόμιμα τυχερά παίγνια και όπου κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται το κάπνισμα, προβαίνουν σε σημαντικές επενδύσεις για τη λειτουργία των καταστημάτων με ειδικούς χώρους για τους καπνιστές, καθώς και κατάλληλα συστήματα εξαερισμού και πρόληψης πυρκαγιάς, με γνώμονα την προστασία των λοιπών παρευρισκόμενων από την παθητική χρήση των προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων. Πρέπει να σημειωθεί ότι ειδικά για τα Καταστήματα PLAY, η δημιουργία εξωτερικών χώρων προοριζόμενων για καπνιστές είναι δυσχερής, καθώς η δραστηριότητα τους διεξάγεται αποκλειστικώς σε εσωτερικούς χώρους κύριας χρήσης όπου απαγορεύεται η έξωθεν θέαση στις οθόνες των παιγνιομηχανημάτων.
  Σημειώνεται ότι τα Πρακτορεία ΟΠΑΠ συνιστούν το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων στην Ελληνική Επικράτεια εισφέροντας σημαντικά έσοδα στο Ελληνικό Δημόσιο. Μέσω δε της είσπραξης του ετησίου τέλους λειτουργίας χώρων καπνιζόντων το Κράτος λαμβάνει ένα σημαντικό πρόσθετο δημοσιονομικό έσοδο από τους χώρους αυτούς, στους οποίους

  μάλιστα σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η πρόσβαση σε ανηλίκους και ειδικά για τα Καταστήματα PLAY σε άτομα κάτω των 21 ετών. Πιο συγκεκριμένα, τα Πρακτορεία ΟΠΑΠ λειτουργούν κατά νόμο με προτεραιότητα τη διασφάλιση, μεταξύ άλλων, της προστασίας των καταναλωτών , των ανηλίκων και όσων δεν έχουν τη νόμιμη ηλικία συμμετοχής στα παίγνια. Προς επίτευξη των ανωτέρω εφαρμόζουν τις Αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, όπως θεσμοθετούνται από την αρμόδια ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή (Ε.Ε.Ε.Π), για την απαγόρευση εισόδου όσων δεν έχουν την ηλικία που ορίζει ο νόμος για συμμετοχή στα εν λόγω παίγνια και την προστασία των κοινωνικά ευπαθών ομάδων. Τα Καταστήματα PLAY ελέγχονται και εποπτεύονται αυστηρά, τόσο από την ΟΠΑΠ Α.Ε όσο και από την Ε.Ε.Ε.Π..
  Αντίθετα, δεν συμβαίνει το ίδιο με τα παράνομους χώρους διεξαγωγής παιγνίων. Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς, στην Ελλάδα λειτουργούν περίπου 1.800-2.000 χώροι παράνομης διεξαγωγής παιγνίων. Βάσει δε δημοσιοποιημένων στοιχείων (εκθέσεις πεπραγμένων Ε.Ε.Ε.Π, δημόσιες τοποθετήσεις βουλευτών, δικαστικών λειτουργών, κλπ) εκτιμάται ότι λειτουργούν παρανόμως χιλιάδες παιγνιομηχανήματα σε παράνομα καταστήματα και τα έσοδα για τους παράνομους παρόχους υπερβαίνουν το 1δις ευρώ, με τεράστια απώλεια φορολογητέας ύλης για το Ελληνικό Δημόσιο. Η απουσία κρατικής εποπτείας στους εν λόγω χώρους συντελεί στη διάπραξη εγκλημάτων, στην ανάλωση μη νόμιμου χρήματος, στην παραβίαση των Αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού ενώ είναι βέβαιο ότι οι εν λόγω χώροι δεν θα συμμορφωθούν με την προτεινόμενη νομοθεσία για την απαγόρευση του καπνίσματος. Συνεπεία των ανωτέρω, η καθολική απαγόρευση του καπνίσματος στους νόμιμους χώρους διεξαγωγής παιγνίων αναμενόμενα θα κατευθύνει μεγάλη μερίδα παικτών σε παράνομους χώρους παιγνίων.
  Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο ήδη προβλέπει ρητές εξαιρέσεις από την απόλυτη απαγόρευση του καπνίσματος και δη για τα αεροδρόμια με διαμόρφωση ειδικών χώρων που απευθύνονται στους καπνιστές. Η λειτουργία των Καταστημάτων PLAY νόμιμης διεξαγωγής τυχερών παιγνίων της ΟΠΑΠ ΑΕ με δυνατότητα τήρησης απομονωμένων χώρων καπνιζόντων με τοποθέτηση κατάλληλων συστημάτων εξαερισμού συνάδει με τους σκοπούς του νόμου και προστατεύει τους λοιπούς παρευρισκόμενους από την παθητική χρήση των προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων.
  Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνεται η τροποποίηση του εδαφίου στ ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Νόμου 3730/2008 ως ακολούθως:
  ….στ) η κατανάλωση προϊόντων καπνού σε κλειστούς και υπαίθριους χώρους διεξαγωγής αθλοπαιδιών, ψυχαγωγίας, με εξαίρεση τους χώρους που ορίζονται στην παρ.5 του άρθρου 3, και συγκέντρωσης ανηλίκων, σε κλειστούς χώρους ομαδικών αθλημάτων και κλειστούς χώρους αθλητικών εκδηλώσεων. Για κάθε παράβαση της παρούσας διάταξης επιβάλλεται πρόστιμο ύψους διακοσίων (200) ευρώ στους παρανόμως καπνίζοντες και πεντακοσίων (500) ευρώ στους υπεύθυνους διαχείρισης των παραπάνω χώρων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι σχετικά με την απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς και υπαίθριους χώρους όπου υπάρχουν ανήλικοι….

