Άρθρο 06:

Α. Σκοπός και αντικείμενο του Δικτύου
1. Σκοπός του Δικτύου είναι ο διαρκής αδιάβλητος, διαφανής και αξιόπιστος έλεγχος της τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία όπως αυτά καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
2. Το αντικείμενο του Δικτύου περιλαμβάνει την εγκατάσταση κινητών και σταθερών σταθμών μέτρησης των επιπέδων της υψίσυχνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε όλη τη χώρα. Τα δεδομένα των σταθμών μέτρησης μεταφέρονται στο Κέντρο Διαχείρισης, το οποίο συμπεριλαμβάνει όλα τα υποσυστήματα και τις εφαρμογές που είναι αναγκαία για να συλλέξουν, να διαχειριστούν, να επεξεργαστούν και να αναλύσουν τα δεδομένα των μετρήσεων από το σύνολο των σταθμών μέτρησης του Δικτύου και στη συνέχεια να παράγουν αποτελέσματα και να προσφέρουν υπηρεσίες προς τους πολίτες, τους δημόσιους φορείς κλπ. Η σύνδεση και επικοινωνία των σταθμών μέτρησης του Δικτύου με το Κέντρο Διαχείρισης γίνεται οποιαδήποτε χρονική στιγμή ή σε προκαθοριζόμενα χρονικά διαστήματα, ενώ η συλλογή των στοιχείων των μετρήσεων πραγματοποιείται μέσω ειδικού λογισμικού κατάλληλου για τη συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία και προβολή των αποτελεσμάτων.
3. Η διασύνδεση των σταθμών μέτρησης ανά την Ελλάδα απαιτεί ένα δίκτυο ικανό να μεταφέρει με γρήγορο, αξιόπιστο και ασφαλή τρόπο όλα τα δεδομένα στο σταθμό συλλογής των μετρήσεων. Ο κεντρικός εξοπλισμός στο Κέντρο Διαχείρισης συγκεντρώνει όλες τις συνδέσεις με ασφαλή τρόπο. Για τις ανάγκες του Δικτύου χρησιμοποιούνται πολλαπλοί τρόποι διασύνδεσης. Συγκεκριμένα, όταν ο σταθμός μέτρησης τοποθετείται σε δημόσιο ή άλλο κτίριο το οποίο διαθέτει διασύνδεση στο Εθνικό δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ή άλλο δημόσιο δίκτυο (όπως το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο), τότε χρησιμοποιείται η εν λόγω σύνδεση. Στη περίπτωση που ο σταθμός μέτρησης τοποθετείται σε περιοχή ή κτίριο που δεν υπάρχει πρόσβαση στα ανωτέρω δίκτυα, σε αυτή τη περίπτωση γίνεται χρήση εναλλακτικών ασύρματων δικτύων (πχ GSM, GPRS/ή 3G, κλπ). Σε κάθε περίπτωση όλοι οι σταθμοί μέτρησης, διαθέτουν κατ’ ελάχιστο διεπαφή ενσύρματου δικτύου Ethernet, καθώς και διεπαφές ασύρματων δικτύων GSM και GPRS/ή 3G ή και ανώτερης τεχνολογίας. Επίσης, οι σταθμοί μέτρησης έχουν τη δυνατότητα τροφοδοσίας ρεύματος με χρήση ηλιακού συλλέκτη και επαναφορτιζόμενης μπαταρίας.
4. Οι σταθμοί μέτρησης είναι εξειδικευμένα διακριβωμένα όργανα μέτρησης ηλεκτρομαγνητικού πεδίου και καταγράφουν πεδία που εκπέμπονται στο σημαντικότερο μέρος του ραδιοφάσματος, στο οποίο λειτουργούν οι σταθμοί κεραιών που παρέχουν πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Ελέγχεται σε κάθε περίπτωση η συνολική έκθεση του κοινού στα υψίσυχνα ηλεκτρομαγνητικά πεδία που εκπέμπονται από τους ανωτέρω σταθμούς κεραιών. Αυτό πραγματοποιείται μέσω της μέτρησης της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου και του υπολογισμού της ισοδύναμης πυκνότητας ισχύος και του συνολικού λόγου έκθεσης που χρησιμοποιείται για να εκτιμηθεί κατά πόσον υπερβαίνονται τα επίπεδα αναφοράς για την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.
