Άρθρο 05: Πρότυπα – Αναφορές

Στον παρόντα κανονισμό λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι πρότυπα και οδηγίες, όπως εκάστοτε ισχύουν:
1) Σύσταση ITU-T K.83: Παρακολούθηση της στάθμης των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων.
2) ΕΛΟΤ EN 61566: Μετρήσεις της έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνότητας – Ένταση πεδίου στην περιοχή συχνοτήτων 100 kHz έως 1 GHz.
3) ΕΛΟΤ 1422−3: Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών − Μέρος 3: Τεχνικές Δοκιμών και Μετρήσεων − Όρια.
4) ΕΛΟΤ EN 50413: Βασικό πρότυπο διαδικασιών μέτρησης και υπολογισμού για την έκθεση του ανθρώπου σε ηλεκτρικά, μαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz-300 GHz).
5) ΕΛΟΤ EN 50492: Βασικό πρότυπο για την επιτόπια μέτρηση της έντασης του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου σε σχέση με την έκθεση του ανθρώπου σε γειτνίαση με σταθμούς βάσης.
6) ΕΛΟΤ ΕΝ 62311: Αξιολόγηση ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού σχετιζόμενου με τους περιορισμούς της έκθεσης του ανθρώπου στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (0 Hz-300 GHz).
7) ΕΛΟΤ ΕΝ 50383: Βασικό πρότυπο για τον υπολογισμό και τη μέτρηση έντασης του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου και του SAR σχετικά με την έκθεση του ανθρώπου σε ραδιοσταθμούς βάσης και σταθερούς τερματικούς σταθμούς για ασύρματα τηλεπικοινωνιακά συστήματα (110 MHz-40 GHz).
8) ΕΛΟΤ ΕΝ 50400: Βασικό πρότυπο για την επίδειξη συμμόρφωσης σταθερού εξοπλισμού για ραδιομετάδοση (110 MHz-40 GHz) που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε ασύρματα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα με τους βασικούς περιορισμούς ή τις στάθμες αναφοράς σχετικά με την έκθεση γενικού πληθυσμού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων, όταν πρόκειται να τεθούν σε υπηρεσία.
9) Οδηγός ISO/IEC για την έκφραση της αβεβαιότητας στις μετρήσεις.

  • 31 Αυγούστου 2012, 01:08 | Ν.ΜΠΕΝΜΑΓΙΩΡ – Πρώην Διευθυντής Πιστοποίησης Γεν. Γραμ. Επικοινωνιών

    Από τα αναφερόμενα πρότυπα, το μόνο στο οποίο γίνεται ουσιαστική παραπομπή στον Κανονισμό είναι η Σύσταση ITU-T K.83, η οποία κάνει αναφορά σε ορισμένα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Από πλευράς εφαρμογής των Προτύπων, αν το Άρθρο αυτό δεν αναθεωρηθεί, ο Κανονισμός θα παρουσιάσει τα ίδια προβλήματα εφαρμογής όπως και η ΚΥΑ 2300 ΕΦΑ (493)/2008: Παράθεση μιας μεγάλης ομάδας προτύπων, τα οποία δημιουργούν πρόβλημα κατά τη διαπίστευση των εργαστηρίων μετρήσεων, σύγχυση διότι τα πρότυπα αυτά είναι ελλιπή, ορισμένα έχουν αντικατασταθεί από νεότερα, υπάρχει αλληλοκάλυψη που δεν είναι εύκολα κατανοητή και τελικά η ΚΥΑ ουσιαστικά κάνει αναφορά στο Πρότυπο ΕΛΟΤ 1422-3.
    Προτείνεται επομένως εκτός από την επικαιροποίηση του Προτύπου ΕΛΟΤ 1422 και της ΚΥΑ 2300 ΕΦΑ (493)/2008, η απάλειψη αναφορών σε παρωχημένα Πρότυπα. Σημαντικό βοήθημα αποτελεί η κατευθυντήρια οδηγίας του ΕΣΥΔ για την αξιολόγηση εργαστηρίων μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων.
    Τέλος, πολύ σημαντικό είναι να ευθυγραμμιστεί πλήρως ο Κανονισμός με τη Σύσταση ITU-T K.83 ή διαφορετικά πρέπει να αναφέρονται μόνο οι συγκεκριμένες διατάξεις που εφαρμόζονται.