 • 2 Οκτωβρίου 2019, 14:00 | ΟΠΑΠ Α.Ε.

  Η ΟΠΑΠ ΑΕ ασκώντας υπεύθυνα την επιχειρηματική της δραστηριότητα και μεριμνώντας αποδεδειγμένα για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος μέσω της υιοθέτησης και εφαρμογής των Αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού και τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας προτείνει την τροποποίηση των άρθρων 3 και 2 του Νόμου 3730/2008, ως ακολούθως:
  Δυνάμει του άρθρου 45 του ν. 3986/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. Ι.6 του ν. 4254/2014, θεσπίστηκε ήδη εξαίρεση από την απόλυτη απαγόρευση του καπνίσματος και δόθηκε η δυνατότητα δημιουργίας χώρων καπνιζόντων στα Πρακτορεία (Τύπου Α΄, Β΄, ΣΤ΄). Έκτοτε, σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και με δικαιολογημένη εμπιστοσύνη προς την Διοίκηση, οι ανωτέρω επιχειρήσεις νόμιμης διεξαγωγής τυχερών παιγνίων όπου κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται το κάπνισμα προβαίνουν σε σημαντικές επενδύσεις για τη διαμόρφωση των καταστημάτων τους ώστε να διαθέτουν ειδικούς χώρους για τους καπνιστές καθώς και κατάλληλα συστήματα εξαερισμού και πρόληψης πυρκαγιάς, με γνώμονα την προστασία των λοιπών παρευρισκόμενων από την παθητική χρήση των προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων.
  Σημειώνεται ότι τα Πρακτορεία ΟΠΑΠ συνιστούν το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων στην Ελληνική Επικράτεια εισφέροντας σημαντικά έσοδα στο Ελληνικό Δημόσιο. Μέσω δε της είσπραξης του ετησίου τέλους λειτουργίας χώρων καπνιζόντων το Κράτος λαμβάνει ένα σημαντικό πρόσθετο δημοσιονομικό έσοδο από τους χώρους αυτούς, στους οποίους μάλιστα σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η πρόσβαση σε ανηλίκους. Πιο συγκεκριμένα, τα Πρακτορεία ΟΠΑΠ λειτουργούν κατά νόμο με προτεραιότητα τη διασφάλιση, μεταξύ άλλων, της προστασίας των καταναλωτών και των ανηλίκων. Προς επίτευξη των ανωτέρω εφαρμόζουν τις Αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, όπως θεσμοθετούνται από την αρμόδια ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή (Ε.Ε.Ε.Π), για την απαγόρευση εισόδου ανηλίκων και την προστασία των κοινωνικά ευπαθών ομάδων. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ελέγχεται και εποπτεύεται αυστηρά, τόσο από την Ε.Ε.Ε.Π. όσο και την Τριμελή Επιτροπή Ελέγχου.
  Αντίθετα, δεν συμβαίνει το ίδιο με τους παράνομους χώρους διεξαγωγής παιγνίων. Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς, στην Ελλάδα λειτουργούν περίπου 1.800-2.000 χώροι παράνομης διεξαγωγής παιγνίων. Βάσει δε δημοσιοποιημένων στοιχείων (εκθέσεις πεπραγμένων Ε.Ε.Ε.Π, δημόσιες τοποθετήσεις βουλευτών, δικαστικών λειτουργών, κλπ) εκτιμάται ότι στην εν λόγω αγορά τα έσοδα για τους παράνομους παρόχους υπερβαίνουν το 1δις ευρώ, με τεράστια απώλεια φορολογητέας ύλης για το Ελληνικό Δημόσιο. Η απουσία κρατικής εποπτείας στους εν λόγω χώρους συντελεί στη διάπραξη εγκλημάτων, στην ανάλωση μη νόμιμου χρήματος, στην παραβίαση των Αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού ενώ είναι βέβαιο ότι οι εν λόγω χώροι δεν θα συμμορφωθούν με την προτεινόμενη νομοθεσία για την απαγόρευση του καπνίσματος. Συνεπεία των ανωτέρω, η καθολική απαγόρευση του καπνίσματος στους νόμιμους χώρους διεξαγωγής παιγνίων αναμενόμενα θα κατευθύνει μεγάλη μερίδα παικτών σε παράνομους χώρους παιγνίων.
  Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο ήδη προβλέπει ρητές εξαιρέσεις από την απόλυτη απαγόρευση του καπνίσματος και δη για τα αεροδρόμια με διαμόρφωση ειδικών χώρων που απευθύνονται στους καπνιστές. Η λειτουργία των καταστημάτων νόμιμης διεξαγωγής τυχερών παιγνίων της ΟΠΑΠ ΑΕ με δυνατότητα τήρησης απομονωμένων χώρων καπνιζόντων με τοποθέτηση κατάλληλων συστημάτων εξαερισμού συνάδει με τους σκοπούς του νόμου και προστατεύει τους λοιπούς παρευρισκόμενους από την παθητική χρήση των προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων.
  Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνεται η τροποποίηση του εδαφίου στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Νόμου 3730/2008 ως ακολούθως:
  ….στ) η κατανάλωση προϊόντων καπνού σε κλειστούς και υπαίθριους χώρους διεξαγωγής αθλοπαιδιών, ψυχαγωγίας, με εξαίρεση τους χώρους που ορίζονται στην παρ.5 του άρθρου 3, και συγκέντρωσης ανηλίκων, σε κλειστούς χώρους ομαδικών αθλημάτων και κλειστούς χώρους αθλητικών εκδηλώσεων. Για κάθε παράβαση της παρούσας διάταξης επιβάλλεται πρόστιμο ύψους διακοσίων (200) ευρώ στους παρανόμως καπνίζοντες και πεντακοσίων (500) ευρώ στους υπεύθυνους διαχείρισης των παραπάνω χώρων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι σχετικά με την απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς και υπαίθριους χώρους όπου υπάρχουν ανήλικοι….

