Άρθρο 10:Διαδικασίες ελέγχου καλής λειτουργίας του Δικτύου

Α. Έλεγχοι καλής λειτουργίας των σταθμών μέτρησης του Δικτύου
1. Η καλή και ορθή λειτουργία του εξοπλισμού ελέγχεται περιοδικά, από συνεργεία της Ε.Ε.Α.Ε. μέσω κατάλληλων μεθόδων, όπως με χρήση γνωστών πηγών εκπομπής ή με σύγκριση των αποτελεσμάτων με χρήση φορητού εξοπλισμού συχνοεπιλεκτικών μετρήσεων. Πραγματοποιούνται περιοδικές συχνοεπιλεκτικές μετρήσεις με φορητό εξοπλισμό στις θέσεις εγκατάστασης των σταθερών σταθμών μέτρησης, κάθε 6 μήνες τουλάχιστον, από κλιμάκια της Ε.Ε.Α.Ε. ή από συνεργεία άλλων φορέων που έχουν ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηθεί από αυτήν. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών δημοσιεύονται στη Δικτυακή Πύλη του Δικτύου. Η εγκυρότητα των μετρήσεων των σταθερών σταθμών μέτρησης ελέγχεται επίσης κατ’ αναλογία με τις μετρήσεις του φορητού μετρητικού εξοπλισμού των οχημάτων.
2. Επίσης, μπορούν να διεξάγονται μετρήσεις με δύο σταθμούς μέτρησης, τα αποτελέσματα των οποίων πρέπει κατά βάση να συμφωνούν μεταξύ τους.
3. Οι μετρήσεις επίσης συγκρίνονται με τα αποτελέσματα που λαμβάνονται από τον ίδιο σταθμό μέτρησης σε όμοιες συνθήκες (π.χ. την ίδια ώρα διαφορετικών ημερών).

Β. Έλεγχος εγκυρότητας των Αποτελεσμάτων των Μετρήσεων
Τα δεδομένα των μετρήσεων ελέγχονται και σημαίνονται ως έγκυρα στο Κέντρο Διαχείρισης και κατόπιν δημοσιεύονται στη Δικτυακή Πύλη του Δικτύου. Στη Δικτυακή Πύλη δημοσιεύονται μόνον ελεγμένα και έγκυρα δεδομένα μετρήσεων. Τα δεδομένα μετρήσεων δεν αλλάζουν σε καμία περίπτωση και τα μη έγκυρα δεδομένα αποθηκεύονται για στατιστικούς λόγους. Σε περίπτωση που εντοπιστεί αστοχία υλικού του εξοπλισμού μέτρησης, τα αντίστοιχα δεδομένα μετρήσεων θεωρούνται μη έγκυρα.

α. Έλεγχος και επικύρωση μεμονωμένων συνόλων δεδομένων μετρήσεων
Βασίζεται στις συνθήκες λειτουργίας του μετρητικού εξοπλισμού, σε ένα σαφώς προσδιορισμένο χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, η δραστηριότητα του ασύρματου μόντεμ του μετρητικού εξοπλισμού στις περιπτώσεις που αυτό χρησιμοποιείται, προκαλεί μη εγκυρότητα των δεδομένων, διότι, σε αυτά τα χρονικά διαστήματα μετράται και η εκπεμπόμενη από το μόντεμ ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένων των μετρήσεων χαρακτηρίζονται αυτόματα από το Κέντρο Διαχείρισης ως «μη έγκυρα».
Άλλες περιπτώσεις όπου τα δεδομένα των μετρήσεων χαρακτηρίζονται ως «μη έγκυρα» από το Κέντρο Διαχείρισης, μπορεί να είναι ημιτελή σύνολα δεδομένων μετρήσεων ή λανθασμένο format δεδομένων, δεδομένα μετρήσεων εκτός της σωστής χρονικής ακολουθίας ή δεδομένα μετρήσεων που εμφανίζουν ασυνήθιστες διακυμάνσεις σε περιπτώσεις όπως χαμηλή τάση μπαταρίας του σταθμού ή ακραίες θερμοκρασίας ή υγρασίας του περιβάλλοντος.
β. Έλεγχος και επικύρωση ευρέων συνόλων δεδομένων μετρήσεων
Αυτή η φάση επικύρωσης συνίσταται στον έλεγχο των δεδομένων που λαμβάνονται σε ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα (συνήθως μία ημέρα) για να βρεθούν οι πιθανές αποκλίσεις σε σχέση με τα αναμενόμενα δεδομένα.
Γνωστά αίτια των αποκλίσεων αυτών, μπορεί να είναι:
 Εκπομπές από πηγές εκπομπής, όπως κεραιοδιατάξεις ραδιοερασιτεχνικών σταθμών ή άλλων ραδιοδικτύων που δεν εκπέμπουν συνεχώς αλλά μόνο όταν τίθενται σε λειτουργία από τον κάτοχό τους. Τα δεδομένα αυτά, αν και δεν είναι τυπικά, θεωρούνται έγκυρα.
 Εκπομπές από πηγές, όπως κινητά τηλέφωνα ή τηλεχειριστήρια που ενδέχεται λειτουργήσουν περιστασιακά στο άμεσο περιβάλλον του σταθμού μέτρησης. Πηγές εκπομπής αυτού του είδους προκαλούν δεδομένα μετρήσεων που πρέπει να θεωρούνται «μη έγκυρα», επειδή είναι εκτός του αντικειμένου και του σκοπού του Δικτύου.
Όταν η αιτία της απόκλισης στα δεδομένα των μετρήσεων δε μπορεί να καθοριστεί, τα δεδομένα των μετρήσεων θεωρούνται έγκυρα, αν και μπορεί να είναι αναντίστοιχα άλλων δεδομένων που καταγράφηκαν το ίδιο χρονικό διάστημα.

