Δημόσια Διαβούλευση της νομοθετικής πρωτοβουλίας για τον «εξορθολογισμό και βελτίωση στην απονομή της πολιτικής δικαιοσύνης»

Τίθεται από σήμερα 10 Μαρτίου 2011 σε δημόσια διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για τον «εξορθολογισμό και βελτίωση στην απονομή της πολιτικής δικαιοσύνης».

Με βάση το Σύνταγμα του 1975, το δικαίωμα της δικαστικής προστασίας είναι ένα πανανθρώπινο συνταγματικό δικαίωμα και ένα δημόσιο αγαθό, το οποίο πρέπει να απολαμβάνουν όλα τα άτομα, ενώ οι δικαστικές αποφάσεις πρέπει να ελέγχονται από τα ανώτατα δικαστήρια. Η πρωτοβουλία για τους δικονομικούς νόμους ανήκει στην Πολιτεία που πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν τα διδάγματα της επιστήμης και τις απόψεις της θεωρίας, των δικαστικών λειτουργών και του δικηγορικού σώματος, αλλά και τις κοινωνικές εξελίξεις.

Η απονομή της δικαιοσύνης εναπόκειται στα δικαιοδοτικά όργανα και στους δικαστικούς λειτουργούς, με την ταυτόχρονη απαραίτητη και ουσιαστική συνδρομή εκείνων που επιτελούν το δικηγορικό λειτούργημα. Οι δικαστικοί λειτουργοί και οι δικηγόροι αποτελούν τους δύο βασικούς και θεμελιώδεις παράγοντες, από τους οποίους εξαρτάται η απρόσκοπτη, ταχεία, ορθή και πειστική απονομή της.

Προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημα για ταχύτερη, ορθότερη, απλούστερη και ουσιαστικότερη απονομή της δικαιοσύνης με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου εισάγονται ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της διαδικασίας και τον εξορθολογισμό της. Έχοντας ως αφετηρία τον απόλυτο σεβασμό στα δικαιώματα των διαδίκων και με την ενεργό σκέψη ότι πρέπει να διαφυλαχθεί και αποκατασταθεί η συνέχεια, η ενότητα και η συνοχή του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, με το παρόν σχέδιο νόμου τίθενται οι ακόλουθοι κύριοι στόχοι,:

α) Η ενίσχυση της διαφάνειας, της σοβαρότητας και της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας.

β) Η διεύρυνση των δυνατοτήτων για την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών.

γ) Η διεύρυνση των δυνατοτήτων για την ανεύρεση της ουσιαστικής αλήθειας.

δ) Η αναβάθμιση της διαδικασίας.

ε) Η ομοιόμορφη ρύθμιση ομοίων δικονομικών καταστάσεων.

στ) Η αποφυγή δημιουργίας πρόσθετων νομικών και πρακτικών προβλημάτων, δικονομικών απαραδέκτων και ελαττωμάτων.

ζ) Η προσπάθεια επιτάχυνσης της δίκης χωρίς παράλληλη θυσία της ορθής απονομής της δικαιοσύνης.

η) Η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων που θα διευκολύνουν τη δυνατότητα της ενδοδιαδικαστικής ή εξώδικης ηλεκτρονικής διακίνησης των δικογράφων, εγγράφων, κ.λπ. και επικοινωνίας των παραγόντων της δίκης, ώστε να υπάρχει το απαραίτητο βασικό νομοθετικό θεμέλιο για την εισαγωγή στο πεδίο της δικαιοδοσίας των πολιτικών δικαστηρίων της ηλεκτρονικής υποβολής δικογράφων, της ηλεκτρονικής άσκησης ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων και της ηλεκτρονικής επίδοσης (κοινοποίησης) εγγράφων (δικογράφων) με απώτερο σκοπό τη γενικευμένη καθιέρωση της «ηλεκτρονικής διαδικασίας», ή άλλως «ηλεκτρονικής δίκης», με ταυτόχρονη προστασία βέβαια και κατοχύρωση όλων των συνταγματικών εγγυήσεων απονομής δικαιοσύνης.

Η διαφάνεια αποτελεί προτεραιότητα σε κάθε πρωτοβουλία της κυβέρνησης, όπως και η συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση των επιλογών της. Για αυτό, σας καλώ, να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 21 Μαρτίου 2011 και, αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματά της, το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

Χάρης Καστανίδης

Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

& Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Δείτε τον ισχύοντα Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εδώ.