 • 2 Οκτωβρίου 2019, 14:09 | Αλέξανδρος Κεσανόπουλος

  Καλό θα ήταν να αναφερθούν ενδεικτικά κάποιοι χώροι ψυχαγωγίας και συγκέντρωσης ανηλίκων όπως οι παιδικές χαρές και παιδότοποι. Θα έπρεπε επιπλέον να γίνει σαφές ότι το κάπνισμα θα πρέπει να απαγορευτεί εντός των σχολικών υπαίθριων χώρων σε ώρα διδασκαλίας / διαλείμματος και σχολικών εκδηλώσεων. Ειναι απαράδεκτο το θέαμα γονείς να μπαίνουν το πρωί στα σχολεία με το τσιγάρο στο χέρι και να γίνεται η παρακολούθηση εκδηλώσεων με φραππέ και τσιγάρο σε στυλ καφενείου.Επίσης θα πρέπει να τιμωρείται η ρύπανση δημοσίου χώρου(παραλίας/παιδικής χαράς/δρόμου) με αποτσίγαρα επιπλέον του καπνίσματος.

 • 2 Οκτωβρίου 2019, 13:16 | ΠΟΕΠΠΠ

  Περαιτέρω προτείνεται η τροποποίηση των άρθρων 3 και 2 του Νόμου 3730/2008,
  ως ακολούθως:
  Δυνάμει του άρθρου 45 του ν. 3986/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. Ι.6 του
  ν. 4254/2014, θεσπίστηκε ήδη εξαίρεση από την απόλυτη απαγόρευση του καπνίσματος και
  δόθηκε η δυνατότητα δημιουργίας χώρων καπνιζόντων στα Πρακτορεία (Τύπου Α΄, Β΄, ΣΤ΄).
  Έκτοτε, σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και με δικαιολογημένη εμπιστοσύνη
  προς την Διοίκηση, οι πράκτορες-μέλη των Σωματείων που μετέχουν στην Ομοσπονδία, πραγματοποιούν σημαντικές επενδύσεις για τη διαμόρφωση των καταστημάτων τους, ώστε να διαθέτουν ειδικούς χώρους για τους καπνιστές, καθώς και κατάλληλα συστήματα εξαερισμού και πρόληψης πυρκαγιάς, με γνώμονα την προστασία των λοιπών παρευρισκόμενων από την παθητική χρήση των προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων.
  Σημειώνεται ότι τα Πρακτορεία ΟΠΑΠ συνιστούν το μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων
  στην Ελληνική Επικράτεια εισφέροντας σημαντικά έσοδα στο Ελληνικό Δημόσιο. Μέσω δε
  της είσπραξης του ετησίου τέλους λειτουργίας χώρων καπνιζόντων το Κράτος λαμβάνει ένα
  σημαντικό πρόσθετο δημοσιονομικό έσοδο από τους χώρους αυτούς, στους οποίους
  μάλιστα σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η πρόσβαση σε ανηλίκους. Πιο συγκεκριμένα τα Πρακτορεία ΟΠΑΠ λειτουργούν νόμιμα, έχουν ως προτεραιότητα τη διασφάλιση της προστασίας καταναλωτών, ανηλίκων καθώς και ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Εποπτεύονται αυστηρώς από την ΟΠΑΠ ΑΕ και από την Ε.Ε.Ε.Π.
  Αντίθετα, δεν συμβαίνει το ίδιο με τα παράνομους χώρους διεξαγωγής παιγνίων. Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς, στην Ελλάδα λειτουργούν περίπου 1.800-2.000 χώροι παράνομης διεξαγωγής παιγνίων, βάσει δε δημοσιοποιημένων στοιχείων (εκθέσεις πεπραγμένων Ε.Ε.Ε.Π, δημόσιες τοποθετήσεις βουλευτών, δικαστικών λειτουργών) εκτιμάται ότι στην εν λόγω αγορά τα χρήματα που διακινούνται υπερβαίνουν το 1δις ευρώ, με τεράστια απώλεια φορολογητέας ύλης για το Ελληνικό Δημόσιο. Η απουσία κρατικής εποπτείας στους εν λόγω χώρους συντελεί στη διάπραξη εγκλημάτων, στην ανάλωση μη νόμιμου χρήματος, στην παραβίαση των Αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού ενώ είναι βέβαιο ότι οι εν λόγω χώροι δεν θα συμμορφωθούν με την προτεινόμενη νομοθεσία για την απαγόρευση του καπνίσματος. Συνεπεία των ανωτέρω, η καθολική απαγόρευση του καπνίσματος στους νόμιμους χώρους διεξαγωγής παιγνίων αναμενόμενα θα κατευθύνει μεγάλη μερίδα παικτών σε παράνομους χώρους παιγνίων.
