Άρθρο 15:

1. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

  • 31 Αυγούστου 2012, 01:39 | Ν.ΜΠΕΝΜΑΓΙΩΡ – Πρώην Διευθυντής Πιστοποίησης Γεν. Γραμ. Επικοινωνιών

    Λόγω του πρωτοποριακού χαρακτήρα του έργου, αφού τροποποιηθεί ο Κανονισμός ώστε να ανταποκρίνεται στις διατάξεις του νόμου και τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των μετρήσεων σύμφωνα με τους κανόνες της μετρολογίας, θα πρέπει να μελετηθεί η δυνατότητα εφαρμογής του Κανονισμού σε φάσεις.