Άρθρο 13: Κριτήρια επιλογής της θέσης εγκατάστασης ή/και μετεγκατάστασης των σταθμών μέτρησης

1. Το πλήθος των σταθερών σταθμών μέτρησης που εγκαθίστανται, εξάγεται με κριτήριο την επίτευξη των στόχων του Δικτύου και την κατά το δυνατό μέγιστη και ομοιογενή κάλυψη του Ελληνικού χώρου, στοχεύοντας στις περιοχές με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση κατοίκων και εγκατεστημένων κεραιών. Οι σταθεροί σταθμοί του Δικτύου τοποθετούνται κατά βάση στην οροφή δημόσιων κτιρίων και λαμβάνεται μέριμνα για την ύπαρξη γειτνίασης με χώρους συνάθροισης του κοινού. Οι υπεύθυνοι των Δήμων ή / και ο κάθε δημόσιος φορέας που φιλοξενεί τον εξοπλισμό μέτρησης στις κτιριακές υποδομές του, παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια κατά την εγκατάσταση και λειτουργία των σταθμών του Δικτύου στις θέσεις αυτές και εξασφαλίζουν την ασφάλεια του εξοπλισμού, τη διαρκή και εύκολη πρόσβαση της Ο.Δ.Δ. σε αυτούς και την παροχή τεχνικών διευκολύνσεων κάθε είδους, όπως την παροχή ρεύματος και δικτυακής διασύνδεσης. Κάθε σταθμός μέτρησης παραμένει εγκατεστημένος σε κάθε θέση για χρονικό διάστημα τουλάχιστον, τριών μηνών.
2. Οι χώροι εγκατάστασης είναι εξωτερικοί και βρίσκονται σε όσο το δυνατόν μικρότερες αποστάσεις από γειτνιάζουσες κεραίες εκπομπής αλλά και σε ύψη και θέσεις σε σχέση με αυτές, ώστε η προσπίπτουσα ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία να είναι η μέγιστη. Σε κάθε πιθανή θέση εγκατάστασης των σταθμών μέτρησης πραγματοποιούνται κατ’ αρχήν συχνοεπιλεκτικές μετρήσεις από συνεργεία της Ε.Ε.Α.Ε. ούτως ώστε να προσδιορίζεται το σημείο με τη μέγιστη τιμή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, όπου γίνεται και η εγκατάσταση του σταθμού μέτρησης (εφόσον αυτό είναι εφικτό). Λαμβάνεται υπόψη ότι σε κάθε χώρο μέτρησης είναι πιθανόν να μεταβάλλεται, από θέση σε θέση, εκτός από την ένταση της ακτινοβολίας, και τα φασματικό περιεχόμενο του πεδίου. Επιπλέον δεν πρέπει να υπάρχουν πλησίον των αισθητήρων των σταθμών μεταλλικές επιφάνειες ή άλλα αγώγιμα αντικείμενα που μπορεί να δημιουργούν ανακλάσεις επηρεάζοντας τις μετρήσεις. Επίσης, οι σταθμοί μέτρησης, σε κάθε περίπτωση, εγκαθίστανται σε σημεία τα οποία βρίσκονται στο μακρινό πεδίο όλων των γειτονικών σταθερών πηγών ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.
Κατόπιν συνεργασίας και συνεννόησης της Ο.Ε.Δ. με τους υπευθύνους των Δήμων, δύναται να τοποθετούνται σταθεροί σταθμοί μέτρησης του Δικτύου επιπροσθέτως των δημοσίων κτιρίων και σε άλλες θέσεις που οι Δήμοι επιθυμούν, όπως κτίρια «ευαίσθητων χρήσεων» – π.χ. σχολεία, γηροκομεία, νοσοκομεία, βρεφονηπιακοί σταθμοί. Οι Δήμοι παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια κατά την εγκατάσταση και λειτουργία των σταθμών του Δικτύου στις θέσεις αυτές και εξασφαλίζουν την ασφάλεια του εξοπλισμού, τη διαρκή και εύκολη πρόσβαση της Ο.Δ.Δ. σε αυτούς και την παροχή τεχνικών διευκολύνσεων κάθε είδους, όπως την παροχή ρεύματος και δικτυακής διασύνδεσης (όπου αυτό είναι εφικτό).
Οι σταθεροί σταθμοί μέτρησης τοποθετούνται σε θέσεις που προκύπτουν με τα ανωτέρω κριτήρια και κατανέμονται στους Δήμους της χώρας κατ’ αναλογία με το πλήθος των αδειοδοτημένων από την Ε.Ε.Τ.Τ. κεραιών, όπως αυτό προκύπτει από το Εθνικό Μητρώο Κεραιών που τηρεί η Ε.Ε.Τ.Τ. Το πλήθος των εγκατεστημένων ανά περιοχή σταθερών σταθμών μέτρησης θα αναπροσαρμόζεται, από την Ο.Ε.Δ., ανά 2 έτη κατ’ αντιστοιχία με το Εθνικό Μητρώο Κεραιών.