  Πέραν των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο ήδη προβλέπει
  ρητές εξαιρέσεις από την απόλυτη απαγόρευση του καπνίσματος και δη για τα αεροδρόμια
  με διαμόρφωση ειδικών χώρων που απευθύνονται στους καπνιστές. Η λειτουργία των
  καταστημάτων νόμιμης διεξαγωγής τυχερών παιγνίων της ΟΠΑΠ ΑΕ με δυνατότητα
  τήρησης απομονωμένων χώρων καπνιζόντων με τοποθέτηση κατάλληλων συστημάτων
  εξαερισμού συνάδει με τους σκοπούς του νόμου και προστατεύει τους λοιπούς
  παρευρισκόμενους από την παθητική χρήση των προϊόντων καπνού και συναφών
  προϊόντων.

  Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνεται η τροποποίηση του εδαφίου στ΄ της
  παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Νόμου 3730/2008 ως ακολούθως:
  ….στ) η κατανάλωση προϊόντων καπνού σε κλειστούς και υπαίθριους χώρους διεξαγωγής
  αθλοπαιδιών, ψυχαγωγίας, με εξαίρεση τους χώρους που ορίζονται στην παρ.5 του άρθρου
  3, και συγκέντρωσης ανηλίκων, σε κλειστούς χώρους ομαδικών αθλημάτων και κλειστούς
  χώρους αθλητικών εκδηλώσεων. Για κάθε παράβαση της παρούσας διάταξης επιβάλλεται
  πρόστιμο ύψους διακοσίων (200) ευρώ στους παρανόμως καπνίζοντες και πεντακοσίων
  (500) ευρώ στους υπεύθυνους διαχείρισης των παραπάνω χώρων. Με κοινή απόφαση των
  Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών καθορίζονται οι
  ειδικότεροι όροι σχετικά με την απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς και υπαίθριους
  χώρους όπου υπάρχουν ανήλικοι.

 • Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Προϊόντων Ατμίσματος (Σ.Ε.Ε.Π.Α.) προτείνει την παρακάτω προσθήκη στο άρθρο στο σημείο (ζ) της παραγράφου 1, ώστε να είναι ουσιαστική και ρεαλιστική η εφαρμογή του:

  ζ) η κάθε είδους διαφήμιση και προώθηση προϊόντων καπνού σε όλους τους εξωτερικούς, υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους. Εξαιρούνται οι εσωτερικοί χώροι των σημείων πώλησης προϊόντων καπνού καθώς και οι προωθητικές ενέργειες που προορίζονται αποκλειστικά για τους επαγγελματίες, όπως επαγγελματικές εκθέσεις κλπ. Ως εξωτερικός χώρος νοείται και η πρόσοψη και λοιπές πλευρές του κουβουκλίου, οι τέντες και ο περιβάλλων χώρος του περιπτέρου. Οι υπαίθριοι χώροι λογίζονται κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 2946/2001 (Α΄ 224). Στους εσωτερικούς χώρους περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι κινηματογράφοι, τα θέατρα, οι στρατιωτικές μονάδες, τα Δικαστήρια, όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα ξενοδοχεία και πάσης φύσεως τουριστικά καταλύματα, καθώς και τα εμπορικά καταστήματα.

