Άρθρο 08:Σύγκριση με τα όρια

Α. Όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού
Τα όρια ασφαλούς έκθεσης του κοινού ορίζονται στις παραγράφους 9 και 10 (κατά περίπτωση) του άρθρου 30 του ν. 4070/2012 και στα άρθρα 2-4 της ΚΥΑ αριθμ. 53571/3839 (ΦΕΚ 1105/Β/6.9.2000).
Στην «Εγκύκλιο της ΕΕΑΕ για τον καθορισμό ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στο περιβάλλον σταθμών κεραιών σε εφαρμογή του ν. 3431/2006», 12.1.2007, Α.Π. Π/105/014, που εκδόθηκε κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΑΕ στην 183η Συνεδρίαση του της 30.6.2006, διευκρινίζεται ο τρόπος εφαρμογής των συντελεστών μείωσης (70% ή 60% κατά περίπτωση) στις τιμές που καθορίζονται στα άρθρα 2−4 της υπ’ αριθ. 53571/3839 ΚΥΑ, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 9 και 10 (κατά περίπτωση) του άρθρου 30 του ν. 4070/2012. Η Εγκύκλιος αυτή είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΕΑΕ (http://www.eeae.gr/gr/docs/ni/_egkiklios_oria.pdf).

Β. Συμπέρασμα σύγκρισης
Ανάλογα με την τιμή που υπολογίζεται για κάθε συνολικό λόγο έκθεσης και την αβεβαιότητα αυτού (σε διάστημα εμπιστοσύνης 95%) κατασκευάζεται το διάστημα εμπιστοσύνης 95% για τον συνολικό λόγο έκθεσης καθορίζοντας το κάτω και το άνω άκρο αυτού. Ανάλογα με τις τιμές των άκρων του διαστήματος εμπιστοσύνης 95% για τον συνολικό λόγο έκθεσης, συνάγονται τα ακόλουθα συμπεράσματα:
1) Αν το άνω άκρο του διαστήματος αυτού είναι μικρότερο από την μονάδα, τότε συνάγεται το συμπέρασμα ότι τηρούνται τα όρια ασφαλούς έκθεσης της ελληνικής νομοθεσίας στη θέση που πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις.
2) Αν το άνω άκρο του διαστήματος αυτού είναι μεγαλύτερο ή ίσο με την μονάδα και το κάτω άκρο του διαστήματος αυτού είναι μικρότερο από την μονάδα, τότε συνάγεται το συμπέρασμα ότι είναι πιθανό να υπερβαίνονται τα όρια ασφαλούς έκθεσης της ελληνικής νομοθεσίας στη θέση που πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις.
3) Αν το κάτω άκρο του διαστήματος αυτού είναι μεγαλύτερο ή ίσο με την μονάδα, τότε συνάγεται το συμπέρασμα ότι δεν τηρούνται τα όρια ασφαλούς έκθεσης της ελληνικής νομοθεσίας στη θέση που πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις. Στις περιπτώσεις 2 και 3 μεταβαίνει άμεσα συνεργείο της Ε.Ε.Α.Ε. για τη διεξαγωγή συχνοεπιλεκτικών μετρήσεων. Σε περίπτωση διαπίστωσης υπέρβασης των επιτρεπόμενων ορίων έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπει η υπ’ αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 ΚΥΑ.

  • 30 Αυγούστου 2012, 23:14 | Ν.ΜΠΕΝΜΑΓΙΩΡ – Πρώην Διευθυντής Πιστοποίησης Γεν. Γραμ. Επικοινωνιών

    Το κείμενο του άρθρου αυτού είναι εκτός της εξουσιοδότησης του νόμου.

  • Θα πρέπει να αναφέρεται τρόπος επαναπροσδιορισμού των ορίων. Τα επιτρεπά όρια τέθηκαν μία φορά σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν την συγκεκριμένη περίοδο. Μετά από νέες μελέτες και παρατηρήσεις- πειράματα, μπορεί τα γίνουν αποδεκτά μικρότερα όρια για την υγεία, εμείς τι θα κάνουμε?
    θα αναμένουμε να βγεί καινούργιος νόμος, ή αυτόματα θα μπορούμε να αποδεχόμαστε τα αποτελέσματα νέων ερευνών.
    Η μείωση των ορίων μπορεί να γίνεται αυτόματα με την παρούσιαση σχετικών επιστημονικών ερευνών, αντίθετα η διεύρυνση των ορίων θα πρέπει να γίνεται με πολύ σύνεση και επαλήθευση των μελετών.