  • 30 Αυγούστου 2012, 23:54 | Ν.ΜΠΕΝΜΑΓΙΩΡ – Πρώην Διευθυντής Πιστοποίησης Γεν. Γραμ. Επικοινωνιών

    Η διαδικασία ελέγχου της καλής λειτουργίας του δικτύου σε συνδυασμό με τον χαρακτηρισμό των αποτελεσμάτων ως έγκυρων ή άκυρων θα πρέπει να επανεξεταστεί. Το χρονικό διάστημα της επαλήθευσης της καλής λειτουργίας των σταθμών (6 μήνες) θα πρέπει να αξιολογηθεί στατιστικά ως προς την πιθανότητα σφάλματος από στοιχεία άλλων χωρών τα οποία έχουν αναπτύξει αντίστοιχα, μεγάλου μεγέθους δίκτυα. Η σύγκριση με γνωστή πηγή εκπομπής μπορεί να χρησιμοποιείται ως εργαστηριακή μέθοδος, μετρολογικά όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι λανθασμένη εκτός εάν ελέγχεται πλήρως η στάθμη της εκπομπής στην οποία γίνεται αναφορά. Ακόμη και για τη σύγκριση των αποτελεσμάτων με χρήση φορητού εξοπλισμού υπάρχουν επιφυλάξεις από πλευράς διαπίστευσης, εφόσον δεν καθορίζεται με πλήρεις λεπτομέρειες η μέθοδος σύγκρισης των αποτελεσμάτων. Ή διαδικασία των μετρήσεων με δύο σταθμούς μέτρησης θα πρέπει να περιγραφεί αναλυτικά. Μετρολογικά δεν έχει έννοια η φράση «τα αποτελέσματα των οποίων πρέπει κατά βάση να συμφωνούν μεταξύ τους» αλλά θα πρέπει να οριστεί το όριο απόκλισης των μετρήσεων μέσα στο οποίο οι μετρήσεις είναι έγκυρες.
    Στον έλεγχο εγκυρότητας των αποτελεσμάτων των μετρήσεων θα πρέπει να προβλεφθεί διαδικασία διορθωτικών ενεργειών, αν διαπιστωθεί κατά την επαλήθευση της λειτουργίας των σταθμών ότι ο σταθμός δεν λειτουργούσε ορθά, δηλαδή θα πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα αν θα διαγραφούν όλες οι μετρήσεις του προηγούμενου εξαμήνου.

  • 20 Αυγούστου 2012, 21:39 | Γεώργιος Χατζηδημητρίου

    Βα: και η ακτινοβολία του μόντεμ να είναι έγκυρη όταν σχολεία κλπ., αφού είναι πραγματική κατάσταση εκπομπής.
    β: κινητά έγκυρα – ζούμε σε περιβάλλον κινητής τηλεφωνίας.