  Στο σχέδιο νόμου θα πρέπει ρητά να επιτρέπεται η ενημέρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας, δηλαδή των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, όπως οι παραγωγοί, εισαγωγείς, έμποροι, χονδρικής, καταστήματα. Η ενημέρωση τους, η οποία συνήθως αφορά είτε εμπορικά θέματα είτε θέματα σύννομης κυκλοφορίας, περιορίζεται αυστηρώς σε θεματολογία που αφορά τους επαγγελματίες και όχι τους ιδιώτες, όπως άλλωστε συμβαίνει στην ΕΕ . Είμαστε βέβαιοι ότι ο νομοθέτης δεν απαγορεύει την διεξαγωγή επαγγελματικών εκθέσεων, όμως υπάρχει το ενδεχόμενο να υπάρξουν παρερμηνείες από τα όργανα ελέγχου αν η διατύπωση δεν καταστεί σαφής και κρυστάλλινη.

 • 2 Οκτωβρίου 2019, 11:17 | ΣΙΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Είναι αδιανόητες οι πρακτικές εξίσωσης του ηλεκτρονικού τσιγάρου και των προϊόντων ατμίσματος εν γένει , με τα καπνικά προϊόντα.
  Επιτέλους, ας ξεκαθαρίσει το τοπίο με συγκεκριμένες και σαφείς νομοθετικές διατάξεις, ώστε να ξεπεραστεί ο εγκλωβισμός των επιχειρήσεων προϊόντων ατμίσματος, ενός κλάδου με δυναμική και προοπτικές, ώστε να προσφέρει μια δυναμική εναλλακτική διακοπής του καπνίσματος.
  Το ισχύον νομοθετικό-ρυθμιστικό πλαίσιο χρήζει άμεσων επεμβάσεων και τροποποιήσεων.
  1. Σαφής οδηγία σχετικά με μια ΟΡΙΣΤΙΚΗ μορφή του προϊόντος (Shortfill-10ml-SV) και τον τρόπο που αυτό θα εισάγεται-διανέμεται-φορολογείται αλλά και τις σημάνσεις που πρέπει να φέρει.Έτσι, οι επιχειρήσεις προϊόντων ατμίσματος θα μπορέσουν να σχεδιάσουν μια στρατηγική προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.
  2. Για να γνωμοδοτήσουμε, πρέπει πρώτα να ΕΡΕΥΝΗΣΟΥΜΕ. Ας γίνει σαφές ότι ο ατμός ΔΕΝ είναι καπνός και επιτέλους ας σταματήσει η παραπληροφόρηση σχετικά με τους θανάτους στην Αμερική που ουδεμία σχέση έχουν με το ηλεκτρονικό τσιγάρο παρά με το υγρό, το οποίο κατά σειρά ουδεμία σχέση έχει με τα νόμιμα υγρά που φέρουν MSDS’s , κτλ.Είναι υποχρέωση του Υπουργείου Υγείας να αναδείξει και να » ξεχωρίσει» τα (κατά πολύ) λιγότερο επιβλαβή προϊόντα.
  3. Σαφείς οδηγίες και άμεση ενημέρωση μεταξύ Υπουργείου Υγείας και Οικονομικών. Δεν είναι δυνατόν τον Σεπτέμβρη του 2019, τελωνειακή αρχή να αγνοεί την ύπαρξη του νόμου 4600/2019.
  4.Είναι καιρός να ρυθμιστεί η αγορά σύμφωνα με τα παραπάνω, καθώς είναι παράλληλα και ένας τρόπος πάταξης του λαθρεμπορίου. Ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο, θα έχει θετικές επιδράσεις ΚΑΙ προς την κατεύθυνση αυτή.