5. Οι σταθμοί μέτρησης μετρούν σε προκαθοριζόμενα εύρη συχνοτήτων και καταγράφουν δεδομένα ανά τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ 6 λεπτά). Οι μετρήσεις στέλνονται σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα στο Κέντρο Διαχείρισης.
6. Η τοποθέτηση των σταθμών γίνεται αποκλειστικά σε εξωτερικούς χώρους, κατά προτίμηση, σε ταράτσες δημοσίων κτιρίων. Στη συνέχεια είτε μέσω καλωδίωσης που καταλήγει στο εσωτερικό του κτιρίου και στη συνέχεια στο δικτυακό εξοπλισμό, είτε ασύρματα, μεταφέρουν τα δεδομένα στο Κέντρο Διαχείρισης.
7. Οι μετρήσεις που συγκεντρώνονται από όλους τους σταθμούς μέτρησης του Δικτύου δημοσιοποιούνται σε μία Δικτυακή Πύλη σχεδιασμένη ειδικά για τις ανάγκες και τους σκοπούς του Δικτύου.
Αναλυτικότερα, μέσω της Δικτυακής Πύλης προβάλλονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων και άλλες σχετικές πληροφορίες για την ενημέρωση των πολιτών και παρέχεται πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες. Η πύλη παρέχει μέσω Διαδικτύου επιλεγμένες πληροφορίες οι οποίες είτε αφορούν παλαιότερα δεδομένα σε ψηφιακή μορφή, είτε παράγονται από τα συστήματα επεξεργασίας και ανάλυσης του Δικτύου σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Η δικτυακή εφαρμογή διαθέτει λειτουργία αναζήτησης και προβολής σύνθετων ερωτημάτων, όπως ενδεικτικά αναφέρεται η πληροφόρηση για:
 μέγιστες και ελάχιστες τιμές μετρήσεων (σε όλο το φασματικό εύρος μέτρησης και ανά ζώνη συχνοτήτων), με δυνατότητα ειδοποίησης των κατά νόμο αρμόδιων φορέων, σε περίπτωση που μία τιμή σε μία περιοχή ξεπεράσει το ανώτερο επιτρεπτό όριο
 πληροφορίες (κείμενο, μετρήσεις, χάρτες κλπ.)
 ενότητα σχετική με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και λοιπές εξειδικευμένες πληροφορίες κλπ.
 ενότητα αφιερωμένη στην παροχή πληροφοριών σε κάθε ενδιαφερόμενο
 δυνατότητα εγγραφής στην ψηφιακή υπηρεσία ειδοποίησης
 διασύνδεση με το δικτυακό τόπο της Ε.Ε.Α.Ε.
8. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται υπό τη μορφή διαγραμμάτων και είναι διαθέσιμα σε δομημένη και αδόμητη μορφή (σειριακή μορφή, raw data, xml κ.α.). Οι μετρήσεις αποθηκεύονται σε μία βάση δεδομένων. Η βάση αυτή περιέχει τα πλήρη στοιχεία κάθε μέτρησης, π.χ. το σταθμό από τον οποίο προήλθε, την ημέρα και ώρα καταγραφής της, την τιμή μέτρησης σε κάθε χρονική περίοδο μέτρησης, τη μέγιστη καταγεγραμμένη ενεργό τιμή στη συγκεκριμένη περίοδο, τη θερμοκρασία και την υγρασία στο σταθμό μέτρησης, την τιμή του ορίου έκθεσης, κ.ά. Για οποιαδήποτε πληροφορία ζητείται από τον επισκέπτη της ιστοσελίδας, πραγματοποιείται η σχετική αναζήτηση στη βάση και στη συνέχεια, τα δεδομένα εξάγονται με τη μορφή διαγραμμάτων και σε πίνακες τιμών, ώστε να γίνονται εύκολα κατανοητά από το ευρύ κοινό.