 • 31 Αυγούστου 2012, 12:54 | Γιώργος Π.

  Προσθήκη παραγράφου:

  Κατόπιν ειδικά αιτιολογημένου αιτήματος οι ενδιαφερόμενοι φορείς αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας μπορούν να αιτούνται την εγκατάσταση ή μετακίνηση υφιστάμενων σταθμών μέτρησης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε συγκεκριμένα σημεία ενδιαφέροντος τους.

 • 31 Αυγούστου 2012, 00:40 | Ν.ΜΠΕΝΜΑΓΙΩΡ – Πρώην Διευθυντής Πιστοποίησης Γεν. Γραμ. Επικοινωνιών

  α)Το κριτήριο της τοποθέτησης στις περιοχές με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση κατοίκων και εγκατεστημένων κεραιών μπορεί να μην δώσει ως αποτέλεσμα και τη μεγαλύτερη στάθμη ηλεκτρομαγνητικού πεδίου (π.χ. η στάθμη του πεδίου που δημιουργεί ένας ραδιοφωνικός σταθμός στο κοντινό του περιβάλλον είναι πολλαπλάσια της στάθμης που δημιουργεί μία ομάδα σταθμών κινητής τηλεφωνίας). Άρα το κριτήριο πρέπει να επανεξεταστεί.
  β) Επισημαίνεται ότι η μέγιστη και ομοιογενής κάλυψη του Ελληνικού χώρου απαιτεί δεκάδες χιλιάδων σταθμών.
  γ) Οι χώροι συνάθροισης του κοινού συνήθως είναι στο ισόγειο ενώ οι σταθμοί μέτρησης στο δώμα. Δεν πρέπει να υπάρχει η παρανόηση ταύτισης των αποτελεσμάτων μεταξύ ισογείου και δώματος, αν μάλιστα ο χώρος συνάθροισης του κοινού βρίσκεται στο ίδιο δημοτικό κτίριο.
  δ) Αν ο σταθμός μέτρησης παραμένει εγκατεστημένος για χρονικό διάστημα τριών μηνών, με την επαλήθευση καλής λειτουργίας να γίνεται κάθε εξάμηνο, σημαίνει ότι τα αποτελέσματά του μπορεί να είναι αναξιόπιστα διότι δεν έχουν επαληθευτεί.
  ε) Θα πρέπει και για λόγους προστασίας του εξοπλισμού από τις καιρικές συνθήκες, να εξεταστεί η δυνατότητα τοποθέτησης των σταθμών σε περίβλημα αποτελούμενο πλήρως από υλικό με συγκεκριμένες ιδιότητες.
  στ) Το κριτήριο του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 είναι εσφαλμένο. Τη στιγμή που γίνονται μετρήσεις σε μακρινό πεδίο δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος να γειτνιάζει ο χώρος εγκατάστασης με κεραίες εκπομπής αν η συγκεκριμένη θέση δεν αποτελεί και θέση πρόσβασης του κοινού
  ζ)Η επιλογή του ύψους ώστε η προσπίπτουσα ακτινοβολία να είναι μέγιστη μπορεί να οδηγήσει σε άτοπα, π.χ. ιστούς στήριξης του ανιχνευτήρα μεγάλου ύψους που θα είναι δύσκολα προσβάσιμοι. Με δεδομένο ότι όλοι οι σταθμοί έχουν την τεχνική δυνατότητα αυξομείωσης της ακτινοβολίας προς μία δεδομένη κατεύθυνση, ο προσδιορισμός της μέγιστης τιμής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από το συνεργείο της ΕΕΑΕ έχει στιγμιαίο χαρακτήρα. Άλλωστε είναι γνωστό ότι ο προσδιορισμός της μέγιστης τιμής είναι εξαιρετικά δύσκολο να πραγματοποιηθεί δεδομένου ότι απαιτείται χωρική διερεύνηση του πεδίου. Αυτό που θα πρέπει να αποφεύγεται είναι παρά τα αναφερόμενα στα πρότυπα, η μέτρηση να πραγματοποιείται σε μία σχεδόν αυθαίρετα επιλεγόμενη θέση (συνήθως επιλεγόμενη από τον ενδιαφερόμενο πολίτη).