  Με εκτίμηση

 • 2 Οκτωβρίου 2019, 00:50 | Βασίλειος Παπαδόπουλος

  Συμφωνω με το συνάδελφο νομικό κο Διαμαντόπουλο ως προς τις παρατηρήσεις του. Ειδικότερα θα πρέπει να απαγορευτεί η απαράδεκτη δυνατότητα που δίνει ο νομοθέτης στην πώληση καπνικών και ηλεκτρονικών τσιγάρων σε βιβλιοπωλεία, καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών που υπάρχουν και προϊόντα για ανηλίκους. Προσθέτω δε ότι θα πρέπει να αποτυπωθούν με σαφήνεια οι χώροι ψυχαγωγίας ανηλίκων της περ. στ) προκειμένου να μην δίνονται περιθώρια παρερμηνειών, και να καταστεί σαφής η πρόθεση του νομοθέτη για το ποιοι ανοικτοί χώροι εννοούνται και με ποιο κριτήριο ακριβώς. Τα κριτήρια της συγκέντρωσης και της ψυχαγωγίας ανηλίκων είναι επιδεχόμενα πολλών ερμηνειών, ενώ υπάρχει και το ενδεχόμενο της περιστασιακής χρήσης εκάστου χώρου ως ψυχαγωγικού για τους ανηλίκους, π.χ. πάρκα, άλση, αλσύλια, όπως και της περιστασιακής παρουσίας πολλών ανηλίκων,π.χ. σχολικές εκδρομές, εκδηλώσεις, κλπ. Αυτο δημιουργεί αναπόφευκτα μεγάλα ζητήματα κρίσης εκ των ελεγκτικών οργάνων για την διενέργεια των ελέγχων, όπως και ενδεχόμενες δυσεπίλυτες προστριβές μεταξύ των χρηστων – μη χρηστών για την υπαγωγή του χώρου εντός της απαγόρευσης. Επίσης, οι χώροι, ειδικότερα οι παιδικές χαρες, θα πρέπει απαραιτήτως να οριοθετούνται εκ του νόμου ως προς την ελάχιστη απόσταση για την απαγόρευση. Επιπλέον, θεωρώ εξαιρετική ευκαιρία και παράλληλα ντροπή διαχρονική της ελληνικής πολιτείας να μη νομοθετείται η απαγόρευση της κατανάλωσης καπνού και άλλων παρόμοιων προϊόντων, σε χώρους όπου εκ των πραγμάτων υπάρχει σημαντικό κενό προστασίας της δημόσιας υγείας, όπως τα θερινά σινεμά ή τα ανοικτά θέατρα, οι χώροι των θεατών σε ανοικτούς αθλητικούς χώρους και τα αρχαιολογικά μνημεία, για τους οποίους θα πρέπει άμεσα να υπάρξει μέριμνα. Ωστόσο, θα πρέπει να παρατηρήσω ακόμα ότι η διάταξη της περ. στ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 όπως τροποποιείται είναι πολύ προβληματική και καταδεινύει μια προχειρότητα στο σχεδιασμό, καθώς στην πλειονότητα των δημόσιων χώρων δεν είναι δυνατό να τιμωρείται για παράδειγμα με 500 € ο υπεύθυνος διαχείρισης, που είναι ο κάθε Δήμαρχος ή η αρμόδια τοπική υπηρεσία, για παραβάσεις που δεν είναι δυνατόν να εποπτεύονται με επάρκεια εκ των πραγμάτων ιδιαίτερα σε χώρους μεγάλης έκτασης. Αυτό έχει νόημα προφανώς σε χώρους ιδιωτικής διαχείρισης και χώρους σχετικα μικρής έκτασης, κάτι για το οποίο θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα από το νομοθέτη. Γενικότερα ζητήματα νομοτεχνικά υπάρχουν και στα υπόλοιπα άρθρα.

  Βασίλειος Παπαδόπουλος
  Δικηγόρος Αθηνών.

 • 1 Οκτωβρίου 2019, 20:27 | Παναγιώτης Αλεβαντης

  Εκ μέρους 9 συλλόγων, αστικών μη-κερδοσκοπικών οργανισμών και ομάδων πολιτών που αγωνίζονται για την προστασία από το παθητικό κάπνισμα (βλ. https://akapnistas.blogspot.com/2019/10/blog-post.html)