Β. Γενικές Αρχές Σχεδιασμού του Δικτύου και των υποσυστημάτων αυτού
1. Οι σταθμοί μέτρησης του Δικτύου εγκαθίστανται με σκοπό την όσο το δυνατό μεγαλύτερη και πιο αντιπροσωπευτική κάλυψη της χώρας. Οι σταθμοί πραγματοποιούν (ανάλογα τον τύπο τους και κατά περίπτωση) δύο είδη μετρήσεων, ευρυζωνικές μετρήσεις και συχνοεπιλεκτικές μετρήσεις. Οι σταθμοί μέτρησης δύνανται να μετακινούνται σε σημεία της ευρύτερης περιοχής κάθε Δήμου ή Διοικητικής Περιφέρειας της χώρας, με στόχο την κάλυψη μεγάλων γεωγραφικών τμημάτων μέσω μετρήσεων σε πολλές θέσεις εγκατάστασης. Παράλληλα, στο πλαίσιο του Δικτύου, ενσωματώνονται και κινητοί σταθμοί μέτρησης (σε ειδικά διαμορφωμένα οχήματα). Η λειτουργία τους είναι αντίστοιχη των εγκατεστημένων σε σταθερά σημεία, με τη διαφορά ότι εγκαθίστανται επί οχημάτων. Επιπλέον, τα οχήματα μπορούν να φέρουν και άλλου είδους φορητό μετρητικό εξοπλισμό ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την επί τόπου επεξεργασία και παρουσίαση των αποτελεσμάτων και τη σύνδεσή τους με το Κέντρο Διαχείρισης. Στους κινητούς σταθμούς μέτρησης είναι εφικτή και επιθυμητή η επί τόπου προβολή και επίδειξη των αποτελεσμάτων των μετρήσεων, στην εκάστοτε θέση, καθώς και όλου του συστήματος. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων που πραγματοποιούνται από τον μετρητικό εξοπλισμό των οχημάτων, δημοσιεύονται στη Δικτυακή Πύλη του Δικτύου.
2. Οι ακριβείς τοποθεσίες εγκατάστασης των σταθμών του Δικτύου επιλέγονται με στόχο την κατά το δυνατό ομοιογενή κάλυψη του Ελληνικού χώρου, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους που σχετίζονται με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, τη μορφολογία, τις τεχνολογικές υποδομές, την ασφάλεια και την προσβασιμότητα κάθε περιοχής.
3. Η σύνδεση και επικοινωνία των σταθμών είναι δυνατόν να γίνεται οποιαδήποτε χρονική στιγμή επιθυμεί το Κέντρο Διαχείρισης του Δικτύου ή σε προκαθοριζόμενα χρονικά διαστήματα, για το σκοπό αυτό υφίσταται υπηρεσία ασφαλούς διασύνδεσης των σταθμών με το Κέντρο Διαχείρισης. Προς τούτο, κάθε σταθμός διαθέτει ευρυζωνική τηλεπικοινωνιακή σύνδεση για να εξασφαλίζεται η μετάδοση των δεδομένων στο Κέντρο Διαχείρισης ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η επικοινωνία μεταξύ του Κέντρου Διαχείρισης και των σταθμών μέτρησης δύναται να πραγματοποιείται μέσω των ασύρματων δικτύων GSM, GPRS/ή 3G ή μέσω διεπαφής ενσύρματου δικτύου Ethernet. Ο σταθμός υποστηρίζει όλους τους παραπάνω τρόπους διασύνδεσης και η ενεργοποίηση της κατάλληλης διεπαφής εξαρτάται από τις εκάστοτε συνθήκες.
4. Οι σταθμοί διασυνδέονται σε ένα κλειστό δίκτυο και τα δεδομένα κάθε σταθμού συλλέγονται, επεξεργάζονται και αναλύονται από το Κέντρο Διαχείρισης ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτό επιτυγχάνεται με την παραμετροποίηση συγκεκριμένου λογισμικού για την αυτοματοποιημένη πρωτογενή επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων των μετρήσεων. Επίσης χρησιμοποιούνται βάσεις δεδομένων για τη διαχείριση και αποθήκευση όλων των δεδομένων. Για την παραγωγή και οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης και την αυτόματη δημιουργία χαρτών απεικόνισης δεδομένων για όλη τη χώρα χρησιμοποιείται σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS). Το σύνολο των παραγόμενων αποτελεσμάτων δημοσιεύεται στη δικτυακή πύλη του Δικτύου, μέσω της οποίας υλοποιούνται ηλεκτρονικές υπηρεσίες ειδοποίησης και πληροφόρησης πολιτών και φορέων καθώς και υπηρεσίες συλλογής δεδομένων.
5. Επίσης, υφίσταται σύστημα αποθήκευσης δεδομένων το οποίο αποθηκεύει τα δεδομένα κάθε σταδίου επεξεργασίας και ανάλυσης, εγγυάται την ακεραιότητά τους, διασφαλίζει την αρχειοθέτηση και ανάκτησή τους και λαμβάνει αυτοματοποιημένα αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικότερων εξ αυτών με τη δυνατότητα επαναφοράς του συστήματος σε παρελθούσα κατάσταση σε πιθανή απώλεια δεδομένων.

