Άρθρο 14:

Η Ε.Ε.Α.Ε. εξουσιοδοτείται να αναθεωρεί τα άρθρα 3, 4, 5, 6, 7 και 8 του παρόντος Κανονισμού εφόσον εκδοθούν Πράξεις των οργάνων των αρμόδιων Διεθνών Οργανισμών, σχετικές με νέες μεθόδους μέτρησης και γενικότερα εκτίμησης της έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία εκδοθούν νέα σχετικά πρότυπα, όπως προβλέπεται στα άρθρα 2 και 5 του παρόντος Κανονισμού.

  • 31 Αυγούστου 2012, 00:57 | Ν.ΜΠΕΝΜΑΓΙΩΡ – Πρώην Διευθυντής Πιστοποίησης Γεν. Γραμ. Επικοινωνιών

    Η προτεινόμενη διάταξη συνιστά παροχή υπεξουσιοδότησης (βλ. Έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών ΔΟΑ/ Φ.0.1. /2922/2-2-2007 «Οδηγίες για τη νομοτεχνική βελτίωση των κανονιστικών πράξεων» Παράρτημα 1,παρ. γ)