  1. Σχετικά με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο στ) επισημαίνεται ότι η διατύπωση της πρώτης πρότασης του εν λόγω στοιχείου δημιουργεί σύγχυση όσον αφορά τους κλειστούς και υπαίθριους χώρους απαγόρευσης του καπνίσματος δεδομένου ότι φαίνεται πως η απαγόρευση ισχύει μόνο αν εκεί συχνάζουν ανήλικοι – ενώ από τις δηλώσεις στον τύπο δόθηκε η εντύπωση ότι η απαγόρευση στους υπαίθριους χώρους θα ήταν καθολική (όπως έχει αρχίσει να γίνεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες).
  Έτσι όμως δεν εξασφαλίζεται η προστασία ούτε των ανήλικων αλλά ούτε και των ενήλικων από το παθητικό κάπνισμα. Ο προσδιορισμός «κλειστοί και υπαίθριοι» θα έπρεπε να αναφέρεται σε όλες τις υποκατηγορίες χώρων (διεξαγωγής αθλοπαιδιών, ψυχαγωγίας και συγκέντρωσης ανηλίκων, ομαδικών αθλημάτων και χώρους αθλητικών εκδηλώσεων). Επιπλέον, εκτός από τους υπαίθριους χώρους των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (βλ. παραπάνω παράγραφος Β.1) θα έπρεπε να καλύπτονται και άλλοι υπαίθριοι χώροι όπου συχνάζουν ή όχι ανήλικοι (θερινοί κινηματογράφοι, υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων και συναυλιών, παραλίες, θέατρα, υπαίθριοι χώροι πλοίων, ιδιωτικά σκάφη – κατ’ αναλογία με τα αυτοκίνητα κ.ά.).
  Επίσης το ύψος των προστίμων θα μπορούσε να ευθυγραμμιστεί με το ύψος των προστίμων που επιβάλλονται στους καπνίζοντες σε αυτοκίνητα στα οποία επιβαίνουν ανήλικοι (βλ. παράγραφο 1 σημείο η) του άρθρου 3 παραπάνω).
  Συνεπώς προτείνεται η αναδιατύπωση του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ως εξής:
  στ) η κατανάλωση προϊόντων καπνού σε όλους τους κλειστούς και υπαίθριους δημόσιους χώρους. Σε περίπτωση παρουσίας ανήλικων για κάθε παράβαση της παρούσας διάταξης επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ στους παρανόμως καπνίζοντες και 3.000 ευρώ στους υπεύθυνους διαχείρισης των παραπάνω χώρων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι σχετικά με την απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς και υπαίθριους χώρους, ιδίως όταν υπάρχουν ανήλικοι.
  2. Σχετικά με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) (προσθήκη) επισημαίνεται ότι οι εν λόγω κώδικες δεοντολογίας προβλέπουν ειδικές διατάξεις σχετικά με τους ανήλικους. Επιπλέον, εάν η διαφήμιση καπνικών προϊόντων απαγορεύεται σύμφωνα με το πρώτο μέρος του άρθρου, είναι λογικό να απαγορευτεί γενικά και ο δειγματισμός καπνικών προϊόντων στους εξωτερικούς, υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους, πλην των εσωτερικών χώρων των σημείων πώλησης προϊόντων καπνού.
  Συνεπώς προτείνεται η αναδιατύπωση της προσθήκης στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) ως εξής:
  Δεν συνιστά προώθηση προϊόντων η διενεργούμενη σύμφωνα με τους κανόνες του Διεθνούς Κώδικα Δεοντολογίας για την Πρακτική της Έρευνας Αγοράς και της Κοινωνικής Έρευνας (International Code of Marketing and Social Research Practice), του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κοινής Γνώμης και Έρευνας Αγοράς (ICC/ESOMAR) και του Κώδικα Δεοντολογίας του Συλλόγου Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ) έρευνα αγοράς. Ως έρευνα αγοράς νοείται η συστηματική συλλογή και ανάλυση των απόψεων ή θέσεων ατόμων ή οργανισμών με τη χρήση μεθόδων των εφαρμοσμένων κοινωνικών επιστημών και στόχο την υποβοήθηση προσώπων ή φορέων στη λήψη αποφάσεων. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται ο δειγματισμός και η δωρεάν διάθεση καπνικών προϊόντων σε ανήλικους καθώς και σε εξωτερικούς, υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους.
  3. Το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο η) δεν τροποποιείται. Ωστόσο, η ισχύουσα νομοθεσία (Πρβλ. εγκύκλιο 38000/16.05.2018 του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Απαγορεύσεις της διαφήμισης, προώθησης και προβολής των προϊόντων καπνού» (ΑΔΑ: Ω36Ι465ΦΥΟ-ΘΡΝ) και οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις επιβάλλουν την συμπλήρωσή του με πρόβλεψη για τη διαφήμιση με οπτικοακουστικά μέσα και με τη χρησιμοποίηση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών (διαδίκτυο, ψηφιακά ραδιόφωνα και τηλεοράσεις κλπ.) καθώς και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
  Συνεπώς προτείνεται η συμπλήρωση του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο η) ως εξής:
  η) Απαγορεύεται η προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων προϊόντων καπνού στους κινηματογράφους, με οπτικοακουστικά μέσα και με τη χρήση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

 • 1 Οκτωβρίου 2019, 15:05 | Δημήτριος Διαμαντόπουλος

  Με σκοπό την προστασία των ανηλίκων και την αποτροπή δημιουργίας νέων καπνιστών, ιδίως ανηλίκων καπνιστών, προτείνω εκ μέρους της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «NoSmoke.gr» και ως πληρεξούσιος δικηγόρος της:
  1) την επαναδιατύπωση της περιπτώσεως α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 όπως αυτό διαμορφώνεται από το άρθρο 18 του προτεινομένου νομοσχεδίου ως εξής:
  «α) η πώληση ή η δωρεάν διάθεση ή ο δειγματισμός προϊόντων καπνού σε ανηλίκους και από ανηλίκους»
  2) τις εξής προσθήκες στην περίπτωση ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 όπως αυτό διαμορφώνεται από το άρθρο 18 του προτεινομένου νομοσχεδίου:
  – μετά την φράση «… των σημείων πώλησης προϊόντων καπνού…» την προσθήκη της φράσεως «, τα οποία δεν επιτρέπεται να δημιουργούνται εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδίως επιχείρησης εστίασης, διασκέδασης ή αναψυχής».
  – στο τέλος της περιπτώσεως ζ΄ την προσθήκη της προτάσεως «Κατά την διενέργεια της έρευνας αγοράς δεν επιτρέπεται η δωρεάν διάθεση ή ο δειγματισμός προϊόντων καπνού».
  Οι παραπάνω αλλαγές κρίνονται αναγκαίες, διότι η εμπειρία εφαρμογής των ομοίας διατυπώσεως ισχυουσών διατάξεων του ν. 3730/2008 έχει καταδείξει ότι στο πλαίσιο της διενεργούμενης έρευνας αγοράς οι διαφημιστικές εταιρείες διαθέτουν δωρεάν ή δειγματίζουν προϊόντα καπνού (ιδίως τσιγάρα) σε ενηλίκους ή και σε ανηλίκους, με σκοπό την δημιουργία νέων καπνιστών, ενώ σε αρκετές επιχειρήσεις εστίασης, διασκέδασης ή αναψυχής δημιουργούνται πολύ μικρά σημεία πώλησης προϊόντων καπνού (σταντ), προκειμένου να καταστρατηγούνται οι διατάξεις του νόμου και να τοποθετείται διαφήμιση και προώθηση προϊόντων καπνού εντός της επιχειρήσεως εστίασης, διασκέδασης ή αναψυχής.