Γ. Λειτουργικές Απαιτήσεις Υποσυστημάτων του Δικτύου
1. Στο πλαίσιο του Δικτύου πραγματοποιείται:
α. η διασύνδεση των σταθμών μέτρησης σε ένα κλειστό δίκτυο δεδομένων που επικοινωνεί με το Κέντρο Διαχείρισης
β. η συλλογή των πρωτογενών δεδομένων από τους σταθμούς και η μεταφορά τους στο Κέντρο Διαχείρισης ανά τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να υποστούν επεξεργασία
γ. η επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων των πρωτογενών δεδομένων των μετρήσεων με σκοπό την παραγωγή τελικών δεδομένων και αποτελεσμάτων σε διάφορες μορφές (σύνολα δεδομένων, χάρτες, εικόνες κλπ.)
δ. η υλοποίηση δικτυακής πύλης με στόχο την πρόσβαση των ενδιαφερόμενων στις υπηρεσίες του συστήματος, τη δημοσίευση των δεδομένων των μετρήσεων και την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών ειδοποίησης και ενημέρωσης σε κάθε ενδιαφερόμενο, και
ε. το Γεωγραφικό Σύστημα Απεικόνισης του Δικτύου Μετρήσεων (GIS), με το οποίο τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται σε έναν γεωγραφικό χάρτη της χώρας, με δυνατότητα επιλογής και προβολής συγκεκριμένων χαρακτηριστικών.

 • 30 Αυγούστου 2012, 22:04 | Ν.ΜΠΕΝΜΑΓΙΩΡ – Πρώην Διευθυντής Πιστοποίησης Γεν. Γραμ. Επικοινωνιών

