Άρθρο 11: Αρμοδιότητες φορέων

1. Για τη διαχείριση του Δικτύου συγκροτείται από την Ε.Ε.Α.Ε., Ομάδα Διαχείρισης του Δικτύου (εφεξής Ο.Δ.Δ.). Η Ο.Δ.Δ. είναι αρμόδια για:
α. το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των αναγκαίων μετρήσεων,
β. τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος στο οποίο καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μετρήσεων και την παρουσίαση των δεδομένων των μετρήσεων στη Δικτυακή Πύλη,
γ. την καλή λειτουργία, τη συντήρηση και την αναβάθμιση, εφόσον απαιτείται, του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού,
δ. την κατάρτιση σε ετήσια βάση του προγράμματος συντηρήσεων και διακριβώσεων του εξοπλισμού του Δικτύου,
ε. τον έλεγχο καλής λειτουργίας με βάση τα αναφερόμενα στη σχετική παράγραφο του Κανονισμού καθώς και
στ. την αποκατάσταση των βλαβών του μετρητικού εξοπλισμού.
2. Για την εποπτεία του Δικτύου ορίζεται από την Ε.Ε.Α.Ε. και το Υ.Υ.Μ.Δ., η μικτή Ομάδα Εποπτείας του Δικτύου (εφεξής Ο.Ε.Δ.), η οποία είναι αρμόδια για:
α. τη λειτουργία, την επέκταση και την ανάπτυξη του Δικτύου,
β. την επικοινωνία με τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας, με σκοπό την επιλογή των θέσεων εγκατάστασης, ή και μετεγκατάστασης, των σταθερών σταθμών μέτρησης, ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες. Οι Δήμοι ορίζουν θέσεις ή πιθανές θέσεις εγκατάστασης των σταθερών σταθμών μέτρησης εντός των ορίων τους, οι οποίες πρέπει να πληρούν τα κριτήρια του Άρθρου 13 του παρόντος Κανονισμού.
3. Κάθε Δήμος ορίζει υπεύθυνο για την επικοινωνία με την:
– Ο.Δ.Δ., ο οποίος εκπροσωπεί το Δήμο σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που σχετίζονται με την εύρυθμη και ομαλή καθημερινή λειτουργία των σταθερών και κινητών σταθμών μέτρησης και με την
– Ο.Ε.Δ., ο οποίος εκπροσωπεί το Δήμο σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που σχετίζονται με τη διευθέτηση των αναγκαίων ενεργειών και διαδικαστικών θεμάτων που άπτονται της αρχικής εγκατάστασης, ή/και μετεγκατάστασης, των σταθερών σταθμών μέτρησης.
Οι Δήμοι παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια κατά την εγκατάσταση και λειτουργία των σταθμών του Δικτύου και εξασφαλίζουν την ασφάλεια του εξοπλισμού, τη διαρκή και εύκολη πρόσβαση του προσωπικού της Ο.Δ.Δ. σε αυτούς και την παροχή τεχνικών διευκολύνσεων κάθε είδους, όπως την παροχή ρεύματος και δικτυακής διασύνδεσης (όπου αυτό είναι εφικτό).
4. Υπεύθυνες για την ασφαλή στάθμευση και ασφάλεια των οχημάτων του Δικτύου, είναι οι κατά τόπους Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών του Υ.Υ.Μ.Δ. Το Υ.Υ.Μ.Δ. ορίζει υπεύθυνο για τις ανωτέρω ενέργειες στις κατά τόπους Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών και γνωστοποιεί την πληροφορία αυτή στην Ο.Δ.Δ.
Τα οχήματα των κινητών σταθμών μέτρησης επανδρώνονται με ευθύνη της Ο.Ε.Δ. Η λειτουργία των οχημάτων διεκπεραιώνει αιτήματα των Δήμων και των Περιφερειών, τα οποία υποβάλλονται από τον υπεύθυνο του Δήμου στην Ο.Δ.Δ., η οποία καταρτίζει το πρόγραμμα λειτουργίας των οχημάτων, ανά δίμηνο. Στο πρόγραμμα αυτό λαμβάνονται υπόψη και αιτήματα πολιτών ή φορέων που υποβάλλονται μέσω της Δικτυακής Πύλης του Δικτύου.
5. Η Ε.Ε.Τ.Τ. καθώς επίσης και άλλοι αρμόδιοι ή ενδιαφερόμενοι φορείς, όπως Περιφέρειες, Δήμοι, Πανεπιστήμια, πάροχοι ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και το Τ.Ε.Ε., κατόπιν αίτησής τους προς την Ο.Ε.Δ., αποκτούν ειδικά δικαιώματα πρόσβασης στη Δικτυακή Πύλη του Δικτύου, όπως τη δυνατότητα λήψης των πρωτογενών (αδόμητων) δεδομένων του συνόλου των μετρήσεων καθώς και άλλες σχετικές πληροφορίες.
6. Mε μέριμνα της Ε.Ε.Α.Ε. δημοσιεύονται κατ’ έτος τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των μετρήσεων των σταθερών σταθμών μέτρησης του Δικτύου καθώς και των μετρήσεων του συνόλου του μετρητικού εξοπλισμού των οχημάτων. Επίσης με μέριμνα της Ε.Ε.Α.Ε. δημοσιεύονται κατ’ έτος τα αποτελέσματα των επί τόπου περιοδικών συχνοεπιλεκτικών μετρήσεων με άλλο εξοπλισμό στις θέσεις εγκατάστασης των σταθερών σταθμών μέτρησης καθώς και τα αποτελέσματα των μετρήσεων που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των αυτεπάγγελτων ελέγχων στο 20% των αδειοδοτημένων κεραιών εντός σχεδίου πόλεως, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 30 του Νόμου 4070/2012.
7. Οι φορείς αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των μετρήσεων του Δικτύου, είναι η Ε.Ε.Α.Ε., το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η Ε.Ε.Τ.Τ. και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς, όπως Περιφέρειες, Δήμοι, Πανεπιστήμια, πάροχοι ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και το Τ.Ε.Ε. Ειδικότερα:
Με τη λειτουργία του Δικτύου, επιτυγχάνεται η υποστήριξη του μηχανισμού για τον συνεχή έλεγχο και τον περιορισμό των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων μιας περιοχής στα θεσμοθετημένα όρια έκθεσης του κοινού, προς ενίσχυση του έργου της Ε.Ε.Α.Ε., του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και της Ε.Ε.Τ.Τ.
Επίσης, παρέχεται διαρκής πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με τη έκθεση τους σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία καθώς και ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες, στις Περιφέρειες, στους Δήμους και το Τ.Ε.Ε.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. και οι πάροχοι ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών έχουν τη δυνατότητα έλεγχου της ορθής λειτουργίας των διαφόρων πηγών ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, με στόχο τόσο την δημόσια υγεία όσο και την αποδοτικότερη λειτουργία τους. Επίσης, οι πάροχοι ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών είναι σε θέση να συλλέξουν άμεσα τα στοιχεία ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που απαιτούνται για την αδειοδότηση και εγκατάσταση των κεραιοσυστημάτων τους.