 • 30 Σεπτεμβρίου 2019, 10:23 | Αντώνης

  Τελικά όντως το κράτος έχει συνέχεια….Δεν φτάνει που το ηλεκτρικό τσιγάρο εξομοιώθηκε απο τους προηγούμενους με τον καπνό για την υγεία μας (και για κάτι δίς φόρους)το συνεχίζει η νέα κυβέρνηση σαν να μην άλλαξε τίποτα. Και ενώ στο εξωτερικό το ηλεκτρικό τσιγάρο χρησιμοποιείται για να κόψεις το συμβατικό τσιγάρο..στην Ελλάδα το υπερφορολογούμε σε βαθμό ώστε να συμφέρει το κανονικό τσιγάρο . Η φιλοσοφία των προηγούμενων τα αρπάζουμε απο οπου βρούμε μην μειωθεί η φορολογική ύλη απο τα καπνικά προιόντα βλέπω ακολουθείτε και απο την νέα διακυβέρνηση. Ο δε ΓΓ της ΑΑΔΕ εχει ρίξει όλο το βάρος μην κανας φτωχός πάρει αφορολόγητο ηλεκτρικό τσιγάρο παρα να πιάσει την ακμάζουσα φοροδιαφυγή στους τουριστικούς προορισμούς. Οντως η ΝΔ μια συνέχεια του συριζα σε όλα.θα ξαναέχουμε εκλογές..και ο λαός θα μιλήσει για την συνέχεια του κράτους εκει, ευχαριστώ.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2019, 20:46 | ΓΙΑΝΝΗΣ Χ

  Νομίζω ότι θα ήταν προτιμότερο να απαγορεύατε την καλλιέργεια καπνού ή τα εργοστάσια και την εισαγωγή προϊόντων καπνού. Τώρα με τόσες λεπτομέρειες και κανόνες μόνο άγχος μας δημιουργείτε. Τα καφέ θα έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν αν θα είναι καπνιζόντων ή μη.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2019, 20:35 | ΝΑΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

  Με έκπληξή μου διαπιστώνω ότι η απαγόρευση αφορά μόνο σε χώρους ψυχαγωγίας ανηλίκων!!
  Πήγα σε θερινούς κινηματογράφους και δεν μπορούσα να δω την ταινία από το ντουμάνι!!!Χώρια τα αναπνευστικά θέματα…
  Παρακαλώ να προβλεφθεί απαγόρευση και στους χώρους ψυχαγωγίας (και θερινούς κινηματογράφους) ενηλίκων, δηλαδή ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ!

 • 28 Σεπτεμβρίου 2019, 20:55 | Stathis Panagiotopoulos

  Πρέπει να απαγορεύεται και στα γήπεδα ποδοσφαίρου.Σε πολλές χώρες του εξωτερικού ισχύει αυτό.Θα μπορούσαν να ελέγχουν τη μεταφορά τσιγάρων κλπ στο σωματικό έλεγχο των φιλάθλων κατά την είσοδο τους στο γήπεδο.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2019, 16:47 | Γιάννος Μπερσής

  Στην απαγόρευση καπνίσματος σε εξωτερικούς χώρους θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι θερινοί κινηματογράφοι και θέατρα και συναυλιακοί χώροι λόγω μεγάλης εγγύτητα των θεατών.

 • 27 Σεπτεμβρίου 2019, 13:56 | Στέφανος-Κωνσταντίνος Πουρσαλίδης

  Πρέπει να είναι σαφές ότι η απαγόρευση ισχύει και για τα προϊόντα ατμίσματος.

 • 27 Σεπτεμβρίου 2019, 12:49 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΝΑΣ

  ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΕΧΡΙ Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΝΑ ΚΡΙΝΕΙ ΟΤΙ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΗ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΥ ΕΦ ΟΣΟΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ.

 • 27 Σεπτεμβρίου 2019, 08:30 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΡΖΗΣ

  Να προστεθεί ρητά η απαγόρευση κατανάλωσης προϊόντων καπνου -και ατμίσματος- σε πάσης φύσεως επισκέψιμους αρχαιολογικούς χώρους.

 • 26 Σεπτεμβρίου 2019, 12:18 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Να προβλεφθει σε ποση αποσταση απο τους υπαίθριους χώρους διεξαγωγής αθλοπαιδιών, ψυχαγωγίας και συγκέντρωσης ανηλίκων επιτρεπεται το καπνισμα.

 • 25 Σεπτεμβρίου 2019, 22:49 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΧΤΙΔΗΣ

  να επισημανθεί η απαγόρευση και για τα προιόντα «ατμίσματος»