  α)Το κείμενο του παρόντος άρθρου αποτελεί μία γενική περιγραφή η οποία είναι εκτός της εξουσιοδότησης του νόμου.
  β)Πέραν τούτου ορισμένα στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος του Κανονισμού είναι πολύ γενικά και αόριστα διατυπωμένα ώστε να αποτελούν μέρος ενός συγκεκριμένου,κανονιστικού κειμένου.
  γ) Υπάρχουν πολλές τεχνικές αοριστίες όπως π.χ. «Το αντικείμενο του Δικτύου περιλαμβάνει την εγκατάσταση κινητών και σταθερών σταθμών μέτρησης των επιπέδων της υψίσυχνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε όλη τη χώρα» Πως οριοθετείται ο όρος «υψίσυχνης» σε MHz; O νόμος αναφέρει ότι το Παρατηρητήριο ασκεί έλεγχο στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία όπως αυτά καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Η Σύσταση ITU-T K83 αναφέρεται σε ζώνες ραδιοσυχνοτήτων από 9 kHz μέχρι 300 GHz.
  δ)Πως θα παρεμποδιστεί να υπεισέρχονται παράγοντες αδιαφάνειας στην επιλογή των θέσεων εγκατάστασης όταν: «2. Οι ακριβείς τοποθεσίες εγκατάστασης των σταθμών του Δικτύου επιλέγονται με στόχο την κατά το δυνατό ομοιογενή κάλυψη του Ελληνικού χώρου, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους που σχετίζονται με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, τη μορφολογία, τις τεχνολογικές υποδομές, την ασφάλεια και την προσβασιμότητα κάθε περιοχής»; Έχει γίνει αντιληπτό τι σημαίνει «κατά το δυνατό ομοιογενής κάλυψη του Ελληνικού χώρου» από πλευράς αριθμού σταθμών;

 • 20 Αυγούστου 2012, 21:14 | Γεώργιος Χατζηδημητρίου

  Α6: το GSM δίκτυο έχει δαπάνη λειτουργίας, ομοίως οι σταθμοί μέτρησης, η καλωδίωση και τοποθέτησή τους.
  Β: η ευρυζωνική τηλεπικοινωνιακή σύνδεση τί κόστος θα έχει;
  Τα οχήματα θα είναι ειδικά; κόστος προμήθειας ή διαμόρφωση βάσει συστάσεων; Πιθανότητα υπερτιμολόγησης εις βάρος Δημοσίου.
  Γ: Περιγράφεται ένα έργο που θα προκηρυχθεί και θα δοθεί εργολαβικά;

 • 9 Αυγούστου 2012, 13:18 | ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

  Από το άρθρο 6 (σημεία Α.2 και Α.4) του σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας που προσδιορίζει με μεγαλύτερη σαφήνεια το αντικείμενο του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων και του αντίστοιχου Δικτύου που θα δημιουργηθεί, προκύπτει ότι θα ελέγχονται / παρακολουθούνται τα επίπεδα υψίσυχνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από «σταθμούς κεραιών που παρέχουν πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες».
  Δεν προκύπτει πρόβλεψη για παρακολούθηση και των χαμηλόσυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που δημιουργούνται από γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υπερυψηλής τάσης (400 KV) και υψηλής τάσης (150 KV) της ΔΕΗ. Υπογραμμίζω ότι αντίστοιχες γραμμές μεταφοράς διέρχονται σε πολλές περιπτώσεις μέσα από αστικές περιοχές ακριβώς πάνω από σχολεία, κατοικίες κλπ. χωρίς να υπάρχει κανένας ουσιαστικός / συστηματικός έλεγχος σε σχέση με την τήρηση των ορίων της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και γενικότερα σε σχέση με τις αντίστοιχες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Με βάση τα ανωτέρω, θεωρώ ιδιαίτερα κρίσιμο για την πληρότητα της σχετικής ΚΥΑ, το Παρατηρητήριο που θα δημιουργηθεί να καλύψει μέσω της χρήσης σταθερών και κινητών σταθμών μέτρησης και το υπάρχον κενό στην παρακολούθηση / έλεγχο των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που δημιουργούνται από τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας , επιτρέποντας έτσι την άμεση ανάληψη διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών όπου αυτές προκύπτουν ως απαραίτητες.