 • 31 Αυγούστου 2012, 00:56 | Ν.ΜΠΕΝΜΑΓΙΩΡ – Πρώην Διευθυντής Πιστοποίησης Γεν. Γραμ. Επικοινωνιών

  α)Έχω την άποψη ότι διατάξεις οι οποίες περιέχονται στο νόμο δεν πρέπει να επαναλαμβάνονται στον Κανονισμό παρά μόνο εφόσον απαιτείται, ο Κανονισμός πρέπει να αναλύει τις διατάξεις αυτές.
  β) Η διασφάλιση του εξοπλισμού των σταθερών σταθμών του δικτύου από τους Δήμους σημαίνει πρακτικά ότι οι σταθεροί σταθμοί θα τοποθετηθούν σε δημοτικά κτίρια, στα οποία όμως ο Δήμος θα πρέπει να έχει τον έλεγχο της πρόσβασης στο δώμα για την αποφυγή βανδαλισμών.
  γ)Όταν είναι γνωστό ότι σε πολλούς δήμους υπάρχει πλήρης άγνοια ως προς τα κριτήρια διαπίστωσης των επιπτώσεων της Η/Μ ακτινοβολίας, πως θα ορίζουν τις θέσεις εγκατάστασης; Προτείνω να ορίζουν μόνο πιθανές θέσεις εγκατάστασης από τις οποίες θα επιλέγονται με διαφανή, σαφή και τεχνικά κριτήρια που θα καθοριστούν στον Κανονισμό οι τελικές θέσεις εγκατάστασης ή μετεγκατάστασης.
  δ) Τέλος προτείνω να διαγραφεί η παράγραφος 7 διότι δεν προσφέρει κάτι πρόσθετο στον Κανονισμό.

 • 11 Αυγούστου 2012, 15:49 | Χάρης

  Η Ο.Δ.Δ. θα πρέπει να έχει τα νομικά μέσα υπερκέρασης κάθε εμποδίου που εσκεμμένα ή αθέλητα θα βάζουν οι δήμοι. Η ως τώρα εμπειρία δείχνει ότι σε πολλές περιπτώσεις, οι τοπικές αυτοδιοικήσεις βάζουν σε μεγάλη προτεραιότητα ζητήματα τοπικών μικροσυμφερόντων παρά τεκμηριωμένες απόψεις.
  Θα είναι κρίμα η χωροθέτηση ενός σταθμού βάσης για παράδειγμα να μην γίνεται με τεχνικά – επιστημονικά κριτήρια αλλά με βάση την εγγύτητα στο ακίνητο «κάποιου».

 • 9 Αυγούστου 2012, 15:50 | Γρηγόρης Λαζαρακος

  Γιατί λείπει το Υπουργείο Άμυνας απο τη διαχείριση και την ομάδα παρακολούθησης του ηλεκτρομαγνητικου φάσματος όταν 24 ώρες το 24ωρο μεγάλο πλήθος συχνοτήτων χρησιμοποιείται απο το Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία και Στρατό Ξηράς?

  Γρηγόρης Λαζαράκος
  Πλοίαρχος Π.Ν. Ε.α.
  Μηχανικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Πολέμου, MSc