 • 20 Αυγούστου 2012, 21:58 | Γεώργιος Χατζηδημητρίου

  2: γιατί μακρινό πεδίο; Δεν είναι πάντα η κατάσταση. Καλυπτόμαστε με το λόγο έκθεσης για το ηλεκτρικό πεδίο.
  Γεώργιος Χατζηδημητρίου
  Διευθυντής Ιατρικής Φυσικής 401 ΓΣΝΑ
  Πρόεδρος Διαρκούς Επιτροπής Μέτρησης Ακτινοβολιών ΓΕΣ

 • 17 Αυγούστου 2012, 20:22 | Κωστας

  Πιστεύω ότι οι σταθμοί μέτρησης πρέπει να τοποθετηθουν αμεσα πλησιον των υποσταθμών και των πυλώνων υψηλής τάσης που ευρίσκονται διπλα στα σπιτια, στα σχολεία και στα νοσοκομεια! Zώ σε αποσταση 10 μέτρα από πυλώνες και 50 από υποσταθμό. Ειναι ασφαλή τα παιδιά μου; Πρέπει να φυγω απο αυτή την περιοχή;

 • 10 Αυγούστου 2012, 11:36 | ΚΟΡΟΔΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

  Λόγω του ότι υπάρχουν όργανα μετρήσεως που δεν είναι σταθερά με την ευελιξία μετακίνησής τους και εύκολου χειρισμού τους, θα ήταν επιθυμητό να καλυφθούν επιπλέον θέσεις εργασίας για όσους/όσες γνωρίζουν την λειτουργία αυτών των οργάνων και φυσικά κάνοντας χρήση αυτών, πραγματοποιείται η λήψη της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε οποιοδήποτε σημείο και στιγμή ανά την περιφέρεια.
  Αυτά τα όργανα μέτρησης έχουν και άλλες δυνατότητες. Π.χ. μπορούν να μεταφέρουν τα δεδομένα τους σε κέντρα που θα δημιουργηθούν ανά πάσα στιγμή, ούτως ώστε να υπάρχει ένας διαρκής έλεγχος της ακτινοβολίας και άλλων στοιχείων που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα, να έχουν την άναλογη ισχύ έτσι ώστε οι μετρήσεις να έχουν μεγάλη ακρίβεια, και να μπορούν να αποκλείουν παράσιτα και παρεμβολές προκειμένου τα αποτελέσματα του ελέγχου να είναι σωστά.
  Φυσικά, όχι απλώς θα χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους αλλά με κριτήριο το περιβάλλον θα μπορέσουν οι υπεύθυνοι να μειώσουν με σημαντικές ρυθμίσεις την εκπομπή της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ιδιαίτερα σε περιοχές που βλάπτει σημαντικά τον συνάνθρωπό μας. Δηλαδή: Η οποιαδήποτε ακτινοβολία που απορροφάται από τον ανθρώπινο οργανισμό δημιουργώντας ορισμένες φορές αισθητά προβλήματα που οφείλεται στον απεριόριστο χρόνο που σπαταλούμε μπροστά στην τηλεόραση, σε οθόνες, στα κινητά, wi-fi, από ιατρικά όργανα και άλλου τύπου συσκευές.
  Επίσης η ακτινοβολία που δέχεται ο άνθρωπος από τον ήλιο ειδικά σε συνθήκες υπερβολικά ζεστού κλίματος θα μπορούσε να μετρηθεί από κάποιο όργανο μέτρησης που θα κατασκευαζόταν ειδικά για ιατρική χρήση, έτσι ώστε να διακρίνεται ο βαθμός της έντασης της ακτινοβολίας διότι σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται ειδική αγωγή μιας και ο οργανισμός παρουσιάζει συμπτώματα απο-προσανατολισμού και άλλα, π.χ. στην πυρινική φυσική υπάρχει μηχάνημα που εκπέμπει στο ανθρώπινο σώμα ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία όπως το σπινθιρογράφημα.
  Φανταστείτε λοιπόν τί ακτινοβολία «τρώμε» καθημερινά.